Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 57
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0061
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
57


; ■ • ' í ' ■
v o v ;
V’- . •••...<>


Krištof Füssl: Klaňanie pastierov — Prorok Izaiáš, 1536,

striebro, 25 mm. Foto M. Cerveňanský.

brnění a postrojoch je tu symbolom panovníc-
kej moci. Na medaile Krištofa Füssla, o 16 ro-
kov mladšej, postava rytiera na koni nie je
symbolom, ale je už zobrazením určitej osob-
nosti, v danom případe Ferdinanda I., s úsilím
o individualizáciu vo výrazné členenom profile
tváře. Okrem změny vonkajších atribútov jazd-
ca a koňa je evidentná změna v celkovom ener-
gickom postoji jazdca, ktorý je výraznou osob-
nosťou, ako aj koňa, ktorý kráča pevne po ze-
mi. Reliéf je plasticky vyvinutý, proporčně vy-
vážený, s dórazom na horizontálně členenie.
Najviac medailí Krištofa Füssla má náboženský
námět. Sú to tzv. biblické medaily, ktoré sú
špecifikom medailérskej tvorby ranej renesan-
cie v kremnickej a jáchymovskej mincovní.
Prvými ražbami, ktoré znamenali přechod
medzi mincou a medailou (v kremnickej min-
covní už od rokov 1508—1525 dochádzalo z tohto
aspektu k významným změnám), boli ražby to-
liarového typu, tzv. morové toliare. Najstarší
jáchymovský toliar je z roku 15 2 5.20 Tieto to-
liare mali v obdobiach častých morových epidé-
mií chránit před obávanou chorobou a nosili sa
zavesené na krku.21 Ich obsahová náplň na aver-

zoch a reverzoch sa počas mnohýoh rokov ne-
měnila. Na averze sa objavoval výjav zo Staré-
ho zákona — vztýčenie železného hada v púšti,
na reverze scéna Ukrižovania. Prvá morová me-
daila Krištofa Füssla z roku 1530 je pravděpo-
dobně aj jeho prvou medailou s náboženskou
témou. Vznikla vzápátí po prvých morových to-
liaroch v Jáchymove, ktoré sa vyznačovali ešte
nízkým reliéfom; scény v strednom poli na aver-
zoch a reverzoch, ako aj písmo v opise boli na
nich primitivné a hrubo opracované. Füsslova
morová medaila okrem rovnakej tematiky neob-
sahuje nijaké iné prvky příbuznosti s prvými
jáchymovskými ražbami. Má už pre Füssla cha-
rakteristické a originálně členenie medailovej
plochy na dve takmer rovnaké časti, na horný
poloblúk s figurálnym motívom a dolný s nápi-
som. Jemne odstupňovaný plastický reliéf zná-
zorňuje mnohofigurálnu scénu zasadenú do hl-
bokého krajinného úseku. Postavy, ktoré sa per-
spektivné zmenšujú, sú proporčně úměrné, s vý-
raznými mnohovravnými gestami vyjadrujúcimi
hlavnú myšlienku. Oblečené sú do dobových
krojov. Nápis v riadkoch, ktorý zapíňa dolnú
polovicu medaily, obsahuje množstvo slov a
loading ...