Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 7.2001

Page: 6
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2001a/0010
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
skiego, ofiarowanej przez jego córkę, prof. Karolinę Lanc-
korońską do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.
Dziejom polskiej historii sztuki poświęcona jest rozpra-
wa Adama Małkiewicza o dwóch jej głównych szkołach,
krakowskiej i lwowskiej.

W dziale Nekrologi żegnamy, piórem Lecha Kalinow-
skiego, dwoje Kolegów bardzo zasłużonych dla Komisji
Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności i jej po-
przedniczki działającej w strukturach Polskiej Akademii
Nauk. Nestor krakowskiej historii sztuki, ks. prof. Bole-
sław Przybyszewski, członek czynny Polskiej Akademii
Umiejętności, wybitny znawca i wydawca średniowiecz-
nych i szesnastowiecznych źródeł do dziejów polskiej
sztuki, żywo uczestniczył w pracach Komisji i opubliko-
wał kilka artykułów na łamach Foliów. Helena Kita-Cza-
pelska, bardziej znana jako Halina Kicianka, była przez
cały czas działania Komisji Teorii i Historii Sztuki kra-
kowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk jej sekreta-
rzem technicznym.

trał and Eastern Europę. Problems of modern art are rep-
resented by Kazimierz Kuczman’s article on Ferrarese
paintings in the collection of Karol Lanckoroński, do-
nated by his daughter, Professor Karolina Lanckorońska,
to the collections of the Royal Castle on Wawel. Adam
Małkiewicz’s study has been devoted to the history of
Polish art-historical research as represented by its two
leading schools: Cracovian and Lvovian.

In the Obituańes section Lech Kalinowski has used
his pen to say farewell to two Colleagues specially meri-
torious for the Committee of the History of Art at the
Polish Academy of Sciences and Letters, and for its pre-
decessor in the organizational structure of the Polish
Academy of Sciences. The nestor of Cracovian art his-
tory, Rev. Prof. Bolesław Przybyszewski, active member
of the Polish Academy of Sciences and Letters, an out-
standing judge and editor of medieval and the l6th cen-
tury sources to the history of Polish art, livelily partici-
pated in the Committee’s activities and published some
papers in the columns of the Folia. Helena Kita Czapelska
acted as a technical secretary over the entire period of
activity of the Committee of Art Theory and History at
the Cracovian branch of the Polish Academy of Sciences.
loading ...