Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0003
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
D

e opens noui nuntmtione.

DE O.PERIS NOVI NVNTIATIONE.

— 1 sub spccic. C. de rc iudi. vide etiam in l- vetus. supra de vino,triti.
J & oleo lcg. vbi habetur quod dicMur vinum nouutn & vetussiecun -

i Digeslorurn
feptem parces
flJCCipil*'

SEd cam feptem a sint partes digeftorum , <sy ftexta incipiai
supra de bonor. polses. feptima infra dc rcrb. oblig. vnde
esi boc atiod incipir hic

diim Alex. de Imo. hu.
fc(£ji Oc ediclf. ] C a s v s. Vlpianus iurisconsultus expositurus

m

l Hic yerba
Dynus ita ex-
jjonit, & hoc
Sc superiori
volumine de
inre Pr.ttorio
agi code mo-
do,ied non in
e-undem mo-
dutn: superio-
ri, agi de mo-
do adquirendi
jure pratorio:
hoc,de rctine
do. Axo panlo
melius , supe-
riore agi de
vltimis voltm-
Mtibus:hoc,de
bis qua; intcr
sriuosgeriitur.
lacobus vero
de Arctio iic,
siiperiore agi
de aSionibus
qua: ex iure
pmtorio: boc,
deorficioiudi-
cis.seti brs que
officio pra?to-
rib expediun-
tur.
r Sufficit qus-
dam in gcnere
conuenire ,li-
cet iint diucr-
sa ipccic.
lib.5S.jWx.
ti.icsisi ns/jj-
is-mujiu; imt-
•ytxiat.
d Digesttino-
uuin qnaredi-
catur.
s Nouum, tsi-
ctiovariis mo-
dis sumitur.

hoc volumen , (y non
in prin. alicuius partts:
vt Cod- de vete. nir. e-
ru. li z. §.sed cum om-
nia ? Respon. qtcia bono.
mm pofsessioncs attinent
supradicits titults , An-
te bonorum possessiones.
fiil. vfqtie ad tit. dc lc-
gatis; ideo meiius cum
pr&cedentibus sunt con-
iunH&.Insra dc vcrbor.
oblig. non incipit : quia
mmts pxrum rcmane-
ret de hoc vnlumme , sed
htc ixm difcreta eji-ma-
teria a pr&dicits. in hoc
tamen ejl assinis , qtia
sicut b superiits tracLt-
tur de iure pr&torio : ita
hic. sc. eodem modo : fed
c non in ettmdem mo-
dum. A c c v r s.
•Zs A d 0 i t i o. 6}u&-
rit hic Bartolus , quare
hic liber dicatur tsy de-
nominetur Digcstum &
Refpon. quod
e

•c&-'c^S*^c^c^:-^"£^
LIBER TRIGESIMVS
N O N V S.
DE OPERIS NOVI
nuntiatione.
I T v l v s P R I M v s.

T

Istonpotefi ratio ordinis inttllsgi nsire-
petantur fummotenus ab initio omnia qu&
antecejserunt. Propofttis partibus iurii vni-
uersi, fypartibus deinde iuris ciuilis [legi-
bus puta sy fenatufconfultis , & aliis qui-
bufdam ) cxpit de iure hominum ,rerum-
que diuifione tradere nonnihil: mox quia
homines de rebus difceptant apud magi-
flratus vel iudices, varia gtnera magi-
stratuum , sy de lurifdiciione eorum edicia
varia , deque ordinequo agifolet apudeos:
acpostea a magiftratibus trmsitum secit
ad iudices compromissarws tsy addelegatos,
edque omnia breuiter exposuit. S^ufidquid
pellatur nouum , id eft prstterea est in Pandeiiis , omne consumi-

nouum
diclio nouum s , vct-
rits modts capitur.
i. Giuandcque enim ap-

vtfimum : vt I. vnica.
§. in nouissimo. Cod.
de cadu. tol. & 1. no-
uiiTima. infraiudi,. sol.
& 1. nouissime. supra
quod fal. tuto. auclo.
so sic tria sunt volumi-

/ TSViainit.ru-
mcnta.

tur mvariis aciionibus aut remcdits qu&
vice aciionum sunt enarrandis (y expli-
candis: vt paruuU videantur tll& partes
qu&sunt de hominibus , <Q> de rebus,pr& ea
qutt est de ajiionibns, qu& totas sere Pan-
deiias occupat. Nec abs re maiores nostri,
eum qui bene nosset aQiones , totum ius
na , isy istud eft vlti- nosse. Acprimum quidem exposuit vindi-
mum. l. ®ttandoque cationes , deinde condiciiones & aciiones
appellaturnouumeara- inpersonam, qua. cx variis contraciibus
tione,quia interdicia de- nstscuntur , vei quafi ex conlrattibus. <&
nominatura primapctr- transiens acontraciibus ad quasi contra-
te sui: vt in interdicio cius ,omisit quos e re nata exposuerat ante,
cjuod vi aut clam. ita veluti negotia gesta , <sy indebiti soiutio-
hic auia traclatur de nem , vt libris de interdictis omittit tra-
r.ouo opere , appeilatur Bationem sijecialcm eorum qu&prout occa-
Dioestuni nouum. sio serebat, explicarc occupaueratante.ve-
l. iSUiaudoque appella- luti de mortuo infere/tdo , de sepulchro adi-
tur iniouum : vt I. i. sicando ,de operis nouinuntiatione, fy in-
in prin. supra quod terdichtm sraudatoritun : fy titulis de pr&-
quisque iur. ©» ideo tortis stipuiationibus\stip:dattonemlegato-
hic dkit , nouum , id fum , & Taicidi&, ©> dupla , sy de operis
eft iniquum , puniens noui nuntiatione , (y damni insecii, quas
iniqutt. 4. Vitimo d:c, etiamprore nata exposuerat anie,& in ea
& melius secundum parte qua cauf& explicantur mittendi in
Ray. & Rapha. hic: possefstonem, missionem ventris nomme,aut
quod ista sunt nomina damni insecti , aut legatorum : & libro de
magistraiia inuenta ab aciionibus qu& ex maiesiciis nafcuntur, a-
ctionem legis Aquili&. Vnus qmdem est <fy>
certusacperpetuus ordo , quo catenati in-
uicem tituli sunt, ita vt aiius ex etiio necii
videatur. sid rcrum de quibus agitur ea eft
interse cognatio , vt nonpossit non qui tra-
Bat vnam, attingere vel coniungere etiam
alieram, vel mutuari ex vna quod inpr&-
sens conducat in alia: cdque re sit vt pro-
curatori iungatur gestor , quorum tamen
obligtttio non ducitur ex sonte eodem : ac
simiiiter condiciioni ex mtttuo, condictio ex
lib. 6. qus. ponit viultcu promutuo , aclioniinterdicium vel stipula-
iignsica-tiones dedictio- tiopr&toria, stipuiationi missio in pojsejsio-
ncm , id est antecedenti consequens : &
rttrsus bonorum posscssionimisfio in possessio-
nem, qu& etiam bonorumpojsejsto nonnun-
quam appettatur : O" vt brcuiter dicam,
principaii rei qua de agitur, ea qu& instar
i\.m\\\cm&dicuntitrqu& illiusobtinct, qu&vepropter enmtndttcitur.
sunt a?itiqua , dummo- Sed qua derehac occasiow dicium eft fe-
do sint de nouo reperta. mel, ea non iteratm-postea, succedente pro-
itaetiam dicit tex. in !. prio loco in quem rcseruari fy coniici ea
v ft.Nouum.

aticioribus , qu& impo-
nuntttr adplacitii: quo-
rum dissutatio relinqui-
tur■ peninacibiis. 1.1. C.
de constitut. pecu. &
in glois. in rubri. su-
pra solut. mat. Vitra
pr&dicta de diciioncno-
uus, vide bonam gloss.
in c. gcncrali. in ver-
b'o. dc nouo. de eiccr.

ue , nouus. Item ali-
qiud in 1. admonendi.
in vcrbo, noua instru-
mcnta. supra de iure-
iurand. vbiixoxxz. *in-

yKsl^ edictum prztoris quod liabes infra eo. I. pr&torait. in princ.
nunc de efFec~tu iliiu»
edifti aliqua dicit: &r
in hoc prin. sic
ponamus: Cum vidc-
rem Titium in aliquo
solo ^disicare domum,
vel aliud opus nouum:
& cgo crcdcbam me
in illo solo ius liabe-
re,vt quia forte mcui
vel aiiquod aliud ius,
per quod non poslct
rae inuito a:dificare:
denunciaui ei ne in il-
lo opere procedcret.
dicitur quod denun-
tiatio tenet : & lioc
est permisTum cx pi\c-
potuisset^syita ,vt coepi dicere ,acontra- toris edic~to:quod cdi-
ciibus trarsiens ad quaji contraclus omifit eT:um nabcs infr. eo.tit.
quaft cmtracius expofitos ante, (j> reliquos {• pr&tor ait. inprinc. Se~
propofiit ,tutelamsy curationemprimum, cundo consulitur Ti-
deinde aditionem hereditatis , similemve tl0> narn si vult in ope-
successionem , & hic quidem quasicontra- rc procedcrc,vadat co-
clus atitulo,Qm tcst.fac. posT. traxit tsm iudice : & satis-
secum c&teros omnes vsque in hunclocum. dct de opere dcstruen-
Nuncpost totaciiones pergit proponere a- do, si apparebit iniu-
lias,velvice aciionitmaliaremedia,eafci- ste xdificasse. sic po-
licet qu& sunt de damno nondum.saclo, stcainopere procede-
qua de rc nuttam anie propofuerat aciio- re poterit abtque da-
nem, nullumqueremedium. Acprimum no- [Hoc avtim,
quidem remedium edicii dc operis noui Edictvm. j Nunc
\\ai\tii.tionc,idestne siatopusnottumquod jncipit dicerc quand»
nondumsaclum est. mox remedium edicii
de cautione damni insecii ,post aciionem le-
gitimam aqu&pluui& arcend&, qu&etiam
eft de damno nondum saBo. Sed pr&ter *
edicium de operis noui nuntiatione, propo-
nitur etiam hoc titulo interdicium <£? fa-
tifdatio , vno fcilicet tiiulo qu& Vipianus
diuerfis iibrts , edicium 11 1. interdicium

lxxi.Satifdationem txxx.Ediclo *pro-

iiabcat locum nuntia-
tio. & certe iiabet lo-
cum aducrsus opera
qua: incipiunr fieri, &
nondum sunt fa£h:na
si iam esTcntfada,non
iioc edictum haberet
locum , sed poiTcnt
habere Jocum inter-
mittitur remediumtriplex.Primum ,vtsi- difta ad dcstruen-
ue iurefiue iniuria optts sieret, interim per dum , vt quod vi aut
testatwnem denuniiationemque inhibere- clam : vcl intcrdiiftum
tur, quod necessariam pr&toris aditwnem ne qxid itl loco sarro , il
npn habet. Secundum,vt remitteretur nun- ln sacro loco cslcnt fa-
tiatio, quodneccsfariampr&toris aditionem tra- [ Nvntiatio. ]
<fr cognitionem habet. Tertium ,vtfatif- Hic §. vij. habct par-
daretur deopere reftituendo, quod &quevt. tx's- nam primo dicit
primum necejsariam pr&toris aditionemno quod si aliquis vulc
habet. nam stipulatio adhibetur inter con- nuntiarc nouumopus,
uenientes. Primum ergo denuntiatori da- n6 habct ncccisc quoci
tur, alia duo denuntiato, cfy consequenter proptcr hocadeat iu-
inde nafcitur triplex * interdicittm. Vnum dicem. Secundo dicit
quod nnntiatori datur ,si is ,cuiita nun- quod nuntiatio potcst
tiatumest, Denuntio tibi ncquid in illo hcri etiam pcr procu-
loconouioperismc inuito t'j.chs, nun- ratorcrn. Tertio dicit
tiationi nonpamerii, id ess, confessim non quodnnntiatio p^tcst
difcesserit abopere quod moivriaut demoii- ficri tcmpore feriaix),
ri cccperat,positovel%lepositoforte vnovel & non fcriato. Quar-
allero cemenio ,vel etiamoperis sacia par- todicit quod nuntia-
te i.imaliqua, vt quidquid sccerit poftnii- tio potcst fieri ctiam
tiatiouern ante remissioncm velfatifdatio- aduersus absentes &
nem resiituere compellatttr. cst eniminter- inuitos. Quintodicit
dicium restltutorium, fy ex eadem causa quod si xdificabas in
competit etiaminterdiccum , Quod vi aut fundo qucm posfide-
clara. Akerum '«■ tertiu prohibitoria sunt, bam, & ego veni ad;
<& denuntiato dantur , ftcundumpoft fa- te,& nuntiaui tibi no-
tifdtttionem , tertium posi remisstonem. fed
hoc postremttm quodpotuisset iungere aliis
duobusin l. ic. mctluit reticcre intituiunt
de rcmiisionibus. De satifdutione f ex
operis noui ntmtiatione esti.ri. qu& conci-
pitur inhuncscre modum , Quodac.furus
surh iusmihi esse prohibendi te opus
nouum inuito me sacere , cuius rei L.
Tiiiits tudexfumptm est, eam rectedcscn- quidquidopcris fecisti
di, autstea res intraittum diem aduersus post nuntiationcm,dc-
teheredemve tuum iudicata erit,quodsa- bct destrui:licct tuuni
ciumopus erit ,idopus boni viri arbitra- fuerit soium in quo e-
tu reftitui, doiumque malum absuturum disicaueras. Septimd
ejse , aut qtttmti cares erit , tantampecu- dicic quod si cdificabas
A. ia

* Hoc titulo
de quibus a-
gatur.

* Edifto dc o-
peris noui nsi-
tiatione tria
continentur
remedia.

* Interdiistum
deopeiis noui
nuntiatione
triplcx.

uum opus : araitto pcr
hoc poileisionem fiia-
di : & tu incipis posfi-
dere.Sexto dicitquod
ii nuntiaui tibi nouum
opus , & tu spcrnens
nur.t;ationem proccs-
sisti in opere : ccrte

f Sat',{u.::u,-
nis cx operii
notii nunua-
tione tbrmu-
la.
loading ...