Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 43
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0051
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43

Do jednej skupiny možno zaradiť rozmermi
vačšie platničky, pri ktorých je už vopred vylú-
čené póvodné použitie na čelenkách či korunách.
Patria k nim v prvom rade emailované vložky
benátskéj oltárnej došky Pala ďoro v chráme
svátého Marka, povodně antependia hlavného
oltára, ktoré vzniklo roku 976. Na tomto: skvos-
te byzantského a benátského umenia (v dnešnej
forme z roku 1345) je umiestnených 39 zlatých
tabličiek s emailovanými postavami. Tabulky
sú hoře ukončené půlkruhovým alebo segmen-
tovým oblúkom. Vložené sú do gotického zla-
tého orámolvania zo 14. storočia, z rámu boli
posledný raz vybraté pri veïkej rekonštrukcii
v polovici 19. storočia. Séria dvanástich klaňa-
júcich sa anjelov pozostáva z platničiek s roz-
mermi 12 X 19,5 cm. V rade pod nimi je zobra-
zených dvanásť apoštolov. Tieto platničky sú ši-
roké 12 až 12,3 cm, ale ich výška dosahuje 20
cm. V najnižšolm rade sú umiestnené postavy
starozákonných prorokov s rozmermi zodpove-
dajúcimi přibližné rozmerom platničiek s kla-
ňajúcimi sa anjelmi.
Rozmermi i náplňou najbližšie platničkám
z Ivanky pri Nitře sú platničky z dolnej časti
stredného póla oltárnej došky. Představujú Má-
riu Orans (Bohorodičku) medzi byzantskou ci-
sárov-nou Irenou (Eirene) a benátským dóžom
Ordelafom Falierom (1102—1118).29 Rozměry
platničiek sú 17,4 X 11,3 cm. Opísané série plat-
ničiek vznikli před rokom 1118 (smrť dóžu Fa-
liera) pravděpodobně na objednávku priamo
v Carihrade, aby zdobili právě tento oltář. Iná
časť výzdoby Pala ďoro pochádza z kořisti kri-
žiakov, rytierov, ktorí vyplienili Carihrad roku
1204, ba možno pochádza priamo z chrámu Ha-
gia Sophia.30
Jedna zlatá emailovaná platnička váčších roz-
merov sa ešte na začiatku storočia nachádzala
v Botkinoivej zbierke v Petrohrade.31 Platnička
bola neurčito datovaná do 10.—13. storočia. Ma-
la rozměry 188 X 90 mm a bol na nej emailo-
vaný obraz archanjela Michala s tmavomodrým
gréckym nápisom. Poichádzala z niektorého gru-
zínskeho kláštera, alebo z hory Athos.
Druhů skupinu tvoria polkruhovo završené
zlaté emailované tabulky menších rozmerov než
z Ivanky pri Nitře. Sú roztrúsené poi róznych

světových zbierkach, preto sú i menej známe
a ťažšie dostupné.
Slohové a teritoriálně najbližšia je skúmaným
emailem platnička s obrazem Krista Panto-
kratora na tróne z konca 11. storočia, umiestne-
ná v čele tzv. svátoštefanskej uhorskej králov-
skej koruny. Platnička široká 4,5 cm a vysoká
4,7 cm bola pravděpodobně povodně na inom
predmete a jej dnešné umiestnenie je výsled-
kem úpravy čelenky asi z 13. storočia. Po stra-
nách Pantokratorovho trónu na tejto platničke
sú cyprusové strom čeky rovnakého typu ako na
tabulkách s alegóriami cností z Ivanky pri Nitře.
Stromčeky sú na uhorskej koruně menej staroist-
livo zhotovené a aj zobrazenie Pantokratora je
výtvarné menej pósobivé než podobné obrazy
Pantokratoira napr. v Limburgu alebo v New
Yorku. Umiestnenie trónu Pantokratora medzi
cyprusmi je úplné ojedinělé.
Na zadnej straně uhorskej královskej ko-
runy je podobný polkruhový medailón s port-
rétem byzantského' cisára Michala VII. Duka-
sa. Podlá názorov Graibara a Deéra nebol povod-
ně určený áko doplnok královskej koruny ale-
bo čelenky.32
Dvanásť emailovaných platničiek s poprsia-
mi Krista a apoštolov sme už spomínali v sú-
vislosti s medailónmi z Ivanky pri Nitře. Sú
umiestnené na väzbe knihy perikop cisára Hein-
richa II., ktorá vznikla v rokoch 1007 až 1012 a
nachádzala sa do roku 1803 v Bambergu. Pou-
žité platničky povodně zdobili iný predmet. O.
Källström33 sa domnieva, že povodně ozdobovali
diadém, čo dedukuje z nápisu v striebornom
okutí vázby:
GRAMMATA QUI SOPHIAE QUERITCO-
OGNOSCERE VERE
HOC MATHESIS PLENAE QUADRATUM
PLAUDET HABERE
EN QUI VERACES SOPHIAE FULSERE SE-
QUACES
ORNAT PERFECTAM REX HEINRICH
STEMMATE SECTAM
Domnieva sa, že Heinrich II. použil súčasti
staršieho diadému, ktorý vraj mohol pravděpo-
dobně patriť Ottovi III. Platničky s bustami apo-
štolov majú rozměry 4 X 3,2 cm, středná s Kris-
tem 4,4 X 4 cm.34
loading ...