Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 137
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0143
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


21. Orava — hrad, erb v ostení okna na východnej stene
2. poschodia donjonu, 1480—1483

22. Hall v Tirolsku, výzdoba meštianskeho domu vo
Wallpachgasse, posledná štvrtina 15. storočia. Převza-
té z J. Weingartnera Die profane Wandmalerei Tirols
im Mittelalter

velmi blízké charakteru bystrických malieb. Pohy-
bový rozmach i arabeskovite rozčleněný listový
okraj napovedajú vzdialenú příbuznost předloh.
Akantový list sa však v tomto období používal tak
bežne, že priamy vztah medzi oboma malbami
vóbec nedokazuje. S takou perfektnou kompozič-
nou i celkovou výtvarnou realizáciou sme sa střetli
iba na hrade Keifensteine (obr. 24), kde je však
schéma podstatné zložitejšia v překrývaní a přetí-
naní sa motívov. Vtáci, chlapci, vyberajúci z hniezd
vajíčka, postavy zakomponované do ornamentu
holi tam vsunuté v úsilí aktivizovat statický
listový motiv. Přitom třeba mať na zřeteli, že tu
nejde o mechanickú skladbu motívov, ale že má
každý z nich určené miesto a úlohu rozvij ať alebo
ukončovat pohybový rytmus. V tomto význame je
použité i „biele světlo“, vyzdvihujúce niektoré
konáriky.35
V bystrických ornamentoch napriek šrafovaniu,

použitému v snahe plasticky zhmotnit ornament,
sú listové prvky rozvedené viac plošné, so záuj-
mom rytmizovať plochu plnovýznamovou líniou.36
Ornament na Oravě má niekolko kompozičných
i motivických zvláštností. Ojedinělý je predovšet-
kým absorpciou prírodného výseku záhrady do
ornamentu, čím sa přizvukuje jeho příslušnost
к světu rastlín. Možno zo snahy o vyriešenie proti-
rečenia prírodných motívov a dekorativně organi-
zovanej ornamentálnej plochy, ktorá usporadúva
tieto prírodné zložky podlá vlastného kompozič-
ného zákona (a ten vlastně slobodu tvaru a pohybu
v prírode potláča), uchýlil sa autor к uvedenému
kompromisnému riešeniu. Motivy v záhradě sú
zbavené svojej hmotnosti líniou, ktorá ich vykreslu-
je a nerobí si další nárok na plastickosť. Ornament
sa nepodriacluje prísnej a jednotvárnej kompozič-
nej schéme pravidelné a rytmicky vedených oblú-
kov, ako ich poznáme z Banskej Bystrice. Osnovný

137
loading ...