Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 123
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0127
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
123

Poznámky
1 Například roku 1741 protestovali bratislavskí cinári proti
otvoreniu dalšej dielne. Vo svojom liste magistrátu upozornili
na skutočnosť, že v Bratislavě boli vždy len štyri dielne a aj tak
mali majstri málo práce. S podobnými protestmi sa střetáváme
aj u cinárov iných miest. (Archív města Bratislavy, 3 Ce 4.)
2 Údsje o založení tohto cechu-nepoznáme; vznikol pravdě-
podobně v období rozkvetu cinárskeho řemesla — na konci 16.
alebo na začiatku 17. storočia. Roku 1657 dostali bratislavskí
cinári spolu s majstrami z Pezinka a z Trnavy druhé vydanie
svojich štatútov. V tomto období prichádzalo aj k spojeniu ciná-
rov bratislavského cechu s příbuznými remeselníkmi iných miest.
Roku 1663 sa obrátila bratislavská organizácia na cinárov zo Šop-
rone s výzvou, aby podlá vzoru majstrov z Trenčína a z Banskej
Bystrice aj oni vstúpili do ich cechu. Čoskoro patřili do bratislav-
ského cechu aj majstri z Jura, Rábu, Modry, Kószegu, Kremnice,
Štiavnice, Budína, Pešti, Eisenstadtu, ako aj z dalších — často
vzdialených — miest bývalého Uhorska.
3 KRESÁNKOVÁ, L. : Z dějin bratislavských cinárov. Spisy
městského múzea v Bratislavě, 1, 1965, s. 155 a n.
4 Prípis bratislavských cinárov banskobystrickej mestskej rade
žil. mája 1662. (Archív města Bratislavy, 3 Ce 4.)
5 Artikuly bratislavských cinárov z 10. októbra 1763. (Archív
města Bratislavy, 3 Ce 2.)

6 Kniha majstrov bratislavských cinárov, 1643—1710. (Archiv
města Bratislavy, Ce 376.)
7 Kontrola předložených vzoriek výrobnej suroviny sa neusku-
točňovala všade rovnako často. V Bratislavě napr. bývala kon-
trola na kvartálnych schódzkach cechu; košické artikuly z roku
1612 spomínajú skúšanie cínu každé štyri týždne.
8 KRESÁNKOVÁ, L.: c. d., s. 156.
9 Za informáciu ďakujeme doc. dr. J. Novákovi.
10 Bratislavský majster Mauritzius Behr sa presťahoval roku
1752 do Trnavy, kde si otvoril dielňu.
11 Bratislavskí cinári nedodržali predpísanú kvalitu cínu a ne-
aplikovali správné svoje značky. Preto cechmajster nariadil přidat’
k značkám aj vročenie 1710. (Kniha majstrov bratislavských
cinárov 1643—1710.)
12 Prípis bratislavských cinárov z roku 1662. (Archív města
Bratislavy, 3 Ce 4.)
13 Saský systém značkovania používali aj v niektorých českých
a rakúskych cinárskych centrách.
14 Limitácie cien remeselníckych výrobkov z roku 1722 a 1726.
(Župa Bratislavská, Kongregačné písomnosti, Fasc. 5/2 a 1/4,
Štátny archív, Bratislava.)

MapKH ojiOBHHipHKOB ópariie.iaBCKOio nexa

EpaTHCjiaBCKHÍí pex ojiobsihhjhkob cocpe/iOTaHHBaji npe/i-
CTaBmejieň stopo pe/jKoro peMecna H3 GtiBineil Hjixhcíí
Benrpnn h HeKOToptix ropHO3aBOflCKHx ropoflOB. HocKOJibKy
oh Sbiji rnaBHMM pexoM h Sbiji Ha/iejieit kohtpojibhbimh
h pyKOBOflamnMM rrpaBOMOHHsiMH, b ero KOMnereimMJo bxo-
AHjia Bce BeHrpm.
Ha OCHOBe CoGcTBCHHblX apXHBHKX HCCJieflOBaHHH H HBKO-
Topbix OnyßHHKOBaHHBIX flaHHBIX HaM yflajIOCB COCTaBHTb
cimcoK 125 MacrepoB — »ijichob ôpaTHcnaBCKoro pexa b npe-
flejiax HCTBipCX CTOJieTHM. OaMMJIHH 3TMX MaCTCpOB h onpefle-
JieHHe BpeMeHH hx fleaTejitHOCTH žiajin HaM bosmoxhoctb
HfleHTH<J>HHHpOBaTJ> psfl flO CHX nOp XOTM H H3BecTHBlX, HO
cbohm xapaKTepoM aHOHHMHtix MapoK MacTepoB, B Hamefl
paöoTC mbi ypejiHjiH BHHMame JiHniB MapKaM Tex ojiobíhhhhkob
SpaTHcnaBCKoro ijexa, KOToptie paôoTajiH b ropopax na Teppn-
TOpHH CjIOBaKHH, T3K KaK B paMKax HCCJieflOBaHHB B MeCTHOCTH
Mbl nOBCTpenaJIHCB HOHTH HCKJHOHHTeHbHO C MapKHpOBaHHBIMH
paÓOTaMH 3THX MacTepoB.
BeHrpiM ne oßjiaflajia co6ctb6hhi>imh pecypcaMn ojioBa,
nosTOMy Hama ojiobshlhhkh paöorajiH c HMnopTHpoBaHHtiM
CEipteM; SpaTHCJiaBCKHe ojiobmhhihkh nonynaJiH rjiaBHBíM
o6pa3OM OJIOBO floStiBaeMoe b l1cxhh, KOTopoe Ghjio ueoGxo-
flHMo oSoramaTB — nofloÔHO, KaK b ppyriix cpepHeeBponeň-
ckhx peiiTpax ojiobbhihhkob — no HiopHßeprcKOMy cnocoGy.
B öpaTHCJiaBCKHX pexOBbix aarrucjix oh ynoMHHaeTca TaKace KaK
B6HCKHH.
OÖHSaTenbHaa MapKHpoBKa potobbix H3,aejmň flonacna 6i>iJia
Gbitb rapaHTHeiî, «rro ojiobbhihhkh k cbobíí paóoTC Hcnojtbao-
Bajin í(jih anopoBbfl 6e3BpeflHoe cbipte, KOTopoe 6bijio oGora-
lljeno TOJIbKO A03BOJI6HHBIM KOJIHHCCTBOM CBHHUa.

nepBbie jn3BecTHtie pamibie o MapKHpoBKe H3/jejiHií ojiobhh-
ihhkob ôpaTHCjiaBCKoro nexa othocbtcb k 1662 rofly. B cbb3H
c npoflOjiacHTejiBHtiM cnopoM flByx 6ancKoGi>icTpnuKnx ojiob-
bhlhhkob cTapinHHa SpaTHCnaBCKoro nexa oco6ih,hji Ganciío-
6 EiicTpHuKOMy ropoflCKOMy ynpaBJíeHHJo, hto ojiobmhihhkh
o6«3aHBi paóoTaTt no bchckom npoóe. Ha uspějme H3 tohkoto
HJIH aHTJIHHCKOPO OJIOBa OHH flOJDKHM CTaBHTB MapKy pO3M
c HHHHHanaMM MacTepa, Ha npejiMCT ii3 onpoóoBaimoro ojioBa
npOBepoHH.vio MapKy Mexcfly flByMa MapKaMH MacTepa, a Ha
npe/IMCTM M3 HH3KOCOpTHOrO OJIOBa JIHIHB JTBC MapKH MacTepa.
npn 3tom — nepBOHanajibHO caKCOHCKOM — cnocoGe MapKH-
pOBKH CHCTeMOÄ Tpex 3HHKOB He TpCOOBaJiaCb CaMOCTOaTCJlb-
Haa Mapxa Kaaecrsa, TaK KaK paajimHtie BapnaHTbi npoBcpoa-
hoh MapKH h MapKH MacTepa o6o3HalmiH oflHOBpeMBHHO
M KaaecTBO ynoTpeönaeMoro ojioBa.
IlpoiiepoHHaa MapKa ojiOBanmaKOB SpaTncjiaBCKoro uexa
HCxoAHJia — noflOÖHo KaK npoBepovnbie uexOBbie hjih ropofl-
CKHe 3HaKH BOOÖmC — H3 3HaKa ropona, B KOTOPOM OJlOBaH-
ihhk paSoTaji. BenrepcKyio MapKy b KaaecTBe npoBepoaHOH
ynoTpeôJiajiH ojiobhhihhkh h lOBe.iHpbi H3 Paßti. B paMKax
HCCJieflOBaHHM B M6CTHOCTH Mbt nOBCTpeHaJIHCB C 3T0H npOBe-
poHHOM MapKOH TaKJKe y oJioBanmnKOB SpaTHCJiaBCKoro uexa,
paSoTaFoiiiHx b apyrnx ropopax. BeHrepcKyro MapKy b Ka-
aecTBe npoBepoHHOH ohh jtaGpajiH, Bepoaino, bbhpv Beflynjero
nojioaceHHa MecTonpeßtiBaHHa hx nexa — BpaTHcnaBM, koto-
paa nocne napenita By/iHHa saMeiyana pont ctouhubi BenrpHH.
MapKH MacTepoB, npHHaaaeacauuHx k SpaTHCnaBCKOH opra-
HH3aiIHH, He OT.IHHailHCb Hp63MepHOH H306peTaTejIbHOCTblO
b BbiGope sMÖHCMbi BBIB6CKH. B GojibiuHHCTBe cjiyaaeB 3TO
loading ...