Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 87
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0095
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
87

to přestavbou. Reálnější však je prepoklad, že
buď spadla, alebö bola sčasti deštruovaná pri
velkom požiari Košic v roku 1556. Po tomto
ničivom požiari města opustili františkáni Ko-
šice, lebo im vyhořel nielen kofetol, ale aj kláš-
tor. Královská komora dala potom zastřešit
obidve stavby, a přidělila ich vojakom, ktorí po-
užívali loď kostola ako muničný sklad a v kláš-
tere bývali. Tento stav trval až do roku 1689.
Stopy po tomto období sme našli pri sondážnom
prieskume. Povodně okná lodě boli celkom ale-
bo sčasti zamurované. Boli urobené nové okná
a vstupy. Podlá vybúraného vstupu v juhový-
chodnom kúte medzi svátyňou a loďou nad pó-
vodným gotickým oknom bola okolo vnútorné-
ho obvodu lodě vystávaná provizórna galéria,
znejme pre lepšie funkčné využitie výšky prie-
storu.
Ako ukázali sondy, pri barokizácii do potreb-
nej výšky deštruovali obvodové múry lodě. Bo-
li znížené najmä murivá západnej a južnej fa-
sády. Pod pultovou střechou nad bočnými vtiah-
nutými kaplnkami na južnom múre lodě pone-
chali gotické kamenné prípory, obidve kútové a
štyri prístenné, čiastočne zamurované za baro-
kové priečky kaplniek. Na severnom múre lodě,
v pilieri kazatelnice prístupnej z kláštora, osta-
la na póvodnom gotickom murive sčasti oseka-
ná přípona so zvyškom kamenného sokla obie-
hajúceho celý obvod lodě, čo sme ověřili hlb-
kovou sondážou. Výška sokla zodpovedá výške
kordónovej římsy v chóre a na fasádách, len
v časti južného portálu bol o niečo vyšší. Bol
z kamenného muriva, dosahoval šířku prípory,
ktorá sa končila v jeho šikmine. Na západnom
múre bolo pod plentážou z tehlového muriva
badat obidve prípory medzi vstupným portá-
lem a oknami. Nasondovali sme ich aj vyššie
na oratoriu, kde sa bankále portálu a gotického
okna nad ním lámu a pokračujú nahor ku klen-
bě. Kútovú severozápadnú příponu, ktorej část je
viditelná na oratoriu, sme nasondovali aj niž-
šie medzi mladším vstupným portálom a toči-
tým schodišťom na oratorium, a taktiež v severo-
východnom kúte lodě za tehlovou plentážou
a barokovou římsou. Teda sondážou sme ověřili
rozmiestnenie, velkost a profiláciu gotických
kamenných prípor klenby lodě.

Zaujímavé je, že všetky štyri kútové prípory
sú rovnaké, majú rovnakú profiláciu. Prípory
na južnom múre majú všetku profiláciu zhotínú
s kútovými príporami. Prípory na severnom a
západnom múre lodě majú inú profiláciu i kon-
zolu, aj južné prípory majú inú kohzolu ako
severné. Štyri kútové prípory zbiehali k podla-
he ako v chóre, ostatné sa končili nad obieha-
júcim soklom. Profilácia kútoVých a prísten-
ných prípor južnej steny sa skládá z drobných
plytkých žliabkov, končiacich sa v ostrých hra-
nách. Tieto lineárně prípory, podliehajúce opti-
zácii tvarových systémov podunajského lineár-
neho slohu, sa v tomto poklasickom slohu stali
prostriedkami, ako vyjádřit prudký vertikálny
pohyb. Ich konkávne vybrúsené žliabky póso-
bia svojou optickou ostrosťou, stávájú sa tak
hrou světla a tieňa; preto sa dlho používali.
K ich renesancii dochádza právě na přechode zo
14. a 15. storočia, lebo vyhovovali senzualizmu
krásného slohu. Vidíme ich v chóre dominikán-
ského kostola vo Viedenskota Novom Meste,
ako aj v kostole františkánov v Dolných Kouni-
ciach na Moravě. Akou cestou sa dostali do Ko-
šic, zatial nevieme. Aj zvyšky osekanej konzoly
predstavujú typ, ktorý móžeme porovnat s kon-
zolou v lodi františkánského' kostola v Dolných
Kouniciach. Jednoduchý tvar kolnzoly připomí-
ná gotickú podokennú parapetnú římsu. Ako sa
nad ňou končili zbiehajúce prúty prípory, už
nevidieť, lebo jej koniec je zoseknutý; móžeme
však předpokládat, že podobné ako v Dolných
Kouniciach.
Na severnom a západnom múre lodě mali
prípOry inú profiláciu i konzolu. Na západnom
múre pod oratóriom i v priestore piliera na se-
vernom múre bolo možno profiláciu konzoly
obkresliť. Podlá profilu konzoly móžeme pove-
dať, že prípora v lodi mala podobnú profiláciu
ako v chóre; na polygone jadra boli spředu při-
ložené prúty s profilem hrušky, kým na prípore
chóru s profilem valca. Krajné prúty ostrou
hranou zachytávali bočné světlo. Profilácia je tu
takmer zhodná s profiláciou víťazného oblúka
v kostole minoritov vo1 Viedenskom Novom
Meste a prípor v kostole klarisiek v Dürnsteine.
Je příbuzná aj s príporami chóru kostola kla-
risiek v Panenskom Týnci u Loun, o ktotého
loading ...