Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 150
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
150


Karol Hološko, Dekoratívna ftaša, farebné sklo, fúkané,
zdobené nálepmi, v 28 cm, 0 16 cm, 1968. Majetok SNG,
fotografia A. Červenej


Jaroslav Taraba, Dekoratívna flaša, farebné sklo, fúkané,
v 19 cm, š 11,5 cm, 1965. Majetok SNG, fotografia A. Čer-
venej

rokoch — do1 roku 1964 — dominuje v Hološko-
vej tvorbě tento křehký, tvarovo subtilný typ
nápoj ověj' súpravy.
Na druhom póle z hl’adiiska tvarosloví a stoj a
súpravy vznikajúce od roku 1964; autor ich na-
vrhuje isúčasne s variáciami prvého riešenia. Sú
obratem k váčšej tvarovej robustnosti. Masívna
stopka akcentuje sklo ako materiál s jeho optic-
kými kvalitami a zdórazňuje stabilitu. Menia sa
výškové poměry — široká nízká stopka prechádza
v tenkoistennú kupu, ktorá zostáva ako najpriaz-
nivejšia pri hodnotení nápoja. V marci roku 1968
bola súprava tohto typu ohodnotená čestným ná-
zvem Dokonalý výrobek roku 1967. Pri výrobku,
ktorý porota oiznačila -za typický pre priemyselné
výtvarníctvo, oceňovala sa najmä funkčnost, ma-
sivnost’ — ako priaznivá vlastnost’ pre každoden-
ně použitie, spojená s výtvarnou dokonalosťou
tvaru a příkladným zvládnutím isklárskej techno-
logie.
V prácach z druhej polovice šesťdesiatych ro-
kov vystupujú obildve tvarové riešenia vo viace-
rých variantech.
V posledných rokoch svojej spolupráce s prie-
myislom (roku 1971 K. Hološko odchádza z aktív-
nej činnosti v sklánstve) zvažováním predchádza-
júcich výsledkov dospieva k novým přínosem
v oblasti tvaru. Nápojovej isúprave zachovává
tenkoistennú kupu, prechádzajúcu do vysokej
stopky. V základných výškových pomeroch jed-
notlivých zložiek tvaru nadviazal teda na rané
fragilné riešenia, vyzrievajúce v druhej1 polovici
pät’desiatych rokov (LR 731). Světelné kvality
materiálu zvýraznil žiarivosťou sklenej masy
v širokom přechode od kupy k vysokej, dominu-
júcej stopke. Doraz na optický efekt skla, zmno-
žený jeho hrúbkou, prezrádza však už další vý-
skům formy, ktorým prešiel v robustnějších rie-
šeniach z druhej polovice šesťdesiatych rokov
(LR 1165). Nápojová súprava navrhnutá roku
1967 (LR 1278) je jedným iz príkladov tohto
druhu. V nej i v ostatných prototypoch z konca
šesťdesiatych rokov uplatňoval rokmi precizované
skúisenosti v akejisi syntéze tvořivých zameraní.
Dvadsaťpáťročná činnost Karol a Hološku
v sklářském priemysle představuje pre tvorbu slo-
venského' užitkového1 skla základný přínos. Zo
širších hfadísk třeba zdórazniť jeho neúnavnú
loading ...