Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 161
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0167
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky

1 Za údaj dakujem dp. Štefanovi Klubertovi, dekanovi-
farárovi v Levoči.
2 Nápis na zadnej straně 1’avého pevného křídla oltára:
1520. In honoré . sanctorú . Joannis . baptisté . ewangeli .
elemosinary . crisosthomi . et . huius Gersonis . Joanes .
Henckel . anno . Millesimo 520 posuit.
3 Hain G., Levočská kronika, str. 16, к roku 1516 . . .
„Eodem Anno Organista fuit Leuchoviae Praesbyter
Gregorius Coroniensis Transsylvaniae, habuit stipendium
fi.10. et lecturam super Altari St. Annae, cuius reditus
feurunt fi. 20 praeter alia accidentia . .
4 Végh J., Das ikonographische Programm des Johan-
nesaltars von Levoča, Acta historiae artium Academiae
scientiarum hungaricae, tom XIII, fase. 1—3, str. 235.
5 Divald K., Szepesvármegye müvészeti emlékei,
Elso rész: Epitészeti emlékek, Budapest 1905, obrazová
příloha 1.
6 Divald K., Szepesvármegye müvészeti emlékei, Máso-
dikrész: Szobrászat és festészet, Budapest 1906, str. 92.
7 Végh, c. d., str. 235
8 Schürer O., Wiese E., Deutsche Kunst in der Zips,
Brünn 1938, str. 100.
9 Baloghová J., A müvészet Matyáš király udvarában,
I-—II, Budapest 1966.
10 Baloghová, c. d., zv. II, str. 89, obr. 122.
11 Tamže, str. 91, obr. 124.
12 Tamže, str. 92, obr. 126.
13 Tamže, str. 71, obr. 94. Zväzkom listov na balda-
chýne skrine je blízky ten istý motiv na budínskom
fragmente, str. 84, obr. 116.
14 Tamže, str. 367, obr. 530.
Pre všetky tieto dekorativně motivy na Budínskom
hrade Baloghová nachádza předlohy predovšetkým
vo florentskej tvorbě 15. stör. Dürer bol r. 1494—1495
v Benátkách. Súčasní nemeckí zlatníci čerpali zo širšieho
okruhu zdrojov a používali iné motivy. Napriek analó-

giám s budínskymi fragmentmi sa este neodvažujeme
tvrdit, že jej prvé renesančně pamiatky pochádzajú
priamo z Florencie. Problém si vyžaduje ešte dlhšie
skúmanie.
15 Paatz W., Süddeutsche Schnitzaltäre der Spätgotik,
Heidelberg 1963, str. 14.
16 Tamže, str. 15.
17 O Pavlovi z Levoče vyšla u nás publikácia Majster
Pavol z Levoče, tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej
gotiky, Bratislava 1961, II. vyd. 1964. Jeho dielom sa
priamo zaoberá štúdia J. Homolku Plastická výzdoba
oltára, str. 68—77. Najnovšie sa celou pavlovskou proble-
matikou zaoberá opatovne Homolka v publikácii Neskoro-
gotické sochárstvo na Slovensku, ktorá je v tlači vo vyda-
vatelstvo Tatran v Bratislavě. Prvá publikácia obsahuje
bibliografiu celej staršej literatúry o Pavlovi, druhá naj-
novšie příspěvky.
18 Vyobrazenie pozři Dettloff Szc., Wit Stosz, Wroc-
law 1961, zv. II, obr. 107.
19 Reprodukcie u Dettloffa, c. d., zv. II, č. 160a a 160b.
20 Vyobrazenie pozři Dettloff, c. d., zv. I, str. 48, obr.
10.
21 Wiese, c. d., str. 76 a str. 198—199.
22 Radocsay D., A kôzépkori Magyarország faszobrai,
Budapest 1967, str. 109.
23 Wiese, c. d., str. 77 a str. 199.
24 Homolka, Neskorogotické sochárstvo na Slovensku,
v tlači.
25 Wiese, c. d., str. 199.
26 Tamže, c. d., str. 76 a str. 200.
27 Homolka, c. d., v tlači.
28 Wiese, c. d., str. 76.
29 Socha je dnes v Szépmüvészeti Múzeu v Budapešti.
Vyobrazenie pozři Radocsay, c. d., obr. 245.
30 Wiese, c. d., str. 194, předpokládá, že je prácou
hrabušického rezbára za pomoci majstra Pavla.

161
loading ...