Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 99
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0103
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
99


Liptovská Mana — kostiol, východná strana — stav počas prieskumu. Fotografia J. Rybáříka

a) nadváznosť .přestavby na istaršie fázy,
b) podrobnejšie poznanie vlastnej neskorogo-
■tickej etapy a novšie zásahy.
Sondy realizované na severnom múre presby-
teria dokázali, že portál do sakristie je pozostat-
kom stavby z 13. storočia a murivo, ktoré k němu
bezprostředné prilieha, súvisí s touto včasnou
periodou. Dokazuje to omietka po stranách por-
tálu previazaná s póvodným múrom. Po právej
straně portálu sa podařilo odkryt’ štvorcovy vy-
klenok vybraný z hmoty múru. Povodně plnil
funkciu pastofória a zrejme patřil k póvodnej
•staršej stavbě. V mieste pripojenia sakristie
k múru presbytéria, v severovýchodnom nároží
sakristie a v pril’ahlej hmotě severnej steny pres-
bytéria dokázal prieskum exiistenciu narožného
piliera svatyně včasnogotickej stavby. Na murivo
a obidve vrstvy omietky tohto piliera sa pripája

blok múru zviazaného zo- strany exteriéru s hmo-
tou i omietkou sakristie. Tento 'blok predchádza
neskorogotickú stavbu presbytéria.
Na severnom múre svatyně vydutie múru na-
značovalo možnost’ předpokladu dosadania klen-
bových rebier včasnogotickej stavby, čo spolu
s nájdenými časťami muriva póvodného trium-
fálneho oblúka (pokrytými včasnou hrubozrnnou
omietkou) a zvyškom múru na severnej straně
lodě dokazuje, že neskorogotická přestavba nad-
viazala na hmotový základ staršej stavby v mies-
tach přechodu svatyně cez oblúk do Iode a využila
ho pri rozvedení neskorogotickej dispozície, dik-
tovanej širokým rozpátím priestoru presbytéria
i lode. K zaujímavým poznatkom — potvrdzujú-
cim tvaroslovnú hodnotu a relativné vysokú ka-
menársku kvalitu staršieho korpusu — sa dospělo
pri rozoberaní menzy. Boli v nej zamurované a
loading ...