Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 238
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0242
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
238

Vývin estetiky na Slovensku v rokoch
J945—1975
EVA BOTŤÁNKOVÁ

Oslobodenie nasej vlasti 9. mája 1945 otvorilo
novů cestu ďalšieho vývinu Ceskoslovenskej re-
publiky, vedúcu oid víťaizstva národnej a de-
mokratickej revoluci e k revolúcii socialistické j,
k ibudovaniu a rozvíjaniu socializmu. Ked’ sa dnes
zamýšlame nad uplynulými itromi desaťročiami
socialistického mierového budovania Českoslo-
venska a usilujeme sa komplexně zhodnotit’ všet-
ky dosiahnuté výsledky a úspěchy, osobitne vý-
sledky a úspěchy dosiahnuté počas týchto trid-
siatich rokov na pode umenovedných disciplín,
nemala by nám v tomto hoidnotení chýibať ani
estetika, ktorá má na Slovensku ako samostatný
vědný odbor už výše 150-ročnú tradíciu.
Novšia tra'dicia estetiky na Slovensku je velmi
úzko spátá s Filozofickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislavě. Este ipred druhou svě-
tovou vojnou tu na sklonku svojho života působil
prvý historik slovenskej estetiky Pavol Bujnák
(1882—1933) a dvaja významní českí estetici —
Jan Mukařovský (1891 —1975) a Mirko Novák
(nar. 1901). Pedagogická a vedecká činnost’ Jana
Mukařovského a Mirka Nováka na Filozof ickej
fakultě Univerzity Komenského v rokoch 1932—
1939 sa uskutečňovala najma v rámci seminára
estetiky. Mukařovský bol v rokoch 1932—1936
jeho1 naditetem. M. Novák v ňom pracoval v ro-
koch 1936—1939. Vojna přerušila a znemožnila
im ďallšiu činnost’. S obnovením mierového života
sa však utvořili nové, priaznivé podmienky na
obnovenie tohto seminára a progresivně nadviaza-
nie na predvojnové i staršie tradicie tejte discip-
líny u nás.
Existencia seminára estetiky na FF UK v Brati-

slavě bola po oislobodení spátá s menom a prácou
literámeho vedca Mikuláša Bakoša (1914—1972),
který bol jeho riaditelom v rokoch 1948—1958.
Od roku 1950 sa estetika na FF UK v Bratislavě
prednášala ako jedna z disciplín na Katedře vied
o umění. Po zániku tejte katedry roku 1960 este-
tika u nás dočasné «tratila základnu bázu svojej
inštitucionálnej existencie. Nové pedagogické es-
tetické pracovisko na FF UK vzniklo znova až
roku 1969 — ako1 samostatná Katedra estetiky
a estetickej výchovy pod vedením Eugena Šimún-
ka. K tejto katedře bol přičleněný aj osobitný ka-
binet (alebo oddelenie) estetiky ako vedecké pra-
covilsko. Po prvý raiz v historii FF UK sa tu este-
tika (resp. estetická výchova) začala študovat ako
samostatný diplomový odbor. V koncepci! štúdia
zameraného na přípravu středoškolských profeso-
rov estetickej výchovy sa uplatnilo komplexně
poňatie estetickej výchovy, aké u nás presad'zoval
Mikuláš Bakoš.1 Novů fázu v činnosti tejto ka-
tedry znamenalo' aj otvorenie Studijného odboru
estetika—filozofia v školském roku 1973/74. Dnes
existuje estetika na FF UK v Bratislavě v rámci
Katedry estetiky a védy o umění pod vedením
Vladimíra Brožíka.
To bola v stručnosti jedna stránka osudov es-
tetiky, jednotlivé štádiá a formy jej inštitucio-
nálnej existencie v období 1945—1975. Hoci este-
tika, ako jedna z disciplín prednášaných na
FF UK, iste plnila a plní důležité pedagogické
úlohy, predsa nedává táto jej história úplný obraz
o jej rozvoji, predovšetkým nehovoří nič o povahe
prevládajúcich estetických teorií a estetického
myslenia tohto obdobia. Aby sme si mohli urobit’
loading ...