Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 153
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
153

však nevyhovujúce. Jedinou možnosťou bolo vy-
tvořit’ dekor, splňajúci nároky dneška.
Pantodekor je poloautomatická výzdobná tech-
nika kresbového charakteru — leptaná linka
zhodnocuje možnosti materiálu a stává sa nosi-
telkou světelných kvalit. Pri citlivom použití
zdůrazňuje křehkost kalíškoviny.
Taraba zvolil koncepciu lineárno-geometrické-
ho dekoru tak, aby jeho kompozícia bola v prís-
nom súlade is tvarem vo výslednom harmonickém
celku. V raných riešeniach z prvej polovice šesť-
desiatych rokov šrafúra lemuje celý obvod ná-
doby. V návrhoch posledného desaťročia autor
uplatňuje i druhý spůsob leptanej výzdoby: dekor
je sústredený na ohraničené j ploské a nadobúda
charakter individualizujúceho1 znaku.
Dekor v koncepcii Jaroslava Tarabu přestal
byť přidaným elementom, stal sa zložkou podpo-
rujúcou tvar a jeho obliny, či už umiestnením,
volbou základného výzdobného prvku alebo hus-
totou čiar. V porovnaní is anonymnou estetickou
pósobivosťou hladkej plochy stal sa citovým vy-
zněním diela.
Jaroslav Taraba dokázal vo svojej doterajšej
praxi vytvořit’ užitkové sklo funkčné, materialovo
a technicky rýdze. Pri rešpektovaní súčasných
estetických nárokov sa vyhol odosobněnému vý-
robku a ponechal mu črty rukodielnej, do istej
miery unikátnej práce, ktorej výsledkem sklářsky
výrobok v súčasnoisti nevyhnutné ešte je.19
Na úspechoch výtvarnej práce v sklárni v Led-
nických Rovniach sa na přelome päfdesiatych a
šesťdesiatych rokov významné podielali i spolu-
pracovníci z radov českých výtvarnníkov (Dag-
mar Kudrová a Jozef Turek). Nápojovej suprave
LR 882, ktorú vyvzorovala Dagmar Kudrova roku
I960, bola udělená na XII. trienále v Miláne
v tom istom roku zlatá medaila.
Dnešná činnost výtvarno-technického oddele-
nia v Lednických Rovniach má dobré perspektivy
v tvorbě Jaroslava Tarabu i talentovaného Jin-
dřicha Rejnarta. Rejnart, odchovanec VSUP
v Prahe, prišiel po predchádzajúcej praxi do zá-
vodu definitivně roku 1969. Vo svojich proto-
typech užitkového skla volí robustnější výraz,
využívajúci optické kvality materiálu. Nápojová
súprava (LR 1560), ktorú vystavil na Medziná-
rodnej výstave skla a porcelánu v Jablonci a


Lubomír Blecha, Dekoratívna váza, číře sklo, fúkané, v 58
cm. 1966. Fotografia A. Červenej

v Bratislavě roku 1973, bola odměněná zlatou
medailou. Je to důkaz, že sa popři nesporných
kvalitách svojich rytých dekoratívnych práč,
ktore vytvaral na škole, začína úspěšně presadzo-
vať i v priemysle.
Vytvarna ispolupráca českých umelcov v ostat-
nych slovenských sklárňach bola příležitostná,
loading ...