Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 262
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0266
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
262

honosného sedadla stvárnil hlavně sediace posta-
vy, ktoré tvoria uzavretú komipoizíciu smerujúcu
do trojúhelníka. Na jemine tesanom reliéfe z brei-
tenbrunnerského vápnitého pieskovca bohato
zriasené rúcho figur vyvolává ihravý, priam ma-
liarsky rytmus světla a tieňa. Modelovanie dra-
périe připomíná virtuozitu rezbárov neskorej go-
tiky a K. Oettinger vidí v ňom vzor diela norim-
berského Vita Stoissa . . . Táto sochařská drobno-
kresba adekvátně sleduje scénu, kde sv. Anna po-
dává dieta Ježiša P. Márii, ktorá mu stavia před
oči otvorenú mušlu. Aj festón nad nimi, dotvá-
rajiúci priestor, je subtilnější ako jurské festóny.
Právě pri porovnaní tohto stredného výjavu vy-
stupuje robustnost drakobijcu jurského oltára
(provinčnosť jeho povodců sa prejavuje i v ne-
súmernosti častí fiigúr v křídlových výklenkoch
a v nadstavci, kde sú přehnané najma dolné kon-
čatiny postáv). Obidva oltáře sú si však podobné
aj v rozmeroch: odlišujú sa len desiatkami centi-

metrov. Výška stredného1 cyklu na jurskom je
155 cm, na viedenskom 144 cm. Celková výška
jurského oltára je 450 cm, viedenského1 420 cm.
Iba v šírke je vačší rozdiel, keďže po bokoch jur-
ského oltára stoja navýše volné sochy nad pre-
delou. Tak je jurský oltář široký 348 cm, vieden-
ský iba 257 cm. Na ich vek možno1 usudzovať iba
z indicii. Zachoval sa záznam, že oltář sv. Anny
konsekrovali roku 1512, ale jeho dokončenie sa
datuje až do roku 1530, ako to uvádza katalog
Diecézneho múzea. O jeho autorovi Oettinger zis-
til, že patřil do okruhu sochára A. Pilgrama z ka-
menárskej huty pri stavbě svátoštefanského dómu.
Pekiaf ide o jurský oltář, možno předpokládat,
že aj jeho póvodca pochádzal z niektorej z týchto
dolnorakúiskych sochárskych dietní, kde v prvej
štvrtine 16. istorcčia vytvořili tieto analogické sa-
králně diela ovplyvnené prácou severotalianskych
majstrov.

Poznámky

OLA, B.: A szentgyörgyi és bazini gróíok birtokainak
kialakulása. Turul, Budapest 1927, zoš. 3—4.
2 JEDLICSKA, P.: A pozsonymegyei Szentgyörgyi egyház
leírása. Magyar Sion, 7, 1869, is. 514 a n.; HENSZLMANN,
L: Magyarország csúcs-íves stylů můemlékei. Budapest
1880, is. 195—196.
3 ÉBER, L.: A pozsonyszentgyörgyi oltář. Országos Szép-
miivészeti Múzeum Évkônyve, 1, 1918, s. 135—150.
4 Objavom sa zapodieval v rokoch 1934 a 1935 rakúsky
časopis pre sakrálně umenie Kirchenkunst, 6, č. 2, s. 27—
28 a 7, >č. 1, s. 23—25. Fotografiu oltára zařadil do svojej

publikácie SCHMIDT, J. : Wien (3. ed. Wien 1941, s. 53)
a uviedol tu aj jeho základné dáta. Neskór pribudli ďalšie
práce, a to SIEBERL, H. : Über einige Bildhauerwerke
der Wiener Donauschule. Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen N. F., 13, 1944, s. 230 n. a najnovšie Gotik
in Österreich. Auisstelluingskatailog. Krems 1967. Na tieto
posledně tituly ma láskavo upozornila dr. Eleonora Nische-
rová, vedecká pracovníčka Diecézneho múzea vo Viedni.
5 OETTINGER. K.: Anton Pilgram und die Bildhauer
von St. Stephan. Wien 1951, s. 56, 57, 72, 81, 111.

BeHCKHH ÖJinsneii, lOpcKoro íLi rapn

Ha KUKHOM noAHOJKHH rpeÓHH Majibix Kapnar b oahh-
HamtaTH KHAOMerpax cesepo-BOCTOHHee BpaTHCAaßbi b
npeKpacHbix OKpecTHOCTHX ne>KHT ropoAOK CßaTbi IOp (Cb.
reoprMft), npHHaAAOKaBinuH b cpenuHe BeKa Morynewy
rpaJicKOMy poAy H3 Cb. lOpa h HesiiHKa.
Bo BTopofi noAOBHHe 15 BeKa npeACTaBirreAb moro poAa
lOpaň II npHBeA b Ayumee cocTOMHe HaxoAHiHHÖcn TaM
MeueHCKMH npHXOACKOH KOCTejI. flßAMCb C0IO3HHK0M KO-
poAii Maren Kopsnua, oh ABajKAH 6bia b HraAHH, hto
OTpa3IMOCb Ha TpaAHUHHX 3T0F0 HpHXOACKOrO KOCTeAa.

Abtopctbom aATapn y>ne sannMaAcn HCKyccTBOBeA 71.
3óep b 1918 roAy b erKeroAHHKe «Opcaroiii CeMniosecerH
MyaeyM SuKentBe», bbixoambihhm b ByAanemre. Hcxoaa
H3 TpaAHHHH H OHpeACAeHHOH npOBHHlUiaAbHOCTH B MO-
AeAHpoßaHHH <j)Hryp 36ep hckaiohha Ty bosmoähoctb, hto
aATapb 6bIA CAeAaH HTaAbHHCKHMH CKyAbHTOpaMH. Ü3-3a
cbohx pa3MepoB, BospacTa h MarepnaAa (H3BecTKOBbifi
necnaHHHK) aATapb b lOpe eine Aßa c hoaobhhoh BeKa
CHHTancn cpeAHeeßponeflcKHM yHHKaTOM. B 1933 roAy no
HHHUHaTHBe AByX TpajKAaH H3 CKAßHa K0CT6A0B aBTyCTHH"
loading ...