Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS:16.2018

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2018/0036
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 16: 2018/PL ISSN 0071-6723

JAKUB ADAMSKI
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki

O GENETYCZNEJ I CHRONOLOGICZNEJ
ZALEŻNOŚCI PORTALI
AUGUSTIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY
NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE
I FARY ŚW. ELŻBIETY W KOSZYCACH*

Już ponad 150 lat temu August Essenwein stwierdził bliskie
pokrewieństwo formalne dekoracyjnych portali nawy po-
łudniowej i kruchty krakowskiego kościoła Augustianów-
-Eremitów pw. św. Katarzyny na Kazimierzu oraz trzech
portali korpusu fary (od 1804 r. katedry) św. Elżbiety
w górnowęgierskich Koszycach* 1 2 1. Od tego czasu zagadnie-
nie to nurtowało wiele pokoleń historyków sztuki z Polski2,

* Niniejszy artykuł powstał w ramach kierowanego przeze mnie
projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Gotycka
katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300”
(OPUS 11; DEC-2016/21/B/HS2/00598).
1 A. Essenwein, Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt
Krakau, Leipzig 1865, s. 127-128.
2 W. Łuszczkiewicz, Kościół św. Katarzyny z klasztorem 00. Au-
gustyanów, Kraków 1898 (= Biblioteka Krakowska, 8), s. 27-38;
F. Kopera, Recenzja z pracy W Łuszczkiewicza „Kościół św. Kata-
rzyny...”, „Kwartalnik Historyczny”, 14,1900, s. 650-652; M. Mu-
szyńska-Krasnowolska, Kościół św. Katarzyny w Krakowie
w świetle nowych badań, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 4,
1935/1936, s. 171-192; M. Krasnowolska, Z dziejów budowy ze-
społu augustiańskiego, „Rocznik Krakowski”, 47, 1976, s. 23-44;
A. Miłobędzki, Kraków - Kazimierz, Augustinerkirche St. Katha-
rina, Innenportal der Vorhalle, [w:J Die Parier und der schöne Stil
1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, kat. wyst.,
red. A. Legner, t. 2, Köln 1978, s. 479; idem, Zarys dziejów archi-
tektury w Polsce, Warszawa 1989, s. 85-87; M. Szyma, Nawa po-
łudniowa i kruchta kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Kra-
kowie. Zagadnienia chronologii, warsztatu i stylu, „Rocznik Kra-
kowski”, 60,1994, s. 21-49; idem, Z badań nad południową kruch-
tą kościoła św. Katarzyny w Krakowie (komunikat), „Wiadomości

Czech i Słowacji3 oraz Węgier4, a ostatnio również z Wiel-
kiej Brytanii5. Niezwykła jak na warunki środkowoeuro-
pejskiej mediewistyki artystycznej skala zainteresowania

Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, 4,1996, s. 159-166;
A. Grzybkowski, Architektura polska około 1400 roku, [w:] Pol-
ska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo kultura, red. W. Fał-
kowski, Warszawa 2001, s. 96-104; M. Szyma, Kilka uwag o archi-
tekturze kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu, [w:] Mendykanci
w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zaj-
chowska, Kraków 2008 (= Studia i źródła Dominikańskiego In-
stytutu Historycznego w Krakowie, 4), s. 257-269; A. Grzybko-
wski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014,
s. 120-129; P. Pajor, Pinakle w nawie głównej kościoła św. Kata-
rzyny w Krakowie - forma, geneza i znaczenie, „Rocznik Krakow-
ski”, 81, 2015, s. 57-75.
3 D. i V. Menclovi, O ucasti Slovenska na vzniku pozdnè gotické
architektury, „Umëni”, 11, 1938, s. 271-275; V. Mencl, Vzt’ahy vy-
chodného Slovenska kugotike sliezskopol’skej vetvy, [w:] Zo starśłch
vytvarnych dejin slovenska, red. M. Vâross, Bratislava 1965, s. 45-50;
ƒ. Bures, On the Beginnings of Late Gothic Architecture in Slova-
kia, „Ars”, 2, 1968, nr 1, s. 93-104; J. Bakosova, Reliéfna vyzdo-
ba severného a zâpadného portalu kośickeho domu, „Ars”, 15,1982,
s. 30-55.
4 L. Gerevich, Mitteleuropäische Bauhütten und die Spätgo-
tik, „Acta Historiae Artium”, 5, 1958, s. 247-255, 280; E. Marosi,
Die zentrale Rolle der Bauhütte von Kaschau (Kassa, Kośice). Stu-
dien zur Baugeschichte der Pfarrkirche St. Elisabeth um 1400, „Acta
Historiae Artium”, 15, 1969, s. 25-75; idem, Stiltendenzen und
Zentren der spätgotischen Architektur in Ungarn, „Jahrbuch des
Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz”, 6,1971, s. 6-18;


Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 PL).
loading ...