Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 266
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0270
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
266


Trnava, kostol sv. Heleny, oltář Čiernej P. Márie, koniec
17. storočia

Trnava, kostol sv. Heleny, oltář Čiernej P. Márie, koniec
17. storočia

(1632—1637), přestavba kláštora klarisiek, budo-
val sa kláštor pri univerzitnom kostole (1653—
1657), neskór trinitársky kostol sv. Trojice (1710—•
1729), kostol a kláštor uršulínok (1730—1776).
Aj ikalvínom sa po rozličných překážkách po-
dařilo roku 1646 postavit svoj kostol, ktorý však
napokon přidělili paulínom, tí ho roku 1701 pri-
spůsobili svojim potřebám.
Ako ukazuje len strohé vymenovanie najdůle-
žitejších stavebných akcií, baroková výtvarná
kultúra Trnavy je neodmyslitelné spojená s dvo-
rná určujúcimi historickými danosťami — s pře-
sídlením ostřihomského arcibiskupstva na jej teri-
torium a s působením jezuitov a univerzity. Do-
kazuje to aj 18. storočie, v ktorom Trnava do-
siahla vrchol, ale aj úpadok svojho významu.
Keď zrušili jezuitský rád a univerzitu přeložili
do Budína, stává isa Trnava obyčajným provině-
ným mestom. Bodkou za všetkým je návrat ostři-
homského arcibiskupstva z Trnavy do Ostrihomu.
Chrámové stavitelské akcie v Trnavě podmie-
nili vznik bohatého interiérového zariadenia. Vo
výtvarnej kultuře baroka priam zákonité úsilie

o syntézu uměleckých druhov našlo jedno zo svo-
jich Specifických uplatnění v interiéroch sakrál-
nych stavieb. Táto črta je příznačná najmä pre
územie Slovenska, kde sa výtvarné ambície ba-
roka sústreďujú v tomto zmysle prevažne do in-
teriéru.
Skutočným dielom barokovej syntézy je oltář,
ktorý utvořil také vzájomné vztahy medzi svojou
architektúrou, plastikou, obrazom i okolitým prie-
storom a optickými možnosfami světla, že vo svo-
jej vrcholnéj période utvára organický malebný
priestorový objekt. Z tohto hladiska je nesporné
zaujímavé sledovat’ cestu jeho vzniku a vývinu
až po jeho rozklad, vývin jeho architektonickéj
koncepcie, premenu vzájomných vzťahov jednot-
livých elementov v ich spoločnom působení, a
v tomto zmysle možno vypracovat' istú typológiu
sarného vývinu oltára, ktorá může mať i širšiu
platnost’ pre celé územie Slovenska. Přitom třeba
mať na zřeteli, že s čistým prejavom vrcholného
slohového oibdobia sa na Slovensku střetáváme
->
Trnava, kostol sv. Trojice, oltář sv. Trojice
loading ...