Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 220
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
poškodenia na profilech drapérie doplniť drevom;
váčšie chybajúce časti, ktorých póvodný tvar
sa už nedal zistiť, diplomantka navrhla ne-
doplňat. Zároveň navrhla postavit sochu na
nový podstavec výhovujúci tvarové i proporčně.
Záměr schválil vedúci restaurátorského oddelenia
prof. K. Veselý a súhlasil s ním aj riadite! Mestskej
galérie v Bratislavě Budovít Medvecký.
Po schválení restaurátorského záměru pristú-
pila diplomantka к poslednej fáze reštaurovania,
к výtvarnej úpravě plastiky. Po poslednej petri-
fikácii (plastika bola štyri rázy petrifikovaná
v roztoku 10-percentného acrylitu X 20/5 v toluène
s přidáním dezinfekčného prostriedku pentachlór-
fenolu; velmi rozrušené miesta holi lokálně na-
púšťané zriedeným epoxidovým lakom, ChS epoxid
300 AC) odstránila poslednú vrstvu mladších
polychrómií, aby odkryla všetky zvyšky póvodnej
polychromie, a potom pristúpila ku konečnej
úpravě dřeva, z ktorého bola plastika vyřezaná.
Miesta značné poškodené červotočou zatmelila
emulzným pilinovým tmelom, ktorým domodelo-
vala aj drobné chýbajúce partie vlasov, poškodené
miesto na zadnej straně plastiky v rozlohe 50 x 15
cm zatmelila epoxidovým pilinovým tmelom. Tme-
ly z predošlých opráv, ktoré tvarové i technicky
vyhovovali, ponechala, nevyhovujúce tmely od-
stranila a nahradila novými. Po úpravě dřeva
uskutocnila temperovými farbami retuše na mies-
tach, kde sa zachovala póvodná polychrómia, na
rušivých miestach inkarnátov a na rube Máriinho

plášťa. Nakoniec naniesla na plastiku ochranný
konzervačný nátěr, ktorý zároveň pósobí ako
estetický činitel’.
Postup restaurátorských práč diplomantky po
celý čas usměrňoval vedúci restaurátorského odde-
lenia VSVU prof. K. Veselý a podlá jeho intencií
diplomantka vo všetkých fázach reštaurovania
viedla přesné dokumentačně záznamy o póvodnom
stave sochy, o postupe a o výsledkoch výskumov,
o spósobe petrifikovania dřeva a odstraňovania
novších vrstiev polychromie a o záverečnej úpravě
plastiky. Zároveň robila fotografickú dokumentá-
ciu plastiky před restaurováním, počas práč, i po
reštaurovaní pri normálnom osvětlení, aj pri
röntgenovom prežiarení. Písomná i fotografická
dokumentácia, ku ktorej boli připojené i výbrusy
drobných častí polychromie zaliatych do denta-
krylu, bola uložená v reštaurátorskom oddělení
Vysokej školy výtvarných umění. Diplomantka na
základe tejto dokumentácie spracovala obsiahlu
písomnú správu o svojej diplomovéj reštaurátor-
skej práci.1 2 3 4 5 6 7 Správa spolu s restaurovanou sochou
bola predmetom konečného hodnotenia reštaurá-
torskej spósobilosti diplomantky. Starostlivo zres-
taurovaná socha po uvedení do po vodného, i kec!
torzovitého stavu je vzácným dokladom umělec-
kého nazerania z obdobia jej vzniku, rovnako
starostlivo a precizně zakladaná dokumentácia
je zas spolu so sochou dokladom metodiky reštau-
rovania historických plastik na reštaurátorskom
oddělení VŠVU v Bratislavě.

Poznámky к obrázkovému materiálu

1. Socha Madony před restaurováním. Plastika mala
niekolko vrstiev premalieb a nové doplňky v dreve
2. Grafické znázornenie stavu plastiky před restaurová-
ním. Časti vyznačené šrafovaním sú nové doplňky
3. Sondáž premalieb na inkarnáte Ježíška a na šatách
Ježiška i Márie
4. Postupné odstraňován i e premalieb z postavy Márie
i Ježíška
5. Rentgenová snímka hlavy Márie; na právej straně
tváře zretelne vidiet kovovú skobu vsadenú do dřeva
zozadu
6. Rontgenová snímka drapérie Márie. Vidiet viaceré
klínce (použité ako výstuž pri tmelení), čiastočky
zachovanej póvodnej polychromie, trhliny v dreve
a stopy po črevotoči
7. Grafické znázornenie vrstiev polychromie na inkar-
náte Madony (1) a na šate Madony (2)

8. Mikrosnímky zhotovené z odobratých vzoriek poly-
chromie inkarnátu (1) a šatu Madony (2)
9. Celkový pohlad na sochu Madony počas reštaurovania,
po odstránení nových doplnkov a čiastočnom odstrá-
není premalieb
10. Celkový pohlad na sochu Madony po zreštaurovaní
11. —12. Pohïady na plastiku zo stráň; dobré vidiet nový
podstavec a výstuž vsadenú do vyhíbenej časti
na zadnej straně sochy
Poznámky
1 Zápisnica z porady o konečnom vzhlade reštaurovanej
plastiky Madony s Ježiškom z majetku Mestskej galérie
v Bratislavě zo dňa 13. III. 1967.
2 Správu som použil pri spracúvaní tohto příspěvku.

220
loading ...