Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 10.2000

Page: 199
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000/0201
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MALARSTWO NATURY A NATURA MALARSTWA

199

wienie ekwiwalentôw werbalnych w miejsce dzieia. J. Kosuth w tekscie
Sztuka po filozofii pisal: „Jedynym powolaniem sztuki jest sztuka. Sztu-
ka jest definicja, sztuki”33 34 35 *. Formuiujgc definicj^ sztuki przez tautologie,
podkreslal jej zwigzek z definicj^ Reinhardta:

Jedyn^ rzecz^, jak^ mozemy powiedziec o sztuce, jest to, ze jest ona jedyn^ rzecz^.
Sztuka jest sztuk^-jako-sztuka i wszystko inné jest wszystkim innym. Sztuka-jako-
sztuka jest niczym innym jak sztuk^. Sztuka nie jest tym, co nie jest sztuk^3 ■

Sprowadzenie przez Reinhardta obrazu na skraj widzialnosci umozli-
wiaio w nastepstwie odrzucenie obrazu. Przedmiot sztuki w praktyce
konceptualistôw ustçpuje miejsca idei.

Gdy artysta posluguje sip pojpciow^ funkcjA sztuki - pisze Sol LeWitt w Paragra-
fach sztuki konceptualnej - oznacza to, ze wszystkie zamiary i decyzje podjpte s^
uprzednio, a wykonanie jest czynnosci^ mechaniczng. Idea staje sip maszyn^ do
robienia sztuki30.

W kontekécie nastçpstw historycznych - sztuki minimal artu i kon-
ceptualizmu, paradoksalne w twôrczosci Reinhardta wydaje siç nadanie
najwyzszej wagi rçkodzieiu, ktôre pozwolic miaio na zachowanie „istoty”
malarstwa. Praca nad obrazami byla wazna ze wzglçdu na stan ducha,
jakim owocowala. Tarasewicz zawiesza tak^ alternatywe; jako bezzasad-
n%, rezultat martwej spekulacji. Obrazy powstajg, na podstawie opraco-
wanego wczesniej pomysiu, czpsto zapisu fotograficznego, wyprzedzaj^-
cego zatem materialn^ realizacje i jednoczesnie eksponujg, z calg.
wyrazistoscia, slad rçki, pozbawiony konotacji mistycznych, pochodn^
szerokosci pçdzla.

Prace operujgue motywem poziomych pasôw pojawiajg, siç w malar-
stwie Tarasewicza na pocz^tku lat 90. (il. 14). Artysta sugeruje postrze-
ganie w nich odbicia horyzontalnej percepcji rzeczywistosci. tez za-
pewne rozwinipciem wczesniejszych obrazow pôl, zwlaszcza tych
malowanych na zestawianych w olbrzymie plaszczyzny blejtramach.
Mozna zarazem wskazac na obrazy Malewicza z lat 30., jako mozliwosc
inicjujg,cg,, a wylaniajgc^ siç z obszaru sztuki (il. 15). Obrazy te zespalajg^
zarowno propozycjp rozwi^zania wizualnego, jak i odniesienie motywu do
horyzontalnej koncepcji swiata. Przedstawiajg. zajmujgce calg wysokosc
pola ludzkie postaci, przypisane w swym monumentalnym trwaniu roz-
cia^gaj^cej siç u doiu ziemi, ukazanej w formie poziomych barwnych pa-

33 Cyt. za: Brogowski, op.cit.; J. Kosuth, Art after Philosophy, „Studio Internatio-
nal”, Oct. Nov. Dec. 1969.

34 Art-as-art, op.cit., s. 53.

35 Cyt. za: Brogowski, op.cit.; Sol LeWitt, Paragraphs on Conceptual Art, „Artfo-

rum”, Summer 1967.
loading ...