Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 275
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0279
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
275

Poznámky

'Trnava 1238—1938. Na pamäf 700-ročného jubilea.
Trnava 1938, is. 37.
2Ako jeden z príkladov možno uviesť oltář sv. Juraja
v Jure pri Bratislavě.
3 Podrobná analýzu oltára sv. Jána KrstiteTa možno nájsť
v publikácii DUBNICKŸ, J.: Ranobarokový univerzitný
kostol v Trnavě. Bratislava 1948.
4 Do tej istej slohovej fázy patří aj hlavný oltář gymna-
ziálneho kostola v Levoči z rokov 1694—1700, ktorého
autorom je švédsky rezbár Olaf Engelholm. Okrem iného
jednou zo zaujímavostí nesporné je, že majster Engelholm

respektoval aj existenciu starších diel, čo nie je pre barok
jav typický. Ide o gotická Madonu z 15. storočia v strednej
nike oltára.
5 Sápis pamiatok na Slovensku. Zv. 3. Bratislava 1969,
heslo Trnava, uvádza, že pri 'restaurovaní sa našla signa-
tára: Sebastián Jäger Gleiwitz 1699.
6 Sápis pamiatok na Slovensku. Zv. 3. Bratislava 1969,
heslo Trnava, problematicky datuje oltář Čiernej P. Márie
podlá oltárncho obrazu, na ktorom je v signatáře uvedený
rok 1725.

Literatúra
DUBNICKŸ, J.: Ranobarokový univerzitný kostol v Tr-
navě. Bratislava 1948.
GÜNTHEROVÄ-MAYEROVÄ, A.: Trnavský barok a jeho
majstri. Vlastivědný časopis, 15, č. 4, s. 163—165.
CHALOUPECKŸ, V.: Univerzita Petra Pázmánya a Slo-
vensko (1635—1935). Bratislava 1935.
JANKOVIC, V. — DOROTJAK, D.: Trnava a jej histo-
rické pamiatky. Pamiatky a príroda, 1971, č. 1—2, s.
3—9.
JURSA, A.: Trnava v pamiatkach. Martin 1956.
KOLÁR, A.: Osudy trnavské univerzity a její význam pro
Slovensko (1635—1935). Bratislava, Rektorát Univerzity
Komenského 1935.

KUZMIK, J. : Bibliografia k miestnym a všeobecným dě-
jinám Slovenska. Martin, Matica slovenská 1962.
LOUBAL, A.: Krátké dějiny architektáry, sochařstva
a maliarstva v Trnavě. Trnava 1938.
PÜSTÉNYI, J. : Slovenský národný život v Trnavě v rokoch
1488—1820. Trnava 1943.
Sápis pamiatok na Slovensku. Zv. 3, písmená R—Ž. Brati-
slava 1969.
Trnava 1238—1938. Na pamäf 700-ročného jubilea. Trnava
1938.
WAGNER, V.: Dějiny výtvarného umenia na Slovensku.
Trnava 1938.

K np()ó;ieMaTiiKe ajiTapeii b ctiric óapoKKo
b ropové TpnaBa

B 17 h 18 BeKe boa BJiiisinHeM 3KOHOMimecKo-o6mecT-
eHHbix ycJiOBHň h nepecenemieM ocrpuroMCKoro apxnenHc-
_>na b Tpnasy b 1543 roAy, uejieHanpaBjíeHHoň AeaTenb-
ICTblO HeayHTOB, OCHOBaHHeM TpHaBCKOrO yHHBepCHTCTa,
pnasa ct3Hobhtch uenTpoM peaKUHOHHbix aHTiipe<|>opMa-
OPCKHX H peKaTOJIHqeCKHX CHJI ne TOJIbKO B CflOBaKHH,
o h Bo Bceň BenrepcKoft MOHapxnH. B ynoMHHyroM
..epiione b ropoAe naMHiiaeTCii ßypnoe CTpoHTejibCTBo, bo
BpeMH KOToporo b necKOJibKHX STanax TaK»e BoccTanaB-
JlHBaiOTCH CTapbie 3AaHHH xpaMOB.
TnnHMHbiM BBJíeHHeM AjIíi CjiobaKHH nepuoAa pa3BHTHH
KyjibTypbi óapoKKo siBJíaeTCíi to, hto xapaKTepHbie ajiíi
SapOKKO ČTpeMJieHHH OTAeJIbHblX H3o6pa3HTejIbHbIX AHC-
UnnjiHH HaxoABT CBoe cneun<j>nLtecKoe npiiMeneHHe b hh-
Tepbepe. 3tot <|>aKT — OAHa H3 npnuHii anajmaa npo6-
JieMbi ajirapu b CTHJie ÓapoKKo, KOTopbiň Bonjiomaer Becb-

Ma omyTHMoe cTpeMAenne k opranHMecKOMy eAHHCTBy h
CBH3H apXHTeKTypbl, IWiaCTHKH H H3o6pa3HTeJIbHOrO HC-
KyccTBa. B tph3bckhx Kocrenax h3xoahtch óoAee hbm
40 ajiTapeň, bo3hhkluhx b nepHOA óapoKKo h npeACTaB-
jiHioiUHX Bce cTHJiHcTHMecKue cjioH. ÍIosTOMy b TpnaBe
mojkho HaßjnoAaTb THnoJiorHnecKoe pasBMTHe aJiTapa b
CTHJie ÔapOKKO, KOTOpblH THRHMeH H AAH BCeít TeppHTO-
pHH CjIOBaKHH.
B 17 BeKe CHTyaijHH b ynpomeHHOM BiiAe BbirjiHAUT
cjie;iyjomnM o6pa30M.
B nepHOA nepBoň noJioBHHbí 17 BeKa eme CTpoaiCH
nosAHeBoapoiKAeHHecKHe thiim ajiTapeň, mto mm bhahm,
HanpHMep, b KOCTejie cb. HiiKOJian (anrapb Bcex cbhtmx,
okojio 1630), KOTopbiň OAHaKO neceT npn3naKH pannero
ßapoKKO. BTopaa nojioBHHa 17 Bexa Han6o;iee xapaKTep-
Ho npeACTaBjíena AByiwa TiinaMH ajiTapsi.
loading ...