Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 215
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0221
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
výtvarného ponímania ako úpravy drapérií gotic-
kých a neskorogotických soch. Kým na středově-
kých sochách drapérie zakrývali telesné tvary
postáv a boli samostatným výtvarným činitelom,
ktorý spravidla nerespektoval Tudskú postavu, ani
prirodzenú zákonitost zemskej gravitácie, drapé-
ria tejto sochy, hoci ešte nedovoluje, aby sa telesné
tvary postáv výraznejšie uplatnili, zásadné respek-
tuje zákonitost gravitácie a staršej gotickéj tradi-
cii je poplatná len v niektorých detailoch. V celko-
vom výtvarnom poňatí sa teda uplatňuje expresi a,
dedičstvo gotickej tradicie, i racionálnosť převzatá
z renesaněného uměleckého chápania.
Snúbenie gotických výtvarných tradicií s rene-
sančným nazeraním bolo typické v 17. storočí pre
oblasti, v ktorých sa udržiaval katolicizmus, najma
pre západné Slovensko, kde sa v exponovaných
politických a cirkevných centrách, ako bola Bra-
tislava, Trnava a Nitra, neuplatnila reformácia tak
ako na ostatnom území Slovenska, a kde už před
polovicou 17. storočia znova ožívala umělecká
činnost v službách katolíckej církvi. Aj na nasej
plastike móžeme sledovat tendencie vyhovujúce
nastupujúcej protireformácii a rekatolizácii, ktorá
znova stavala Máriu, ako Matku božiu, na prvé
miesto medzi svátcami a přiznávala jej hodnost
královně j nebies.
Na základe uvedených formálnych a obsahových
znakov možno vznik sochy zařadit do obdobia
okolo polovice 17. storočia, ked sa na západnom
Slovensku začali pre rekatolizáciu vytvárať nielen
politické, ale aj kultúrne podmienky.
Zriedkavý typ plastiky, ktorý spájaním formál-
nych a obsahových prvkov starších výtvarných
tradicii začínal nový etapu výtvarného umenia na
Slovensku, právom si zaslúžil pozornost bratislav-
skej Mestskej galérie i restaurátorského oddelenia
Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislavě;
historická a umeleckohistorická hodnota sochy
zdóvodňuje potřebu náročného reštaurovania. Vy-
chádzajúc z tohto hodnotenia a z opísaného stavu
plastiky, podala diplomantka návrh na postup
reštaurovania: v prvej etape spevnit narušené
dřevo namáčaním plastiky v petriňkačnom kúpeli,
upevnit uvolnujúcesa vrstvy polychromie a povrch
plastiky očistit od nánosu prachu a spiny; v druhej
etape odstrániť vrstvy novších polychrómií a nové
doplňky, ktoré pósobili neesteticky a narúšali
póvodný vzhlad plastiky ; v tretej etape restituovat
póvodné estetické kvality plastiky úpravou póvod-

nej hmoty, zachovanej polychromie, celkovej
povrchovej úpravy a vyhotovením nového pod-
stavca.1
Keďže však odstraňovanie novších vrstiev poly-
chromie a novších doplnkov, připadne skrytých
závad, bývá technicky náročné a pre reštituovanie
póvodného výtvarného vzhladu velmi dóležité,
nemožno к tejto práci přistupovat mechanicky, ale
len po podrobných a zodpovědných prieskumoch.
Základnú hmotu plastik i vrstvy polychromie třeba
preskúmat pomocou sond a výbrusov a podrobit
chemickému i röntgenologickému prieskumu. Diplo-
mantka vykonala všetky potřebné prieskumy
a výsledky prieskumov zachytila v podrobnej gra-
fickej, fotografickej i materiálovej dokumentácii.
Sondážny prieskum vykonala chemickým aj me-
chanickým postupným odstraňováním jednotli-
vých vrstiev na niekolkých miestach. Prieskum
pomocou výbrusov vykonala tak, že z róznych
častí sochy ( z plášťa, šiat, tváře a vlasov) odňala

4. Odstraňovanie premalieb


215
loading ...