Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 248
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0252
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
24-8


Krematorium v Bratislavě. Projektoval F. Milučký. Foto-
grafka z archívu ZSA


Administrativně budovy na ul. Čs. armády v Bratislavě.
Projektoval I. Matušík. Fotogirafiia z archívu ZSA
I. Matušík, projektant bratislavského sídliska na
Hostinského ul., pokúša sa koncom pät’desiatych
rokov obchodným idomom Slimák po prvý raz
velikorysejsie riešiť otázku obchodného vybavenia
našich sídlisk.
V tělovýchově dochádza v pät’desiatych rokoch
k výstavbě množstva drobných ihrísk, no iné sa
zase — často bezdóvodne — zrušili. V Bratislavě

sa zastřešuje Zimný štadión (celý zakrytý roku
1958) a buduje sa niekolko dalších na vidieku.
Vo výstavbě zimných štadiónov sa koncom pať-
desiatych rokov dostává ČSSR na prvé miesto
v Europe. Naproti tomu vo výstavbě krytých
i otvorených plaveckých bazénov sa v týchto ča-
sech velmi zaostalo. Vrcholnou športovou reali-
záciou tohto oibdobia je krytá hala v Bratislavě
na Pasienkoch od J. Chovanca, zastřešená zavěše-
nou konštrukciou na dvoch navzájom zaklenutých
parabolických rámoch; ten istý systém použil ne-
skôr J. Čejka pri zakrytí zimného štadióna v Pre-
šove.
Typizácia a prefabrikácia umožnili uskutočniť
sen architektonickej avantgardy dvadisiatych ro-
kov, masové bytové výstavbu, a v podmienkach
socialistickej společnosti pomohli zotrieť sociálně
rozdiely, vyplývajúce z odlišných možností bý-
vania. Pozornost’ architektov sa teraz zamerala
na riešenie celých sídlisk. V Bratislavě sa výstav-
ba obracia do1 lesnatých západných častí města,
teda do zdravšieho prostredia. Sídlisko Karlova
Ves-Kútilky (S. Talaš, J. Fabianek, K. Růžek), ako
aj novšie sídlisko Débravka-Záluhy (F. Konček,
I. Skoček, L. Titl) prispôsobujé sa tvarom terénu;
najmä druhé z nich lahkosfou a eleganciou patří
medzi najvydarenejšie v ČSSR. Takisto Michal
Scheer v Nitre-Chrenovej vedel z typizovanej
výstavby vyťažiť maximum a meandrovým zosku-
pením architektonických hmot vyhnúť sa jedno-
tvárnosti. Platí to aj o novšej výstavbě košickej
Terasy, aj o vežiakovom sídlisku Nad jazerom,
takisto v Košiciach (F. Grobauer). V období 1965
—1975 sa dosiahiol značný pokrok v sociálněj vy-
bavenosti sídlisk, no naprielk tomu hádám ani
jedno naše sídlisko nie je este vybavené tak, ako
to zamýšlal póvodný projekt.
Kým -šesťdesiate roky na vidieku boli ešte
v znamení živelnej individuálnej výstavby, od-
zrkadl’ujiùcej' skór životné éroveň než nové so-
cialistické vztahy, na ich sklonku aj v súčasnosti
sa presadzuje hromadná bytová výstavba, pravda,
najma v blízkosti priemyslu. Ojedinělým sídlis-
kom u nás je Dedinka mládeže v Trenčíne-Zla-
tovciach (P. Brtko, E. Režucha). Z architektonic-
kej a urbanistickej stránky zjednotená, radost-
ným dojmom pósobiaca, vyjadřuje dobře socia-
listické vztahy medzi ïud’mi.
loading ...