Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 12
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0100
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12Poprad — Juh, snaha o nápadité riešenie mobiliára dětských ihrísk. Foto T. Leixnerová

pojených komunikačnou sieťou, plnia úlohu dha-
rakteristických symbolov prostredia, jeho blíz-
kých i vzdialených kompozičných akcentov.
V nadváznosti na tieto objekty sú spravidla
umiestnené aj výtvarné dlela.
Všetky prvky urbanistického prostredia dis-
ponuj ú prostriedkom, ktorý je výrazným činite-
lom jeho kompozície. Je to farba. Faťba vege-
tácie, vody, lavičky, dlažby, budov dává výraz
prostrediu možno ešte presvedčivejšie ako for-
ma. K jej základným Charakteristickým znakom
patří emocionálny náboj prejavujúci sa vo forme
výrazného psychologického účinku. Výskumy
posledných rokov presvedčivo dokazujú vysokú
citlivost obyvatelov na farebné kvality prostre-
dia. Farebná aktivita je velmi výrazná predo-
všetkým u dětí, ktorým farba popři emotívnom
účinku podstatné ulahčuje orientáciu v prie-
store a proces identifikácie s obytným prostře-

dím.7 Použitie farby ako výrazového prostried-
ku si však vyžaduje citlivo respektovat zákoni-
tosti farebnej harmonie a uplatnit ich v logickej
väzbe s konštrukciou, materiálom, tvaroslovím.
Významné sa farba uplatňuje v mikropro-
stredí obytného celku aj prostredníctvom uži-
tej grafiky, ktorá sprostredkuje informácie.
Vyžaduje sa tu diferencovaný přístup k volbě
výrazových prostriedkov podlá priestorového
kontextu diela. Iné výrazové prostriedky užitej
grafiky sa hodia na príjazdových komunikáciách
pre automobilový pohyb a iné pre pěší pohyb
v centre, pešej zóně a podobné, ktorý je viac
zameraný na urbanistický interiér s jeho detai-
lom a lokálnymi priestorovými väzbami.
Cielavedomá tvorba urbanistického interiéru
v zmysle súčasného komplexného přístupu je
z hladiska výstavby obytných súborov poměrně
novým prvkom. V období na přelome štyridsia-
loading ...