Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 11
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
11

stredia je determinované obsahovou náplňou
vnútorných interiérov objektov. Z hladiska
výtvarného istvárnenia a dynamizácie okoli-
tého priestoru sú výhodné otvorené, resp.
polootvorené prízemia budov, umožňuj úce prie-
hlady popod ne, resp. dovnútra objektov. V pr-
vom případe vzniká zvláštna väzba optického
a funkčného přepojenia vonkajších priestorov
(podlubia, podchod), v druhom případe sa vy-
tvára vzájomná väzba medzi urbanistickým in-
teriérem a interiérom přízemných priestorov.
Presklené prízemia budov poskytujú Specifický
vněm híbkového priestoru, navýše obsahujú
možnost obohatenia vonkajších priestorov prv-
kami interiérového vybavenia (mobilná zeleň,
dekoratívna stená, naaranžované výklady, resp.
štýlové vybavenie zariadenia služieb a pod.).
Pri použití reflexných skiel v přízemí priečelia
zaniká sice možnost tohto híbkového přepojenia,
vzniká však náhrada v podobě efektu zrkadle-
nia obsahujúca prvok premenlivosti a farebného
oživenia prostredia.
Rozvinutie parteru nemusí však prebiehať len
v úrovni prízemia. V objektoch polyfunkčného
charakteru (obytné domy, občianska vybave-
nost) a v obytných celkoch, kde je snaha vy-
tvořit segregovanú dopravu, sa v súčasnosti
stále častejšie rozvrstvuje parter do viacerých
úrovní. Aplikuje sa tak vékmi osvědčené zastre-
šenie peších trás, zabezpečujúce vzájomné kon-
takty a nákupy obyvateïov za akéhokolvek po-
časia.
Na tvorbě parteru obytných súborov sa okrem
iného účastní aj urbanistický design. Pod tým-
to pojmom rozumieme . esteticko-funkcio-
nálne stvárnenie technických a spoločensky uži-
tečných (úžitkových) predmetov, ktoré sa uplat-
ňuj ú solitérně (alebo i vo vzájemných vázbách
týchto predmetov) v nejakom interiéri alebo
priestore . . Rozmanitost, farebnosť, nápadi-
tost tvaru a situovanie jednotlivých mobilných
i nemobilných prvkov prostredia vytvára jeho
špecifickú identitu.
Urbanistický design dnešného sídliska počítá
s niekoíkými skupinami predmetov a zariadení,
ktoré sa viažu na infraštruktúru města, spoje,
poskytovanie informácií, dopravu, obchod a
služby, oddych a rekreáciu obyvateïov, udržia-

vanie čistoty města a osvetlenie.5 Pretože ide
o predmety podliehajúce štandardnej výrobě,
stává sa zvlášť důležitým faktorom kvalita ich
tvarového riešenia, zahrnujúca dokonalé funkč-
ně vlastnosti a adekvátny výtvarný výraz. „Ich
design by mal mať tú kvalitu věci, ktorú temer
nevnímáme, pretože je funkčně dokonalá, tva-
rovo nenápadná a schopná zrastať s prostředím
ako jeho samostatná súčasť.“6
Hromadné použitie týchto štandardných prv-
kov vedie k ich častému opakovaniu sa v rámci
daného sídliska. Preto je důležité, aby spósob
ich začlenenia do priestoru zodpovedal (popři
samozrejmej požiadavke funkčnej adekvátnosti)
priestorovej diferenciácii prostredia. To umož-
ňuje využiť urbanistický design na špecifiko-
vanie celkového urbanistického konceptu kon-
krétného sídliska v zmysle priestorovej diferen-
ciácie (funkčnej i výrazovej) a užšej charakte-
rizácie (vytvorenie identity) jednotlivých kon-
krétných priestorov, ako aj v zmysle celkového
skvalitnenia prostredia a oživenia výrazu urba-
nistického interiéru.
Formovanie urbanistického interiéru, ktorý si
zjednodušené móžeme definovat ako priestor,
vymedzený v úrovni peších trás, sa však nereali-
zuje len v rovině horizontálněj. Vnímáme ho aj
v dialšej dimenzi! prirodzene dostupnej ludskému
vněmu — v tektonike objektov, vymedzujúcich
priestor, v róznych druhoch prestrešenia, pasáží,
podchodov a podobné. Vnímáme ho aj staticky
pri krátkom zastavení, ale vnímáme ho predo-
všetkým v pohybe, t. j. v čase. Jeho osobitost
musí vychádzať z možnosti aktivizovat člověka,
ponúkať mu stále nové zážitky a vněmy, dife-
rencované podlá funkcie daného priestoru.
Za súčasť urbanistického interiéru považuje-
me aj objekty atypickej architektury, ktoré dis-
ponujú možnosťou odlišovat sa od okolitého
štandardného prostredia svojou hmotou, kon-
štrukciou, materiálom i farbou. Ich vyššia kva-
lita však nespočívá len v možnosti odlišit sa.
Ide predovšetkým o ich dokonalú realizáciu,
dotiahnutý architektonický detail, atraktívnu
náplň a situovanie, ktoré im vymedzuje domi-
nantně postavenie v rámci celku. V urbanistic-
kom interiéri, formovanom zoskupením archi-
tektonických hmôt a ploch róznych funkcií, pre-
loading ...