Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 120
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0126
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
odvážné, bohatým rukopisom malbvanú štúdiu к freske
schodišta jasovského kláštera, ale aj typy postáv,
širokých okrúhlych tváří a oblých, resp. u mužov šlacho-
vitých foriem. Proveniencia obrazu, viažúca sa к šarišskej
šlachtickej rodině Bornemissovcov, domnienku o Kracke-
rovom autorstve len podporuje.
Z novozistených portrétov Podobizen šlachtica v brněni,
ktorú před nedávnom vystavila Slovenská národná galé-
ria, tvoří vývojové akýsi medzistupeňmedzi monumentál-
ně-barokovou tradíciou podobizně grófa Mikuláša Auer-
sperga z roku 1744 a už takmer meštiansky striezlivou
koncepciou portrétov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov.
Do Krackerovho neskorého oeuvru, medzi olejomalby
poznamenané freskárskou praxou autora, zaraduje sa
Podobizen jasovského premonstrátského opáta Andreja
Sauberera zo sakristie r. k. kostola vo Vyšnom Medzeve.
Plošná, takmer hladká malba portrétu, ktorá prechádza
do jemného štětcového rukopisu iba v detailech plastic-
kého vzoru bieleho rúcha, na cizelovanej vazbě knihy a na
embléme jasovskej prepozitúry, spodobuje opáta ako
muža stredného veku. Poměrně všeobecná, na povrchu
lipnúca charakteristika nevylučuje však možnost, že si
umelec na nej vybavoval mladšiu podobu svojho priaz-
nivca iba podlá pamäti a portrét maloval súčasne, alebo
iba máloco skór ako známu Saubererovu podobizen, ktorá
vznikla na sklonku Krackerovho i opátovho života.
Súhrn novozistených práč signovaných, alebo J. L.
Krackerovi hypoteticky pripísaných, svědčí o vcelku
známej kolísávej úrovni umelcovej tvorby; o striedaní
diel plných invencie a tvořivého vypátia s konvenčnými
dielenskými prácami. Kompozícia Obetovania Jephteho
dcery je odkrýváním nových výrazových možností důle-
žitá z hladiska genézy umelcovho osobného vývinu.
Dokládá, že Kracker vo svojom vývoji nezostával bokom
od toho, čo hýbalo uměleckým ovzduším strednej Európy.
Identifikované podobizně představuj ú zasa umelca ako
pozoruhodného portretistu.
Súbežne s lepším poznáváním Krackerovho diela sa na
druhej straně ukazuje, že z umelcovho oeuvru bude třeba
definitivně odpísat niektoré staršie i novšie mylné atri-

búcie (fresky a obraz Navštivenia z trebišovského farského
kostola, freska v sakristii bývalého premonštrátskeho
kostola v Lelesi atd.). Krackerovo pósobenie na Slovensku
tým nijako neutrpí na význame, skór naopak, vo svetle
početných epigónov a nasledovatelov, ktorých činnost sa
začína objasňovat, iba vynikne podnetnost jeho příkladu.
V regionálnych podmienkach Slovenska nepochybné
najvýznamnějším žiakom a příslušníkem Krackerovho
okruhu je umelcov rovesník Anton Schmidt (1718—1773,
resp. 1784), známy dosial’ iba v spojitosti so stredosloven-
skými banskými mestami. Naše zistenia nasvedčujú, že
stopy jeho pósobenia vedú aj na východné Slovensko,
najmá do širokej oblasti Spiša a Šariša (Vrbov, Velká,
Podolínec, Stará Eubovňa, Tvarožná, Sabinov ai.). Po-
sledné výskumy dokladajú vplyv umelca aj na Erazmusa
Schrötta (1755—1804), prvého reštaurátora Krackero-
vých jasovských práč a autora, ktorý Krackerovu neskoro
barokovú koncepciu transponoval do poloh klasicizmu.
Laxnejšia je závislost ešte značné pozzovsky orientova-
ného Andreja Ignáca Kajetána Třtinu (pósobil v druhej
polovici 18. storočia), autora monumentálnej fresky
levočského minoritského kostola.
Z anonymných následovníkův třeba spomenút aspoň
autora kompozície Kristovho krstu v Paňovciach, dalej
tvorců už klasicisticky akcentovaného, námětově podob-
ného dielka z katolického kostola v Jelšave, tamojšieho
rokokovo orientovaného maliara volného obrazu Panny
Marie s Ježiškom, skromného epigona — autora plátien
bočných oltárov katolického kostola v Žákovciach na Spiši,
najmá však fabulačne a invenčne nadaného rokokového
žánrového rozprávača —- autora spomínaných trebišov-
ských práč, ktorý je podlá všetkého identický s póvodcom
leleskej fresky.
Nové výskumy jednoznačné dokladajú, že Kracker
svojím pósobením a svojimi dielami zanechal o vela širšiu
a hlbšiu brázdu v dějinách umenia na Slovensku, ako sa to
doteraz předpokládalo. Jeho účinkovanie málo mimo-
riadny význam najmá pre východné Slovensko, ležiace
bokom od hlavných stredoeurópskych prúdení, kde
představovalo prakticky jediný významnější kontakt
so súvekou stredoeurópskou maliarskou školou.

120
loading ...