Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 135
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0139
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
135

sa vo velkom počte zachovali povodně okná pa-
láca, osadené za ostením. Starší typ okien sa za-
choval na přízemí. Zavierajú sa na pevný kříž
motýlkovým obrtlíkom a majú rohovniky a rohov-
níkové závěsy s plochým, zjednodušeným orna-
mentálnym zakončením, ako to zodpovedá tretej
tretine 18. storočia. Rám okna je v kříži profilo-
vaný s ihlaincovým svorníkom. Na vnútornom okně
sa zachovali aj dažďové zvodnice na horných
i doiných křidlách. Dobový reprezentačnejší typ
okien ,sa objavuje na poschodiach, kde závěs je
mosadzný, uzavretý (kuželovitý) a okenné křídla,
zavierajúce sa vzájomným překrýváním, sa za-
iisťujú ornamentálně 'zdobeným' pákovým systé-
mům'. Vonkajší profil vytvára namiesto oblého
prútui iibasploštenú vlnovku.
Vonkajišie okná majú sice rovnaký systém za-
vierania, ale detaily sú vo výtvarnom istvárnení
iné, i profily sú zjednodušené a křídla okien majú
dřevené priečniky, ktoré rozdelujú křídla na ta-
bulky.
K zachovaným pamiatkam z konca 18. storočia
na území velkej Bratislavy patří aj budova
Tridsiatkovej stanice v Devínskej Novej Vsi,
která je iz umeleokohistorického hladiska výrazná
zachovanými remeselnými detailmi. Povodně
okná, osadené za ostenie, nesú na pevnom ráme
typický zjednodušený profil. Na přízemí boli po-
vodně do kamenného pásového rámu okna za-
sadené geometricky formované klasicistické ko-
šové mreže. Zrejme pri úpravě na začiatku 19.
.storočia sa namiesto mreží upevňujú železné von-
kajšie okenice s kováním s plastickým motívom
vavřínového' listu.
Na základe výskům u zachovaného materiálu
priamo' v architektúre můžeme konstatovat, že na
území Bratislavy výraznejšia změna vo výraze
priečelia architektúry nastáva najskůr v posled-
ných desaťročiach 18. storočia. Žaluziové okná —
okná vysadené na plochu fasády isa zaužívajú ako
nový tvárný prvek až v druhom desaťročí 19.
storočia. Pri poznaní širšieho materiálu, zvlášť
z územia Moravy,18 můžeme toto poznanie i zo-

všeobecniť pre západnú oblast’ Slovenska a Mo-
ravu.
Umeleckoihistorické bádanie v oblasi vývinu
architektúry. ktoré sa zameralo na najrozmanitej-
šie detaily, a to nielen na tradičné skúmané tva-
roslovie, rozhodne musí ovplyvniť aj samu prax
v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Spatné po-
tom, po1 dokončení realizácií, dává možnost ďalej
poznávat’ původně principy riešenia priečelia.
Keď si uvědomíme, že okenné křídla osadzované
za rám výřezu působili opticky navýše geomet-
rickým vzorom skládaných skleněných „šošoviek“,
resp. šesťuholníkov, dostává sa celkový dojem do
úplné iných relácií, než ako sme na to zvyknutí
a ako si to' tradičné představujeme. Jednotlivé
okenné sklá, rozdělené len vertikálně alebo ešte
priečnikmi, dávajú historickým priečeliam cha-
rakter, aký do1 začiatku 19. storočia vlastně nikdy
nemalí. Okenné křídla nasadené zvonku, otvára-
júce sa von, splošťujú priečelie a potláčajú jeho
původný „reliéf“. Ukazuje sa, že tendencie v pa-
miatkovej starostlivosti, ktoré v spůsobe osadenia
a v type okien pri rekonstrukci! nevidia problém
a všetko staré jednoducho nahradia novým, ne-
můžu byť správné, rovnako nemůže byť správný
ani architektonický návrh detailov len podlá este-
tických kritérií architekta, ktorý neráta s využi-
tím poiznatkov umeleckohistoriokého významu.
Tieto otázky musí pracovník pamiatkovej sta-
rostlivosti poznat a vyvodzovať z nich příslušné
závěry. Je to iste úloha zložitá a náročná. Pre
historika umenia poznanie historického, vývoj a
okna dává možnost presnejšie určovat stavebno-
historický vývin objektu.
Rovnako ako sme sledovali jednotlivé časti
okna v renesanci! a baroku a poznali ich vývinové
stupně, je nevyhnutné preštudovať aj systém okna
od klasicizmu cez historizujúce slohy až po secesiu.
Aj pre tieto o.bdobia ostává platné, že forma
okna v rámci celkovej koncepcie priečelia má
svoju výtvarnú závažnost’. Rozsiahlosť a různo-
rodost zachovaného, materiálu však si zasluhuje
samostatnú pozornost’.19
loading ...