Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 231
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0237
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Viera Dobešová-Luxová

Bratislavskí umělci a remeselníci v druhej polovici 19. storočia

Úpadok cechovníctva a napokon jeho zrušenie
(krajinským zákonomroku 1872) rozleptalo systém
dovtedajšej práce remeselníkov a umelcov na
Slovensku a změnilo aj ich postavenie v rámci
městského organizmu. Prechodom к tzv. slobodě
živností sa odbúrali zastarané konvencie a jednot-
livé dielne — najma v Bratislavě — nadobudli
rýchlo podnikatelský charakter. Sprievodným
znakom tohto vývinu bol istý druh nivelizácie aka-
demických titulov a súčasne zníženie kvalitatívnej
úrovně. Titul akademického sochára, maliara alebo
grafika, ktorý povodně vyjadřoval absolvovanie
odborného školstva, si totiž z propagačných clóvo-
dov začali přisvojovat i prostí remeselníci.
Niekdajšie daňové knihy remeselníkov a profe-
sionálův v meste sa, pochopitelné, přestali viesť.
Na ich miesto nastúpili materiálie týkajúce sa
novozriadených priemyselných živnostenských
spolkov. Pre ich neprehladnosť poslúžia nám ako
informativně vodidlo o stave bratislavských umel-
cov a remeselníkov v druhej polovici 19. storočia
skór kalendáře, ktoré vychádzali v nemeckom
jazyku od roku 1840 každoročně pod názvom Press-
burger Wegweiser, gemeinnüssiger Geschäfts-Kalen-
der. Okrem údajov rýdzo ,,kalendárneho“ charak-
teru obsahoval každý zväzok akýsi adresár, infor-
mujúci o miestnych úradoch, školstve, spolkoch.

Architekti (Architekten)
Rubrika do roku 1853 neexistuje. Vyskytuje sa až od
roku 1854.
Berger Karol 1855—1857, 1859—1861
Brausewetter Viktor 1885—1888, 1891 — 1914, 1916
Devits Karol 1885—1888
Dittert Benedikt 1885—1886
Emerit Eudovít 1885—1896
Feigler Alexander 1882—1883, 1885—1905, 1907—1914,
1916
Feigler František 1855
Feigler Ignác 1854, 1856—1857, 1859—1883, 1885—1896
Feigler Karol 1854-1857, 1859-1883, 1885-1896

Kalendáře vychádzali až do konca prvej světověj
vojny, a preto móžu poslúžiť ako zrkadlo politicko-
hospodárskeho diania v meste. Dokladajú napr.
i postupnú maďarizáciu bratislavského života.
I keď sa spočiatku tlačili v němčině, v osemdesia-
tych rokoch nadobúdajú dvojjazyčný charakter
nemecko-maďarský, aby nakoniec prevládol ma-
ďarsko-nemecký systém. Napřiek tomu, že kalen-
dáře pochádzajú z epochy nám nie příliš vzdialenej,
ani jedna z veřejných inštitúcií v Bratislavě nemá
ich kompletný súbor. Pre našu prácu sme preto
mali к dispozícii iba zvázky z rokov 1840, 1848,
1853—1857, 1859 — 1883, 1885 — 1905, 1907 — 1914,
1916.
Špeciálnu část kalendára představoval Adresár
všetkých odvětví védy, umenia, priemyslu, obchodu,
řemesla (Adressen von allen Fáchern des Wissens,
der Kunst, Industrie, Handel und Gewerbe). Členil
sa do rubrik podlá záujmových odborov, z kte-
rých v priebehu času niektoré zanikali a iné opáť
vznikali. Z nich sme si povšimli tie, ktoré majú
priamy vztah к výtvarnému umeniu. Kedze ide
o kalendáře zjavne propagačného charakteru,
obišli sme odbory iba okrajové súvisiace s našou
témou (například Gipsfigurenhändler, Bilderhänd-
ler, Kunsthändler, Buchdruckereien, Eisengieser
a pod.).

Gratzl Eudovít 1905—1914, 1916
Gratzl Karol firma 1902—1905, 1907—1908
Haerlin Viliam 1897—1905
Kaiser Karol 1885—1888
Keusch Anton 1885—1905
Kittier 1889—1890
Kittier a Gratzl 1891—1901
König Hugo 1855—1857, 1859-1883, 1885-1890
Mahr Karol 1907-1908
Melzer Žigmund 1903—1905, 1907
Milch Dionýz 1896—1905, 1907—1914, 1916
Nigris Justin 1854—1857, 1859—1868

231
loading ...