Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 61
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
61


Póvodný Harmincov projekt z r. 1924. Foto Mindszenty

trastovala s navrhovanými interiérmi budovy,
kde na dekorativizmus fasády nadväzovalo mo-
hutné schodiště. Navrhovaná štuková výzdoba
tu připomíná prvky použité pri výzdobě inte-
riérov bývalej banky Tatry, včítane priestoru
kina v suteréne (teraz kino Pohraničník).4
Harmincov návrh sa pri súťaži neumiestnil
na niektorom z popredných miest. Napriek to-
mu objednali realizáciu u Harminca, čo bolo
pravděpodobně dohodnuté už před vypísaním
súťaže. Do výslednej realizácie však Harminc
převzal prvky z ostatnýoh zaslaných súťažných
návíhov. Harmincova proj ékčná kancelária v ne-
uveritelne krátkom čase dodala nové návrhy,
podlá ktorých pražská stavebná firma V. Ne-
kvasil ihned’ přikročila k realizácii stavby.
Vypísaná súťaž požadovala od vyzvaných ar-
chitektův riešenie, ktoré by v navrhovanej bu-
dově umiestnilo okrem vlastných prevádzko-
vých a výstavných priestorov múzea, nevyhnut-
ných bytov personálu a prevádzok, aj kaviareň,
klubové miestnosti a akademická menzu. Všetky

zaslané projekty požadované priestory obsaho-
vali a riešili přístupy do jednotlivých zón zvlášt-
nymi schodmi. Najprehfadnejší a pódorysne
najvýhodnejšie riešený bol návrh P. Janáka.
V póvodnom Harmincovom projekte sa niekto-
ré z požadovaných prevádzok nevhodné křížili.
Realizovaný projekt M. M. Harminca převzal
lepšie riešenia z iných projektov, skombinoval
myšlienky iných architektov do poměrně jed-
noliateho eklektického celku. Pódorysné rieše-
nie budovy s malou změnou převzal z projektu
Otakara Novotného, ktorý osovo za sebou zo-
radil vstup, vestibul, schodiště, dvoř (světlík),
přednášková a estrádnu sálu a kaviareň. Ešte
aj dvojramenné schodiště v priestore kaviarne
bolo myšlienkou Novotného. Realizovaný pro-
jekt vložil ďalšiu chodbu medzi přednášková
sieň a miestnosti v južnom křídle, zváčšil ves-
tibul na ákor schodišťa a pomenil rozloženie
sanitárnych zariadení.
Fasády Harminc přepracoval podlá pč>vod-
ných projektov B. Hypšmana. Povodně riza-
loading ...