Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 56
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0060
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
56


Krištof Füssl: Ferdinand I., 1541, striebro, 53 mm. Foto M. Cerveňanský.

pozoruhodná celkovým poňatím, kompozičným
a ikonografickým riešením. Profily královských
manželov sú situované oproti sebe, tváře z pro-
filu, poprsia z troch štvrtín; takéto zobrazenie
sa vyskytuje na medailách len velmi zriedka-
vo.18 Pozadie portrétov vyplňa rastlinný orna-
ment zo stylizovaných kvetov, listov a úponkov.
Portréty zaberajú hornú časť medaily, přibližné
tri pätiny, dolnú časť vyplňa nápis v riadkoch
v ozdobnéj kartuši. Rovnaká kompozícia je aj
na reverze, kde horná reliéf na časť zobrazuje
bitku pri Moháči. Okolnosť, že scéna bitky při-
pomíná Dürerove rytiny, nijako nezmenšuje
originalitu Füsslovej práce,19 ktorá sa vyznačuje
zmyslom pre plastickosť a malebnost podania,
dynamikou a napátím. Na zobrazenej boj ověj
scéně, pozostávajúcej z množstva bojovníkův zo-
radených do dvoch protifahlých šíkov, je pozo-
ruhodná jasnost a prehfadnosť kompozície, do-
cielená i využitím perspektívnej skratky, najma
ak uvážíme, že sa nachádza na ploché niekol-
kých milimetrov (40 X 27 mm). Reverz so scé-
nou bitky pri Moháči Füssl použil ešte na jednej
medaile s portrétem královnej Márie v profile
zfava, zasadeným do niky, ktorú tvoria pilastre

spojené oblúkom a vyplněné ornamentom. Už
na týchto prvých medailách sa Füssl prejavil
ako zrelý umelec nadpriemerných kvalit. Anti-
cipoval tu v zásadě všetky charakteristické prv-
ky svojej následujúcej tvorby. Len na medaile
Ferdinanda I. ako rytiera na koni zachovává
Füssl tradičné členenie na obvodový kruh s opi-
som odděleným plastickou kružnicou od kruho-
vého pol’a s reliéfnym zobrazením, v ktorom je
v spodnej časti horizontálnou čiarou, tvoriacou
základná rovinu zobrazenia, oddělený letopočet
1541. Pri porovnaní tejto medaily s medailon
Eudovíta II. z radu prvých kremnických medailí
od neznámého majstra vynikne nápadný roz-
diel, ktorý dokumentuje premenu doznievajú-
ceho gotického výtvarného názoru na nový, re-
nesančný. Medaily sú rovnako členené, len na
staršej je vo vnútornom kruhu polkruhový opis.
Na obidvoch medailách je na averzoch zobra-
zená postava rytiera na koni zïava. Na medaile
Eudovíta II. je reliéf plochý, lineárny. Jazdec
s koňom je reliéfně vyvinutý na hladkej ploché
základného plánu, nie je presne lokalizovaný,
vertikálně linie majú převahu nad horizontál-
nymi. Rytier s koňom v prepychovom ošatení,
loading ...