Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 40
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0172
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
40


Povodní obyvatelia našich miest, či už išlo o do-
mácích obyvateïov alebo o kolonistov, pochádzali
z remeselnícko-rolníckych vidieckych, dědinských
vrstiev, a je prirodzené, že aj při stavbě domov v meste
čerpali zo svojich póvodných skúseností. Vidieť to
nielen na pôdorysoch, ale aj na iných prvkoch domov,
například na střechách. V mnohých mestách a měs-
tečkách sa dodnes zachovali šindlbvé střechy so štítmi,
typickými aj pre 1'udovú architektúru danej • oblasti,
alebo s valbovými střechami. Troj pries to rový dom
v prízemnej alebo poschodovej podobě je mimoriadne
účelný, naozaj stáročnými skúsenosťami generácií
vytříbený typ, geniálně jednoduchý a přitom varia-
bilný. Nevelkými změnami sa dal adaptovat aj pre
vyššie požiadavky mešťanov.
Váčšie nároky na obytné a skladovacie priestory
podmienili stavbu dokonalých kamenných pivnic
a hlbkové zastavanie dlhých parciel. často aj vo
váčších mestách (napr. Levoča, Zvolen) v žádných
častiach umiestňovali hospodářské stavby, maštale,
chlievy a humná; popři řemesle a obchode zostávali
tu mešťania aj rolníkmi. Rastúce životné nároky a ne-
dostatek priestoru viedli v mestách postupné k stavbě
poschodových domov. V menších městečkách bývali
na poschodí často len sýpky alebo skladiská s malými
okienkami (Ruskinovce, Matejovce).
Miestnosti na přízemí slúžili dennému pobytu,
práci, obchodu, tam bola aj čierna kuchyňa, dalej
vo dvore dielne, izby tovarišov, služobníctvo a ho-
spodářské stavby, niekedy úžitková záhrada.
Z překrytého vjazdu sa vyvinul užší priechod,
podjazd alebo rozsiahlejšia predsieň — mázhaus.
Z renesančných typov třeba spomenúť trojosové
přízemné domy, trojosové s komorou na poschodí
žádného traktu domu, na spósob „výšky“ v rolnických
domoch (Sabinov, domy č. 13 a 16 a. na náměstí)
a najčastejšie sa. vyskytujúce pošehodové trojosové.
Všetky sú stavané do tvaru L a priechod alebo prejazd
na dvoř je přimknutý na jednej straně k hranici sta-
vebného pozemku, k susednému domu. Vstup je teda
vždy asymetrický. Pri viacosových typoch — štvor-
osových, páťosových atd. — sú obytné miestnosti
rozložené na obidvoch stranách chodby a vstupná
brána je bližšie k středu priečelia alebo v jeho střede.
Niektoré odlišné typy podmienili osobitné podmien-
30. Prešov, tzv. Rákocziho dom, pódorys poschodia, začialok 17. storočia
(M= 1:250)
loading ...