Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 236
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0240
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
236

kov, ako je napr. televízia. O jeho životaschop-
nosti isvedčia i pravidelné slavnosti ludového
umenia.
Nebolo naším cielom obsiahnuť a vóbec už nie

riešiť všetky problémy, ktoré před nás kladie exis-
tencia a význam ludového umenia pre dnešok.
Išlo iba o pokus uvědomit’ isi tie najnaliehavejšie
z nich.*

* Stádia bola v skrátenej forme přednesená na konferencii
k 30. výročiu oslobodenia, ktorú usporiadal Umenovedný
ústav SAV v dňoch 3.—4. 6. 1975.

Poznámky

1 KOGAN, L. A.: Ludový světonázor. Voprosy filosofii,
1963, č. 2, is. 83—85.
2LEŠČÁK, M. : K niektorým problémom slovenskej folk-
loristiky. Slovenský národopis, 20, s. 632—635.
3 KALESNŸ, F. : O mieste ludového umenia v štruktúre
národopisnej védy. Slovenský národopis, 18, s. 291—297.
4 VÁGNER, C.: Ťažkosti skutečné a imaginárně. Deko-
rativnoje iskusstvo, 17, c. 8.
5 THURZO, I., Výtvarný život, 17, č. 1.
6 JURKOVIČ, D.: Záchrana a podpora ludového výtvar-
ného umenia na Slovensku. Prúdy, 1925.

'SCHROLL, A.: Práce lidu našeho. Slowakische Volks-
arbeiten. Les ouvrages populaires. S podtitulom: Lidové
stavby, zařízení a výzdoba obydlí, drobné práce. Wien
1905—1913.
8 VYDRA, J. : Lidové stavitelství na Slovensku. Praha
1925.
9 BEDNÁŘ, Š. : Tvary a farby ludových svátých. Elán,
1941.
10 VOLAVKA, V.: Ján Mudroch. Bratislava 1958.

Hapoftnoe n3o6pa3nTejn>Hoe ncKyccTBO n coBpeMeHHOcTb

CymecTBOBaHHe napoAnoro H3o6pa3HTeJibHoro ncKyccTBa
H HeOÖXOAHMOCTb ero KOMnjieKCHOH OÖpaÖOTKH C TOHKH
3peHHH 3TH0rpa<j)HH, a TaK/Ke C TOHKH 3peHHH HCTopuuec-
Koro h xyÄOÄecTBeHHoro acneKTOB npeACTaBaaeT coóoft
OAHy H3 caMbix caojkhhx saAan b npoÓJiewaTHKe coBpe-
MeHHOH HayKH OÓ H306pa3HTejIbH0M HCKyCCTBe. Zlo chx nop
AocTaTOHHo xopoiuo He onpeaeAeHo caMO nomme napoa-
noro H3o6pa3HTeAbiioro ncKyccTBa. B óoabniHHCTBe cay-
uaeB oho ne BO3HHKa.no KaK npoAyKT xyAOJKecTBeHHo cne-
UHaAH3npoBaHHbix npotjteccHH, a KaK noóouHbiň npoAyKT
AeHTeAbHOCTH KpeCTMH H peMecAeHHHKOB. HoSTOMy OTAeJIb-
Hbie JjyHKUHH napoAHoro ncKyccTBa He hockt CTaÓHAbHoro
xapaKTepa, b peayjibTaTe nero uacTo npoHcxoAHT 3aMena.
Zlo chx nop ne yaaaocb tomho onpeaeAHTb rpannubi Meacay
HCKyCCTBOM, XyAOTKeCTBeHHblM peMeCAOM H peMeCAOM KaK
TaKOBbiM. B nocAeAHee BpeMH mojkho HaóaiOAaTb b napoA-
hom HCKyccTBe nacTbie H3MeneHHH h aaxce HcnesHOBenne
neKOTopbix ero JjyHKUHH, nanpHMep, npHKJiaAHbix n pean-
rno3Hbix; noAHepKHBaercíi tfyHKHHH scTeTHnecKan, hah xy-
AOJKecTBenHan, pa3BAeKaTeAbnan n t. a. HoTOMy ne ot-
BenaeT TpeóoBaHHHM paaaeaeHHe na cboóoahoc h npHKaaA-
noe TBopnecTBO, khk b caobcchom HCKyccTBe, a CHCTeMa
KpHTepneB, hoäxoahuihx aast Bbipaxcennn cthah, neBO3-

mojkho MexannnecKH h aBTOMaTimecKH nepenocHTb na na-
poAiioe HCKyccTBO. KonenHo, sto He osHanaeT, hto napoA-
Hoe HCKyccTBO y Hac b cBoeň ocnoBe ne bxoaht b oßiitHe
paMKH H3OÓpa3HTeAbHOrO HCKyCCTBa. OAHaKO, Bonpoc
BHyTpeHHHX CBH36H Me>KAy npO(j)eCCHOHaAbHbIM H HapOA"
HbIM, a TaK>Ke, HHCHTHblM H3O6pa3HT6JIbHbIM npOHBACHHeM
Bce euje othochtch k neacHbíM npoÓAewaM cAosauKoro
HCKyCCTBOBeAeHHH.
ripn coBpeMenHOM othouichkh Hainero oómecTBa k Ha-
poAHOMy HCKyccTBy, t. e. npn MapKcncTCKO-neHHncKOM no-
HHMaHHH ero 3naneHHH aah coBpeweHHocTH, mojkho hhtc-
pec k neMy pa3AeJiHTb na Aße, b33hmho cBH3aHHbie 06-
•nacTH:
1. KOMnJieKCHasi TeopeTHnecKaa oôpaôoTKa Bcex coot-
BeTCTByroniHx HaynHo-oßmecTBeHHbix ToneK apenns;
2. oxpana, nonyjiHpHaaijHH h ncnoAb30BaHHe HapoAHoro
H306pa3HTeAbH0r0 HCKyCCTBa B COBpeMeHHOH 5KH3HH; nepc-
neKTHBa ero pasBHTHH.
MejKAy AByiM 3THMH OCHOBHbIMH OÓAaCTHMH KOHBepTH-
pyeT eme h cnennJiHnecKaH CBH3b mcíkav npoJ)eccHOHaAb-
HblMH XyAOJKHHKaMH H HapOAHbIM HCKyCCTBOM, KaK H HHTepeC
k nocAeAHeMy y caMbix mnpoKHx cjioea HaceAenHH.
OÖAacTb HCCAeAOBaHHH napoAHoro ncKyccTBa y nac pa3-
loading ...