Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 49.1924

Page: 4
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1924/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4

HANS MÖBIUS

. . O.A..PITÖAIIE QX. xal ro tjqcöiov ro L I

10 . . O . . . vo[TÖ]d[e]v dt tö 'H()ä[x]teiov xai zö xcoqlo
v] HPAO . . . T. dA.Jcal rö rö[A](dg xtjisvoq slg ro

v alei xqovov] xal üvt\j7)\l xal ToZ[q\ EavfHjuio xal
£a]vd[LJCJicoi]£[jiy äficfÖTEQa ei~[e]ZvaL yQrjod'aL I I I 1 C
O [Ba]vd'i[jc]jioq t[cöl] x[co]q[l]col xal ToZq xaQ
15 jioZq] ... - O I Eavd'LJiJio äjioölöovöl I H H

. . E.I . rö] ev[L]avtö txäöTO. eäv öe jcoXt[(i-

lol fojt^covTai] tcö[l] tX°v[t]l to x coqlov, tü rj(döe[a
äjt]o[ö]L[öövaL] TiLrhQaGLOiq, cov äv Xäßec ex rö y[o)
qlo, eäv ö'aQv]rjTai} ä[x)jX\XäyjhüL Trjq (LiOdcoöecoq.

20.OVL. GTLjfojV Öt GTLjGaL £V TCOL ÄO(>[f

lcol xal ävayQä]tpaL vovq (iEfuG[0-]co(Livovq ra yco
qlü xaväjca^ xa]l [rd]g (iLG[{h]cÖG£Lq, ojcÖgov ixa[GT
oq (i£(iLGdcoTa\L. egaXeZipaL öe ex T)jq GTtjfojq

.rde yejQajcTaL tcölöe tcöl ijjrjcfiG(ia

25 tl].P TQeZq ävÖQaq JCQÖq tcöl örjfiäQycoi

.A . OT I . . I . . äjcolvovGL T KY

.I . . O . . eiq tov äel £()d[r]o[r

Tovq (i£(iLGi)o)(i\ivovq [r]d ycoQia xaväjca^ t[ljv
. xav' tToq (llG&cog\l[v\ äjcoÖLÖovac Tei{hQaGio[Lq

30 s].Tovq E . A . r . E I xal väq eiG[(f

OQäq eiocpiQELV r]jt6() t[ov]tcov eiq ttjv jcoXlv T[e
LthQaGLOig xal äjco\ÖLÖövaL tcöl örjtiäoycoL . . .
.xarä r]d[r] 'EXacf [rj\ßoXLcöva (irjva

.A . . cq tci (i£(iLG{h[co(i]iv[a .

.I . TavTa [x]ahhäjt£Q . . .

II.

(i£(LLGihcoTüi.((\LG{hco[rrjq\ ähvÖQä(o)rj[q\ Il[v{hi]o T

£L]{hQäG[Loq . . . . O.(L£(ii[G]d'COTa[L <&]e[X\Xecbq T[

i{hQavT[i] (u[G\t)coT)]q 'AVTLaq T[e]i{hQäGLoq Ev{hvvo[g
Oae[vq\(lettLGlhcoTaL ycoQLOV Teiß'QCLVTi (UGdcoT/)[q
loading ...