Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 1): 787 - 1470 — Emden, 1878

Sheet: 301
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwOstfrUrkunde1878/0322
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1426. 301

graven vyer roden4) wijt, niet dicker noch wyder ten sy by willen jonker Ocken ende synre
erfghenainen. Ende willen Imele ende Frederick voerscr. off oer erfghenamen dat slot, dat sie
im beghunnen hebben bynnen Lerlete, voert tymmeren off een ander slot maken in manieren als
voerscr. is, soe sullen sie dat bolwerk, dat omme de buren van Lerlete gheet, yneffenen s) ende
schlicht maken by Pinxterachtende naest coniende. Ende ist, dat sie dat slot dat sie beghunnen
hebben holden ende tymmeren willen, soe sal de graven niet wijder wesen dan vyer roden, ten
sy dat he up desen dach wijder ghegraven sy. Ende willen sie omme dat slot, dat sie voer oer
slot holden willen bynnen off buten an Lerlete, soe moghen sie maken een bolwerck daromme
beneden van eenre halven roden dick ende niet dicker ende daer na boven alst daer by boert.
Mer willen Imele ende Frederick voerscr. off oer erfghenamen dat voerscr. slot dat sie beghunnen
hebben vergaen laten off gheen ander tymmeren als voerscr. is, soe moghen sie dat bolwerck ende
vestenisse staende holden, dat im omme Lerlete gheet. Item soe sullen Imele ende Frederick
ende oer erfghenamen voerscr. jonker Ocken ende synen erfghenamen Lerlete endo dat slot
bynnen off buten Lerlete tymmert na vorworden voerscr. openen tor ewighen daghen wan hem
des ghenoghet sijn leef ende sijn leet darut to keren, ende dat buten Imelen ende Frederics ende
oer erfghenamen schaden ende vermynringe oers rechtes. Item soe sullen Imele ende Frederic
ende oer erfghenamen mitten buren van Lerlete ende oeren ondersaten jonker Ocken ende synen
erfghenamen volghen in heervaert ghelijeks anderen hoeftlingen in Emeseghelant, als he off syne
erfghenamen des van hem begheren, ende in schattinge sullen sie wesen ghelijck Ockens ende
Brunghers syns broders to Loquard ondersaten. Item soe segghen wij voerghenoemde soenslude
jonker Ocken ende synen erfghenamen to Twixele, Gheerdesweer, Folkerdeweer ende Wyvelsum6)
onderdanich te wesen in allen ghenoghe, als sie weren in der tijt ende voer der tijt, doe jonker
Keno zeligher ghedachtnisse Haren, den God ghenedich sy, Imelen broder voerscr. Lerlete dede
in gueden gheloven om des wilen, dattet Ennen Haytes voerghenoemt van oldes niet mit rechte
en heeft toghehoert, ten sy dat jonker Ocke off syne erfghenamen Imelen, Frederick ende oeren
erfghenamen omme ghonst, rüste ende vrede dat recht daerover willen gheven dat ons zoensluden
nutte ende guet duncket wesen. Item soe sullen Imele ende Frederick voerscr. voer hem ende
oeren erfghenamen jonker Ocken voerscr. ende synen erfghenamen loven, zekeren, ende weren,
dat sie hem dese articulen voerscr. als van Lerlete to ewighen daghen holden willen. Ende weert
zake, dat God verbeden moete, dat sie daeran ghebrecklich worden, dat men openbaer bewisen
mochte, soe solden sie verboert hebben oer guet, erve, rechtinge ende heerlicheit, de sie hebben
to Hinte, to behoeff jonker Ocken ende synre erfghenamen. Item van der betichte, dat jonker
Ocken vrenden solden Imelen ende Frederick voerscr. hemelike Lerlete affghewonnen willen hebben
zeder den maendaghe van Palmen, soe seggen wij zoenslude, dat Imele ende Frederic ende oer
vrende jonker Ocken ende synen vrenden de to tale ende antworde setten, de dat hem gheseecht
hebben, ende moghen sie dat dan ghenoch bewysen, soe sali jonker Ocke daerover richten als
behoerlick is. Ende en willen sie nyemand to talen noch to antworde setten soe segge wy de
betichte doot. Item up den artikel dat jonker Ocke sick beclaghet, dat Focke Ukens, syne kinder,
ende Imele voerscr. etc. een verbynt teghen hem hebben ghemaket etc., daer segge wij zoenslude

4) Ruthen.

6) einebenen.

6) Twixlum, Geerdsweer, Folkersweer und Wybelsum.
loading ...