Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 106
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0110
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
106

v podstatě nemohli zotrieť a narušit’ zafixovaná
osnovu dispozície. Neskoršie zásahy, predovšet-
kým neskororenesančná přístavba veže z roku
1635, zastrešenie, ochranný múrik okolo stavby
vymedzujúci jej mikropriestor — to všetko do-
tvořilo hmotová skladbu a charakteristická

siluetu kostela. Ovládala opticky časť liptovskej
scenérie až do chvíle realizácie velkého vodného
diela, odsávajáceho kostel Liptovskej Mary do
poloh dokumentárnych a plánovanej budácej re-
konštrukcie.

Poznámky
1 Vzhfadom na závažnost tejto spoločensky exponovanej
akcie sa v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislavě v rokoch 1972—1973 spra-
coval elaborát sumarizujúci doterajšie archívně, archeolo-
gické, stavebnohistorické i umeleckohistorické poznatky
o Liptovskej Mare. Elaborát sa opiera o terénny i archívny
prieskum. Ülohu „Liptovská Mara — římskokatolicky kos-
tol Panny Márie (umeleckohistorický a architektonický
výskům — La IV. etapa)“ riešili pracovníci SÜPSOP
prom. hist. Blanka Kovačovičová-Puškárová, CSc., Ing.
arch. Ludmila Husovská a Sylvia Paulusová.
2 Archeologický výskům uskutočnil z poverenia SÚPSOP
PhDr. Jozef Hoššo. Restaurátorský prieskum urobil akad.
sochár Ján Rybárik za spolupráce PhDr. Karola Kahouna,
CSc., a podlá zamerania Ing. arch. Ilju Skočeka. Prieskum,
demontáž, transfer a čiastočné konzervovanie určených častí
vykonalo v prvej etape restaurátorských práč v rokoch
1973—1976 Dielo, podnik SFVU, v Bratislavě (autorsky
akad. sochár Ján Rybárik).

3Najstaršia zmienka o Liptovskej Maře je z roku 1295.
Citované podlá elaborátu SÚPSOP — pozři pozn. 1. JAN-
KOVIČ, V.: Z dějin Liptovskej Mary a tamojšieho kostola
(rukopis). Bratislava 1971, iS. 6.
4 Pozři citovaný elaborát SÚPSOP.
5 Například kostoly v Ludrovej, Martinčeku, Trstenom
atď.
6 Správa o priebehu restaurátorského výskumu „Liptov-
ská Mara v zátopovej oblasti vodného diela Liptovská
Mara“ (Ján Rybárik, Karol Kahoun) zo dňa 5. 10. 1974,
určená ako informačný materiál orgánom a administratív-
nym zložkám podiefajúcim sa na výstavbě stavebného celku
vodného diela.
7 Interiérové zariadenie bolo demontované před priesku-
mom, ktorý sa zameriaval výhradně na stavebný korpus
a časti bezprostredne spojené s architektúrou, připadne na
diela z kameňa zapojené do architektonického celku (napr.
krstitelnica).

Hccjie^OBanne n cnacenne naMfiTiiiiKOB cTapnHM
b oÓJiacTH njioTHHM JInnTOBCKaa Mapa

ApxeoJiornuecKoe Hccjie^oBanue Kociejia b JIhutobckoh
Mapě, npoBexeHHoe Caobbukhm hhcthtytom no oxpane
naMHTHHKOB cTapHHbt h npnpoAbi, noÄTBepÄHJio rjiaBHoe
pacnojioxenne MecTHoro nepKOBnoro ueurpa b ÔBiBineft
JlnnTOBCKOH xtyne. HoKasarejiBCTBOM hbahctch oTKpbirne
JjyHgaMeHTOB Kociena c npaBoyroAbHbiM npecônTepneM 6e3
TpnyMjjajibHon apKH, KOTopbift 6bui nocTpoen b 1200 roAy.
3ariaAHbin Koneu nejia ne ytjajiocb oônapyxHTb. Mbi npeA-
nonaraeM, ottnaKo, hto na sanaAHOH cïopone k nejiy
npncTponjiH o6na>KeHHyio MaccHBHyio ôamnio c AByxMeT-
poBbiMH no TOJimnne CTenaMn. Koctca nocTponjin na Meere
ôojiee CTaporo MHTHJibHHKa, nocjie nero xopoHHTb npofloji-
Hcajin y>Ke Ha ruioiuarm KJiaaônma. Becb koctcji no3>Ke
OKpyjKHjiH pBOM, o6napy>KeHHHM no3>Ke apxeoJioraMH.
C 3THM STanOM CTpOHTejIbCTBa Mbl M0Ä6M CBH3bIBaTb, BepO-
htho, npncTpoHKy, (jjynAaMeHT KOTopoft mbi Hanum b yrjiy
MeJKgy caKpncTHeM h He<j)OM Kocrejia.
PanneroTHnecKaH npocTOHKa npHAepxHBajiacb xapaicrepa

npeAMAymero KOCTeAa, KOTopun ysejiHnnjia no nanpaBAe-
HHK> na BOCTOK H, BepOHTHO, Ha 3anaA c HaCTHHHblM HCnOAb-
30BaHHeM JiyHAaMeHTOB hjih Tpanmeii (ÿyHAaMeHTa 6oaee
CTaporo He<j>a. Onopnaft ctoaó TpHyMtjiajibHOH apKH ero
npsMoyroAbHoro caHRTyapna 6biah nepeA boctohhoh cto-
poHoft ôojiee CTaporo npecÓHTepHH. Hpyrne óojiee 3Hbmh-
TejIbHbie CTpOHTeAbHbie H3M6HeHHH 3T0T0 nepHOAa ne ÔblAH
o6napy>KeHbi.
no3AHeroTHHecKoft nepecTpoHKoft 6bi.no yBejinneno npocT-
paHCTBO iiecjia c noMomuio iojkhoto nejta h nojinroHajibHOH
nepecTpoHKoft caHKTyapun, b kotopom boa nojiOM pacno-
jiojkhjie nojiyKpyrAbie cKJtenbi. B ioîkhom He<j>e c noMombio
apxeoAorHnecKoro HccjieAOBaHHH 6hah oÔHapyxKeHbi tj)yHAa-
MeHTbl CeBepO-KUKHOH CTeHbl H TpH CAOH ÔOAeï CTapUIHX
noAOB. Bce npocTpancTBO nejia, xpoMe 3anaAHoft nacrn
lOiKiioro netjta ôbiao HcnoAb3OBano aoboabho hhtchchbho
Ha aaxopoHeHHe, KaK h nAoujaAb okoao KOCTeAa.
PecTaBpauHOHHoe oôcjieAOBaHHe, ocymecTBAeHHoe na
loading ...