Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 261
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0271
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Παγασαίων ζωγραφιών συντήρησις.

Α )· Α. Δαμβέργη εχ&εσις. Β)- "Ο. Ρουσοπούλου εκ&εσις.

Προς το Σεβαστόν έπι τών Εκκλησιαστικών Προς το Σ. της Παιδείας Ύπυνργεΐον.

και της Παιδείας ' Υπονργειον Έν ^ 28^ Μπτ,μ6|)((ηι 19ι2.

( Αρχαιολογικοί* τμήμα). „

Αι έγχρωμοι στήλαι τών Παγασών και άλλα εν τω μουοείω

Έν Αθήναις, τη 2ότ) ΐουνίου 1912. τον Βόλου ενρήματα.

I ά χρησιμεύσαντα χρώματα προς χρώσιν άρ- Λαβοντες γνώσιν τής άπο 2ο'ί; ΐουνίου τ.ε. άνα-

χαίων εικόνων έπι λίθων και μαρμάρων κατεδεί- φοράς το'"ί καθηγητού της φαρμακευτικής χημείας

χΟη 6'τι είνε ανεξαιρέτως χρώματα μεταλλικά, συ- κ. Α. Δαμβέργη, περί της συντηρήσεως των έγ-

νηΟέστερον δέ ορυκτά. Γά '/ρώματα ταύτα υπό- χρώμων ευρημάτων της άρχαιότητος, παρατηροΰ-

κεινται εις αλλοιώσεις το μεν έκ της έπιδράσεως μεν ευχαρίστως οτι ή γνώμη, ήν εκφράζει, άνε-

ενιων συστατικών της ατμοσφαίρας, οια εινε το ςαρτητως οΛως ημων και εν άγνοια των ημέτερων

διοςείδιον τοΟ άνθρακος, οί υδρατμοί, το όΗυγόνον σκέψεων, περ'ι χρησιμοποιήσεως." το μεν ύαλοπι-

καί δζον", ή αμμωνία καϊ το νιτρικόν όςύ, το δέ νάκων εγχρώμων (καστανοχρόων ή ερυθρών) προς

έκ της άκτινοβολήσεως του ήλιου και ίδια των αποφυγήν των έκ της αμέσου έπιδράσεως του α>ω-

άκτίνο^ν εκείνων του ήλιακου '^ωτός, αί'τινες τάς το: ίσως οέ και της των άτμοσφαιρυλλίων και προ

■/ημικάς άλλοιώσεις προκαλοΟσι κα'ι ένεκα τούτου παντός τών έκ του κονιορτοΟ βλαβών, το δέ διαλύ-

χημικα'ι ακτίνες έπεκλήΟησαν. ματος κυτταροειοους έν όςικώ άμυλίω κα'ι άσετο-

Έκ τών δύο τούτων επιδράσεων πρέπει αί έπι νίω προς στερέωσιν τών βαφών, συμφωνεί τελείως

λίθων κα'ι μαρμάρων έγχρωμοι εικόνες όσον ένεστι τη ύφ ημών προ τριετίας διατυπωΟείση (δια τών

νά προφυλαχθώσι' κα'ι την μεν έπίδρασιν τών από 4ίΐ; ίουνίου και 24^ Οκτωβρίου 1909 ήμετέρων

συστατικών της ατμοσφαίρας δυνάμεθα κάλλι- έκΟέσεων) προς διατήρησιν τών γραπτών στηλών

στα νά έκμηδενίσωμεν, έπιχριομένων τών εικόνων τών Παγασών, ήν υιοθέτησε και ή πέρυσι συστα-

δΓ αραιών βερνικιών εντελώς οϋδετέρας χημικής Οεϊσα μεγάλη επιτροπεία έκ πλείστων αρχαιολόγων

αντιδράσεως, οια είνε τά έν τω έμπορίω από τίνος του καλλιτέχνου κ. Χατζοπούλου κα'ι ήμών

φερόμενα διαλύματα κυτταροειδοΟς έντός μείγμα- διά της έκΟέσεως της 2(>ί? αύγούστου 1911.

τος οςικοΟ άμυλίου *αί νημικώς καθαοά; όΗόνη; <ΤΤ ,Λ > , ,, , ,

, λ, ^ μεσοοος αυτη εοηομοσοη ηοη μετα πληοους

!Βγ&88ο1ϊπ, ΝίβΤΓοΙίη, Ζαροηΐ&οΐί), την οέ έπι- , , , ',' Ι5,. , ' ,

* \ επιτυχίας εν τω μουσειω του ΰοΛου εις 151) περι-

οοασιν τών ■/•ηαν/ΜΊ άκτίνων τοΟ φωτός ουνά- ή , ' 1 ,. ,, η η „'

( '· ' - „ ', ,~ου ϋαγασαιας στηλας, αιτινες τοπο';ετηυεισαι

υ,εΟα νά άποΐύγωυιεν έντελώ; ή και ει; το έλάνι- ,- , .. Λ , ,Λ , , « , -. ,

' 11 <( ' ν '■ καταλλήλως εν τή Α αι'ίουση του περι ου ο λο-

Τ_0

ν να πεοιοοισωαεν , εαν αι εγνοωαοι εικόνες , , , , , , , « ~

,1 , λ , » ι . μουσείου υπο του ακάματου εοοοου κ. Αοοα

έκτεθώσιν έντος οιαυ.εοίσαατος, ούτινος τα παοά-

ι

ν Ι'

ιτοπούλου, προκαλοϋ'σι τον Οαυμασμόν και την
Ουοα ΐεοουσι καστανονοόου; υαλοπίνακα;, ή καί , <- ~ , ~ <> < ( ν

, , - , καταπληςιν των επισκεπτών οια την ζωηρότητα,

την οιατηρησιν και συντηρησιν αυτών.

εντός ερμαρίου μετα κάστανο/ροων υαλοπινάκων
δι ών παρακωλύεται ή δίοδος τών χημικών ακτι-
νών κα'ι κατ' άκολουθίαν εκμηδενίζεται ή τούτων Αύται έπλύΟησαν πρώτον δι ύοατος και έπειτα
έπϊ τών έναντι του οωτος εύαισΟήτων χρωμάτων δι άπεσταγμένου ύδατος, προς άφαίρεσιν τών άφΟο-
έπίορασι;. νων χωμάτων τή βοήθεια κα'ι μηχανικής έπεςερ-

γασίας προσεκτικής, λεπτεπίλεπτου καί έπιπόνου"
Μετά τοΰ ανήκοντος σεβασμού ' , ν , . , ,

ειτα οε α,ετα την στεγνωσιν εσταΟεροχρωμη^ησαν

λ λ , ν λ ο' διά του περί ού ό λόγο; τοοπου. Άντένουσι δέ νυν

^ναστασ*ος λ. Δαμβεργης, Γ , ,, ο

ο . ει; πάσα; τά; ποοσβολά;: άέοο;, ύοατο;, κονιοο-

καϋηγητης εν τω πανεπιοτημιω. ~ · ^ Γ ^ ι ^' ι ,

τοΰ κλπ.. Ισως ίσως δέ νυν οέν είνε άπολύτω;
loading ...