Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 20
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0024
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

kamennej nemožno hovořit (na rozdiel od niekto-
rých mladších vývinových epoch).
Ako další určujúci znak neolitického umenia
načim podčiarknuť úsilie o syntetické zjednodu-
šenie plastiky. Výrazovými skratkami, potlačením
nepodstatného a zdůrazněním důležitého dosiahli
umelci-hrnčiari působivý výsledný efekt. V pří-
pade „venuší“ zanedbáním tvářových častí a vy-
zdvihnutím ich prebuijnenej ženskosti bola zhmot-
něná priam představa plodnosti vo svojom prin-
cipe — ako to vidíme a můžeme vyjádřit’ my
a ako to pociťoval akiste neolitický člověk so
značné odlišným myšlienkovým svetom.
Ešte jednu stránku neolitickej plastiky tvorby
nemožno v nijakom případe opomenúť: je to jej
vyhraněný mierumilovný ráz, charakteristický

pre celková produkciu. Nič v nej nepoukazuje
na to, že vtedajšie rolnické obyvatelstvo poznalo
aj krvavé zvieracie alebo ludské obete, o kterých
vydává nespočetné doklady další vývin aj na
našom území a ktoré sa stali v niektorých mlad-
ších spoločnostiach pravidelnými ispůsobmi uctie-
vania nadprirodzených sil. Dobová mágia v po-
zadí tvorby podněcovala tvořivý postup najma
v zmysle zabezpečenia dvoch základných pod-
mienok hmotnej existencie spoločnoati: mala za-
istiť plodnost’ žien a úrodnost’ půdy. A v tom sa
javí nepochybná závislost nadstavby od jej zá-
kladné, aj pokial ide o vývinovú nadváznosť na
staršie mladopaleolitické prostredie (lovecký kult
a kult plodnosti).

Hanajia riiiiiiíiiioií njiacTHKn b CjiOBaKnn

B Haqajie cßoeö paöoTbi as-rop oßpamaeT BHiiMaHiie
Ha to, hto BCJieacTBHe TaK nasbiBaeMoň neoAHTHHecKoft
peBOJiioiiHH, npoxoanBiueft y nac na nepejiowe V h IV
TblCHHHJieTHH AO H. B. TOHHapCTBO H KepaMHKa 33HHMaAH
y nac ocoóoe noAOJKeiiHe b oôiuew H3o6pa3HTeAbHOM TBop-
qecTBe AioAeft HeoAHTHqecKoro nepnoAa. «HaoópereHHe»
TaKoft OTpacAH KaK roHMapcTBo npnnHCbiBaeTCH /kchiuh-
naM, Aa»e caMo npon3BeAenne oTHOJKAecTBAneTca c ee
TBOpilOM — JKeHUlHHOH. 3to OÔCTOHTejIbCTBO HOTOM >KC
conpoBO>KAaAO aoafhc TbicanuieTHA npon3BOACTBO Kepa-
MHKH H C yAHBHTeAbHO-HanpaBACHHblM CTpeMACHHeM ICpCS
KOHKpeTHbift npHMep, TaK HaabiBaeMoři aHTponoMop<j>Hoft
noAOÔHocTH, npeacTaBHTb KaK Bceraa b stom jKeHiunny.
CaMO npOH3BOACTBO npeACTaBAHAO COBMeCTHblft paÓOHHH
npouecc; neirrpy TBopnecKoft paóoTbi — MoneanpoBaHHio
ne npHAasaaocb orpoMHoe SHauenHe. y>Ke saecb 6biah
aajioxeHbt na^iajia 3hohhmhocth apěbhhx MacTepoB b
KpeCTbHHCKHX UHBHAH3aHHHX, AAH1H.HXCH AO HCTOpHHeCKOH
snoxH, Koraa c kohiiom hohíithh «HeH3BecTHbix Macrep»
BO3HHKAH nepBbie ueaeHanpaBaeHHbie npon3BeAeHHH.
Abtop yKasbiBaeT na coHHaabHo-HCTopnHecKHe Kopnu
H3oópa3HTeabHoft AeHTeabHocTH, npHHeM noAMepKHBaeT
hx OTpa>KeHHe b ccjiepe HaACTpoHKH. Eine b oócTanoBKe
caMbix cTapbix AepeBeHCKHx KyjibTyp caojkhoctb pcahfhos-
Hbix npeACTaBneniiň Tpeóosana oahhohhmx >i<epTB, nanpaB-
AHH TBOpneCTBO CAyJKeHHK) KyflbTOBblX OÓpHAOB, npOAyKTbl
KOTOpbIX OTpaJKa.au CTpeMAeHHe BbipBaTbCH H3 SaBHCHMOCTH
ot npnpoAbi (aaKAHHaHHH o AOJKAe, oóecneHeHHe iijioa-
HOCTH 3Bepeft H T. A-) • HacyillHbie HOTpSÓHOCTH HeOAHTH-
necKoro KeaoBeKa aoajkhh óbiaa siKOÓbi oóecneaHTb cymecT-

ByiomaH peaHrHíi: cxeMa B3aHM0CBH3eö HeoaHTHuecKOH Ke-
paMHKH, naňAeHOH npn pacKonKax Ha cesepe KapnaTCKoň
KOTAOBHHbl OTHOCHTBAbHO KyAbTOBOFO TBOpaeCTBa.
KepaMHnecKoe TBopnecTBo npeBHHx KpecTbstH co3AaBaAo
Aße ocHOBHbie rpynnbi: 1. roHaapcTBo c HanoAHenneM
HenpHyKpameHHbix npeAweTOB nepBoft hcoöxoahmocth,
yKpaUieHHH, H 0C060 KepaMHHeCKHX H3AeAHň 2. HAaCTH-
necKHe H3A6AHH, K KOTopbiM npejKAe Bcero OTHOCHTCH
HeoôxoAHMaa rwiacTHKa, h b MenbineM KOJinuecTBe cboôoa-
Han HAaCTHKa, KOTOpyiO MOJKHO pa3AeAHTb Ha aHTpono-
MopcJiHyio, 3ooMop<j)Hyio h MOAeAbHyio (MOAeAH neneft,
aATapeň, Beóean h t. a-)- ItpHMeHeHHeM HenoAHbix h aac-
thhhbix mothbob na oôpa3 jKHBOTHbix (roAOBbi 3Bepeô,
pora) BO3HHKAH C OAHOÍÍ CTOpOHbl, KaK TOBap nepBoft
HeoôxoAHMOCTH, c Apyroft — KaK yKpameHHH, ocHOBHyio
HaCTb KOTOpbIX HeCOMHeHHO COCTaBAHAH TOBapbl, npea-
Ha3HaHeiiHbie aah KyAbTOBoro cnyxenna. ItepenocoM 300-
H aHTpOHOMOpHblX MOTHBOB (nOAyijlHrypbl, AHlta H T. A-)>
Ha rOHqapCKHe H3â6AHH BO3HHKAH yCAOBHH AAH CO3AaHHfl
MeAKHX npoH3BeaeHHH, npeAHa3HaaeHHbix toabko äah pe-
AHrno3Hbix neAeft. B KOHije kohuob coeAHHenHeM cTa-
ÔHAbHOH (npeAMeTbl nepBOH HeOÔXOAHMOCTH) h othoch-
TeAbHoň aepr (([mrypbi ueAOBeKa, 3Bepeft) mofao HacTaTb
H OJKHBAeHHe KepaMHHeCKOTO AHUa B 300- H aHTponOMOp<t>-
Hbix H3ÄCAHHX. tlaAee B TeKCTe Ha.XOAHTCH npiIMepbl ne-
KOTopbix ynoMHHyTbix BiiaHaAe oßpasnoB xyAOJKecTBeH-
Horo TBopiecTBa oôinecTBa. Usacahh aioach >KeAe3Horo
BeKa AOIIIAH AO . Hac B BHAe ÔbUIbHX TOAOB, BnHCaHHblX
b pa3AHHHbie reoMeTpHHecKHe <t>Hrypbi. Ohh BbipaaoioT
CTpeMAenHe ronaapcTBa 3Toro nepnoAa coeAHHHTb (JiyHK-
loading ...