Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 143
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0153
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Το έν Λνκοσούρα Μέγαρον της Δεσποίνης νπο Κ. Κονροννιώτον.

143

ρίου έν ταΐς λεπτομερέίαις χύτοΟ ι, συνετελέσθη
μετά πολλής δυσκολίας ένεκα της λίαν κατωφερι-
κής θέσεως τοΟ Μεγάρου. Τήν άνωτέραν εκ χώ-
ματος έπίχωσιν ειχεν ήδη αφαιρέσει κατά το πλεί-
στον ο Κοντόπουλος, όστις δμως δεν έφθασε και
μέχρι της στρώσεως του βωμοΟ.

Πέριξ του Μεγάρου ύπήρχεν αρκετά παχύ στρώ-
αα ες υπολειυ,υιατων πυοων, εντός οε του στοω-
ματος τούτου εύρίσκοντο κατά το πλείστον τά ζψ-
όμορφα ειδώλια (έν άρτ'.ον και ολίγας κεφάλας εδ·
ρον εγώ και επί της επιφανείας του βωμού) καϊ τά
πλακίδια μετά κηρυκείων.

Το μέγαρον κείται επί του ανωτάτου μέρους της
προς τον ναόν της Δεσποίνη: βόρειας κλιτύος τοΟ
υπερκειμένου του ίεροΰ μικρού λόφου, δστις σήμε-
ρον ονομάζεται τον Τερζη ή Ράχη 2, δεκάδας τινάς
μέτρων προς ανατολάς και ολίγον προς νότον του
ναου. Ή ταυτότης του άποκαλυφθέντος κτιρίου
-ρος το ύπό του Παυσανίου (άνω σελ. 142 σημ.2)
μνημονευόμενον Μέγαρον καθίσταται αναμφισβήτη-
τος, ένεκα του είδους αύτοΟ ώς βωμού και της θέ-
σεως ολίγον έπαναβάντι κλ.. (προ. είκ. 1 και 2).

Το οικοδόμημα τοΟ Μεγάρου είνε δυστυχώς πολύ
κατεστραμμένον, άλλά το σχέδιον αύτοΟ δύναται
τις μέχρι τινός νάναπαραστήση μετ άσφαλείας εκ
τοΟ υπολειπομένου εισέτι κατά νώοαν υ,έοους αύ-
του και εκ τών παρ αύτο εύρεΟέντων αρχιτεκτο-
νικών μελών, άτινα, μή υπάρχοντος ετέρου οικο-
δομήματος ανωτέρω ή πλησίον του οικοδομήματος
του Μεγάρου, άναγκαίως οφείλει τις νά συμπε-
ράνη ότι άνήκον εις τούτο.

Τήν άναπαράστασιν του Μεγάρου, όσον ήτο δυ-
νατόν αληθή, έξεπόνησε μετά της γνωστής αυ-
τού καλαισθησίας και ικανότητος ο παρά τώ αρχι-
τεκτονικά) τμήματι του Υπουργείου τών Εκκλη-
σιαστικών αρχιτέκτων κ. Αν. Ορλάνδος.

Σωζόμενα μέρη τον κτιρίου. Διάγραμμα.

Εκ τών σουζουένων αεοών του Μεγάοου γίνε-
ται ευθύ; άαέσως ^ανεοόν ότι τοΰτο άπετελεΐτο ες

1 Ό ϋδτρίβΐά εί-/εν ή'δη πρότερον συμπεράνει, ό'τ; το Μέγαρον
ε;/ε σ/ηαα παρα-λησιον πρός τόν βωμόν τη: Περγάμου· πρβ. ΠΑΕ

1893 σ. 17.

2 ΠΑΕ 1896 σελ. 98. 99.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912

ίνος τετραγωνικού κτιρίου ιδρυμένου έπ'ι τριοά-
θαου κοηπίδο; και ποοοεολτ,αένου ποο έτέοου έπι-
μήκους κτίσαατο; εύοισκου,ένου εις το ύύος ττί;
κορυφής αύτοΟ καϊ έςέχοντος ίκανώς εκατέρωθεν
(είκ. 2 καϊ 3^. Ιό ύλικόν, ές ού τοΰτο ώκοδομήΟη
είνε ό φαιόχρους εγχώριος τιτανόλιθος, όστις έχρησί-
μευσε και εις τήν οίκοδομήν του ναοΰ της Δεσποί-
νης. ϋς έκ της θέσεως αυτού έπι του λίαν άπο-
τόαου πλαγίου του λόφου το Μέγαοον δεν είνε ές
οΚο'λΚ 'γ{οο^ ών.οτϊυ,ύ^ζΊΟΊ. Εν τμήμα τών κατο.»-
τέοων αεοών του τετοαγώνου ολίγα α,έτοα έσοο-
τέρω της προσόψεως δεν κατεσκευάσθη διόλου,
φαίνεται δ' ώσε'ι έκαλύπτετο ύπό τών έκατέρο/)εν
όγκων του βράχου.

Η έπι του κατίοφερεστάτου κειμένη πρόσοψις,
ή νοτία πλευρά του κτιρίου μάλλον αστήρικτο;
ούσα και ΰποκειμένη εις έςολίσθησιν υπέστη, ώς
ήτο Φυσικόν, τήν υ,εγαλειτέοαν καταστοο^ήν έκ
ταύτης σώζονται μόνον όλοι οί λίθοι τής κατωτάτης
σειράς τών θεμελι^ον, τούτων όμως πολλοί ές"εω-
σμένοι τής αρχικής αύτών θέσεως, ομοίως δέ και οί
πλείστοι τών λίθων τής δευτέρας μετ' αύτήν σει-
ράς, ήτις ήτο, ώς φαίνεται, και ή εύθυντηρία
(είκ. 3). Τών ύπεχουσών τάς βαθμίδας τής προ-
σόψεως πλακών σώζονται όλίγαι έκ τής κατωτά-
της καϊ τής δευτέρας σειράς έν τή άρχ_ική αύτών
θέσει κατά το δεςΥον άκρον.

Σχετικώς καλλίτερον διατηρείται ή άριστερά,
άνατολική, πλευρά (Έίκ. 4^. Ταύτης πλην τών
λίθων τής σειράς τών θεμελίων καϊ τής εύθυντη-
ρίας, οίτινες εχουσιν ελαφρώς μόνον μετατοπισθή,
εύρηνται, άλλά καϊ ούτοι ούχϊ μετ' άπολύτου ακρι-
βείας έπι τής άρχικής αύτών θέσεως, εις λίθος εκ
τής κατωτάτης καϊ τής δευτέρας βαθμίδος, δύο
λίθοι τής πρώτης βαθμίδος καϊ προς τούτοις 3Ό0
έσωτέρω του άκρου τής προσόψεως έκ τής σειράς,
ήτις εκείτο ανωτέρω τής άνωτάτης βαθμίδος, εις
λίθος μετά λύσεως κατά τήν έςωτερικήν όψιν, όστις
έχρησίμευεν. ώς βάσι; τών ορθοστατών μετά τών
λίθων ττίς άα.έσω; άνίοτέοα^ σειοά;, οίτινες εϊνον
θέσιν καϊ σχήμα άνάλογον προς τήν σπεΐραν βά-
σεως ιωνικού κίονος, καϊ ών σώζεται έπίσης εις
κατάχώραν. Αύτών τέλος τών ορθοστατών εύρηται
εισέτι εις έν τή αρχική αύτου θέσει ολίγον προ του
τέλους περί~ου τής πλευράς. Κατά το ύψος τής

20
loading ...