Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 69
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
69

Neznámy portrét Karola Batthyányho
v Nových Zámkoch
MÁRIA MALÍKOVÁ

Medzi dielami, ktoré věnovali Ernest a Danica
Zmetákovci Galérii umenia v Nových Zámkoch,
nachádza sa aj rozměrný, velmi kvalitný por-
trét vojenského hodnostára z druhéj polovice
18. storočia.1 Uniforma charakterizuje zobraze-
ného, asi 60-ročného muža ako dóstojníka ra-
kúskej armády, vyznamenania — rád Zlatého
rúna a vefkokríž rádu sv. Štefana — ako přísluš-
níka vysokej aristokracie. Bohato diamantmi
zdobený medailón s portrétom Márie Terézie,
ktorý bol iste osobným darom panovnicky, je
dókazom toho, že portrétovaný patřil do okruhu
jej najužších spolupracovníkův. Na obraze ne-
nájdeme nijaký další údaj, ktorý by viedol
k identifikácii zobrazenej osoby, jedine na zad-
ně j straně plátna je nalepený — neskorší — lís-
tek s německým nápisom „pravděpodobně
Daun“ a so stručným životopisom Daunovým.
Porovnáme s inými doloženými portrétmi grófa
Leopolda Dauna, vojvodcu Márie Terézie, túto
domnienku však nepotvrdzuje, právě naopak.
Nielenže vonkajšia podoba nie je přesvědčivá,
ale Daun nebol nositefom velkokríža rádu sv.
Štefana, civilného vyznamenania, ktoré Mária
Terézia zaviedla roku 1764, zato však bol vy-
znamenaný velkokrížom vojenského rádu Márie
Terézie, ktorý zase chýba na našom obraze.2 Na
nijakom zo známých Daunových portrétov ne-
vidieť diamantový medailón.
Portrétovaného móžeme jednoznačné určit po-
mocou viacerých obrazov, ktoré sa zváčša vy-
nořili za posledné roky pri příležitosti velkých
výstav, usporiadaných v Rakúsku na počest
Márie Terézie a Jozefa II. Podlá týchto portré-

tov ide o grófa, neskoršie knieža Karola Jozefa
Bathyányho (1697—1772),3 syna Adama Batthy-
ányho a Eleonory Starttmanovej, mladšieho bra-
ta uhorského palatína Eudovíta Batthyányho.
Už ako mladý muž bojoval pod velením princa
Eugena Savojského proti Turkom a stal sa čo-
skoro majitelom jazdeckého regimentu. Potom
následovali vojensko-diplomatické misie v Istan-
bule a Berlíne. V rokoch 1746—1748 sa stal mi-
nistrom s plnou mocou v rakúskej časti Nizo-
zemska, teda dnešnom Belgicku. Jeho úlohou
bolo predovšetkým bránit toto územie před
Francúzmi, ktorí využili boj Márie Terézie
o Sliezsko a chceli sa zmocnit krajiny. V tomto
čase mal Batthyány už hodnost polného marsala
a bol rytierom Zlatého rúna. Po Aachenskom
mieri ho Mária Terézia odvolala naspat do Vied-
ne a pověřila výchovou svojho prvorodeného
syna, budúceho cisára Jozefa II. V jeho službách
bol Batthyány až do roku 1763, keď sa vzdal
všetkých funkcií a utiahol sa do súkromia. Dia-
mantový medailón mu darovala panovnická
zrejme ako odměnu za jeho vychovávatelskú
činnost. Na túto funkciu sa viaže iste aj velko-
kríž rádu sv. Štefana, ktorým bol vyznamenaný
roku 1765.4 Vtedy bol Karol Batthyány už knie-
žaťom a majorátnym pánom nad rozsiahlymi
majetkami.
Karol Batthyány patřil, podobné ako jeho
starší brat, medzi uhorských šlachticov, ktorí
boli oddanými podporovatelmi habsburskej po-
litiky. Hodnotenie jeho osobnosti kolíše; nepo-
chybné sú predovšetkým vojenské schopnosti
Batthyányho. Casto bývá charakterizovaný ako
loading ...