Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 32
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0036
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
32Košice, dóm, južný portál. Foto K. Silinger

Košice, dóm, západný portál. Foto K. Silinger

Týnem v Prahe, alebo sochami zdobený južný portál
chrámu sv. Marka v Zagrebe.17 Táto zhoda móže
potvrdzovať váčšinou bádatelbv předpokládané gene-
tické východisko uměleckého názoru staviteTov a so-
chárov košického dómu v niektorom z parlérovských
centier.
Netradičné rozmiestnenie plastickej výzdoby v Ko-
šiciach málo však pravděpodobně aj praktický zmysel.
E. Marosi předpokládá závislost bohatstva výzdoby
dómskych portálov — aj ich ikonografického progra-
mu — od ich orientácie na radnicu.18 Severný vchod
bol naj honosnější, pretože bol obrátený k sídlu rád-
ných pánov. Marosiho předpoklad však uvádza do
pochybnosti existencia Urbanovej veže. Vežu posta-
vili v posledných desaťročiach 14. storočia, teda v čase,
ked prebiehala aj stavba dómu.19 Mala funkciu zvo-
nice. Jednoduchá hmota Urbanovej veže, ktorá je
umiestnená poměrně blízko severného vchodu do
kostola, krásu a bohatstvo reliéíhej výzdoby z priameho
pohïadu do vel’kej miery tieni. Priamy vizuálny kon-

takt medzi severným portálom a radnicou sa tak do
značnej miery narušil.
Druhou možnosťou, vysvetlujúcou spósob zvýraz-
nenia portálov, je vztah k trhovisku. Obidva najbo-
hatšie vchody totiž ležia na hlavnej pozdížnej osi
bývalého trhoviska — hlavného košického námestia.
Trhy boh v Košiciach v 14. a 15. storočí mimoriadne
časté a významné.20 Bohatá reliéfna výzdoba portálov
pósobila tak na Tud, zhromřMený k tejto výlučné
svetskej události.
Hypoteticky by sa v tejto súvis mo dalo uva-
žovat aj o pútiach, uvedených v ..ukovej bule.21
Spomína sa ich rozsiahlosť. Pri velkmn počte pútnikov
má aj exteriér kostola dóležitú úlohu pre tých, ktorí
zostali zhromaždení vonku. Aj v tomto případe by
zdóraznenie vchodov ležiacich na hlavnej osi námestia,
teda v miestach, kde je pre zhromaždenie váčší pries-
tor, bolo logické.
Na severnom a najbohatšom portále sú umiestnené
ikonograficky najdóležitejšie scény — Posledný súd
loading ...