Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 204
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0208
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
204

Ako samostatné knižné publikácie vyšli1 v po-
slednom období E. Toranovej Zlatníctvo na Slo-
vensku (Bratislava 1975) a publikácia K. Závado-
vej o grafických vedutách slovenských miest 16.—
18. storočia {Věrný a pravý obraz biedy a utrpenia
slovenských miest a hradov ako ich zobrazili rytci
a ilustrátoři v 16., 17. a 18. storočí, Bratislava
1974). Na získanie prehladu o materiálech zo
starších období, samozřejmé, výdatne napomohlo
vydanie trojzvâzkového1 Súpisu pamiatok na Slo-
vensku (Bratislava 1967—1969) a súpisov movi-
tých pamiatok stredoislovenského a východosloven-
ského kraj a, ktoré sa zařadili medzi základné diela
nasej' umelečkohistorickej literatury a isú doleži-
tým orientačným vodidlom ďalšej práce.
V záujme získania adekvátneho obrazu o ba-
rokovej' výtvarnej kultuře Slovenska bude třeba
popři dokončení heuristiky a intenzívnom pokra-
čovaní v archívnom výskume objasniť ešte
množstvo otázok. Na upresnenie čaká periodizá-
cia, pri ktorej najmä stanovenie začiatočného
medzníka do značnéj miery komplikuje pre Slo-
vensko specifická symbióza raného baroka s re-
nesanciou. Takisto bude třeba podrobit’ detailnej
analýze roizhraničenie vrcholného1 a neskorého
baroka, zatial’ čo napr. vyúistenie neskorého baro-
ka v jeho dvoch podobách — klasicistickej a ro-
kokovej — sa do značnej miery osvětlilo. V sú-
vislosti s rokokoim ibuide potřebné bližšie vysvětlit’
příčiny jeho zdomácnenia v dvoch relativné sa-
mostatných enklávách na výohodnom a na zá-
padnom Slovensku.
Okrem problematiky architektúry renesancia
je publikačně aj výskumovo najviac zanedbáva-
ná. Zatial’ nebol podrobený špeciálnemu rozboru
ani fenomén manierizmu, ktorý sa ohlašuje najma
v umění spo j enom s evanjelickým cirkevným
kultom. Čo sa týká renesancie zo starších práč
tu popři Wagnerových súhrnoch možno spomenúť
prehladnú prácu doc. Giintherovej Renesančně
umenie na Slovensku (Pamiatky a múzeá, 4, č.
3, s. 97—114), vysokoškolská učebnicu Rudolfa
Hornáka (Bratislava 1954), Renesančnú plastiku
Júliusa Kálmána (Bratislava 1944) a Renesančně
portály Ivana Kuhna {Bratislava 1954). Novší vý-
skům postupuje v tejto oblasti iba pozvolna, po
objektech, či užšie vymedzených problémech.
Otázkám renesančnej plastiky sa v poslednom

čase věnovali o. i. Nora Hrášková (Umění a ře-
mesla, 1969, č. 5) a Ivan Rusina vo svojej doktor-
skej dizertačnej práci (FFUK 1974). K význam-
ným. objavom patria napr. fragmenty renesanč-
ných rnalieb uverejnené zatial informativně
v zborníku braltislavskej Mestskej galérie (1965).
Prevažne renesančně obdobie zahrnuje práca M.
Vilčekovej-Gerhátovej Kremnické medailérstvo
16. a 17. storočia (Ars, 1970, č. 1—2, s. 75—108)
a sčaslti sem spadá aj1 spomínaná práca E. Torano-
vej.
Súčasne s výskumom slovenských historikov
umenia pokračuje aj záujem cudzích, najmä ma-
ďarských umenovedcov o novověké umenie na
Slovensku, iktorí staršie slovenské pamiatky chápu
ako integrálnu isúčaisť pamiatkového bohatstva bý-
valého' Uhorska. Ich úsilie charakterizované popři
využití staršej literatury aj novšou heuristikou
narastá v období druhej polovice pät’desiatych a
v šesťdesiatych rokoch do celého radu štúdií men-
šieho1 či' váčšieho rozsahu a do viacerých syntetic-
kých diel. Medzi takéto práce patria známe publi-
kácie Dénesa Patakiho, Kláry Garasovej, Márie
Aggházyovej, Denesa Radocsaiho, Eleméra Rév-
helyiho, Pála Voita atď., ako aj kolektivně spra-
cované dvojzvázkové dějiny umenia v Uhersku,
ktoré vyšli už v štyroch postupné rozšířených a
přepracovaných vydaniach.
Slovenská umeleckohistorická veda, ktorá do-
končuje syntetické dějiny umenia na Slovensku,
je zaviazaná takto k splneniu vysokých požiaida-
viek a kritérií nielen v domácom, ale aj v medzi-
národnom meradle.
Popři základnej povinnosti podat’ čo najpres-
nejší obraz dějin domáceho výtvarného vývinu,
ktorá sa vydáním týchto1 dějin nekončí a končit’
ani nemóže, zostáva tu ešte úloha sprístupniť
a odborné spracovať fondy výtvarných diel
cudzích majstrov novověkého umenia, nachádza-
júce sa v zbierkach slovenských štátnych kaštie-
l’ov a muzeí. Výše dvadsaťročná zberatelská čin-
nost’ Slovenskej národnej galérie utvořila takisto
předpoklady na prezentáciu podobných váčších
alebo menších suborov najmä zo stredoeurópske-
ho umenia.
Na to, aby sa zodpovedali početné otázky, na
ktoré pri dnešnom stave bádania dejepis novo-
věkých výtvarných dějin Slovenska nie je
loading ...