Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 135
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0070
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I
135 DigestorumLiber xxxix.Tit. iiij. 136

137

M
a

s Ite/wkVnww.&c.Videscripta adl.-v.~j. ds verb.oblig. Cvi ac .
, s Eubiicalius. cuiidam habent, /2» pubiicani nomine ,, &c. Alij
hoc vi\is,quod pubticanus, eitisue samilia, &c. Sed tunc yidetursu-
perssuere, eiiifvesarailia.viovtcr: id quod subiicit:., g«w*t/e /<so»i-
,« Publicanus /^ &c. seCuhduin Hvg. Sed dic contra.& dicas hic * cnnndo iu-
exu.iruvelra bete publicano vel ra-
suo& femi'* £u™ habentc,& iic mo----------------------------------------------------------
& ramilia: nomine te

siiatnomme
tenctur.
•j-Ue publica

netur : vt ~j.de -vi Cf vi
arma. L). §. deiecisse. sy
njs& vectiga- j tiens'. sy si sa.sttr.
to»l ineomm. fr.dt.l.].^. hu aute. -ver.

cnterum. Si vcro non
iubente,velratum ha-
bente,tunc nomine fa-
milia: tenetur, & hoc
subiicit quodve, &c. vt
~j.de-vi nfi- -vi arma. I. j.
$. citm autem. & §. sed
&fi cum. A c c v r s.
b % "Eitu publicani no-
mine. quidamalitcr.
c s Vi. adde ablati-
ua b,vel compuliiua:vt
j. eod. l.vnde qturitttr.
& ~j.eod.Llecatto.§.quod
iiiiate.
d «s Public.morum. Cc.
adcmerit.
e s Non em.quando-
cuncme petente actore
jntra annum. A c c.
f s In dttplum.in c ca-
su agitur in quadruplu
contrapublicanum,sed
illud eit ex edicto de
calum. vt ~i.de caium.l.
antepe. §.sn.
g s ludicium. id est,
adlio in factum.llc ex-
ponitur s.nau. cau.sta.
i.itemait d.§.j.
h s Imuria. id e cst,
culpa. fic Inssit. de in-
inr. inprinc.
i s Ittdicium. scilice:
in factum.
k s Si id. alias , (i ij.
scilicet serui.
1 s Pertmebit. id est,
qui ea commisisscdi-
cuntur.
m s Non exhibebitnr.
i'c. apublicanis.
«n s Sine noxn. licet
domino ignorante de-
hqucrint. & est ratip
vt j. eod. I. chmssexhi-
buijsent.
0 s Sine nox& deditio-
rte. Vide scripta ad titu-
lum Codicts, veciigaiia
noua inssitui non pojse.
C V l AC.
/ Iiulicia pro o s Iudicium. id r est,
attione 111 fa- prajdidam actionem
A..~. • r rt
111 ractum.
p s Pubiico. eo quod
publicumestjVt g por-
tus & .falina : vt j. de
verb.sign.l. eum qui -ve-
ctigal.fy l. interpttblica,
%-sin.
y s Qlsi- publico sruti-
tur.icx estjVeetigali./.-Ltf

Ati Casire TrX-
tjHil. De com-
jnissisaute vi-
de Bad.susir.de
enic.i.Hittnim.
f Nexushuius
tiaili ad ilipe-
Tiores qus za-
tio.

i Vis a!ia abis
;n'.a,alia com-
pnliiua,

* PuWicu quid
hoccitulo.
c Publicanus
in iimplu, Ju-
plum,quadru-
pluni quando
conueniatur.
s Vefti^al pu-
blicum quid.
* Publjcano-
rumfraudes.
d & ira.
« Iniuria pro
tulpa.

f Publicani
iquibus aftio-
:iib. tencatur.

dum.

g Publicani
publico srui
quo senfu di-
cantur.
* Materia ex-
traria huius
tiiuli.

DE P VB L I C AN IS,s
ET VECIIGALIBVSj
& coinmissis c.
T I T V L V S IIII.
Idem dicam de hoc titulo quod dixi pri-
mn. partis titttlo -vltimo , homonymiam t
secijse -vt titulis superioribus hic coniunge-
retur. Ex tilulo.de operis notti nuntiatume
conssat.opem noui nuntiationem sieri ctiam
si in publico opussiat,& ex titulo de damno
insecto , fatisdari damni insecli de eo opere
quodsit in publico ne per hoc damno priuati
contingantur. (yex titulo de aqua,agiposfe
aquAplumA artendd, etiamsi ex publico o-
ricns aquaper -vicini sundum decwrrat,vel
sipublicuminterueniat,non si opus in pu-
blico siat.&posfe aqu& fentitutcm cedietia
loco publico interneniente, modosiper -viam
publicam ducatur permijsu principts.Hoc *
etiam titulo agitur depttblico,licet aliosen-
siysiue de eo quod publicanus &r'ts publici
nomine, &c. Sic enim lego initio edicti, ex
Basilicti,in quibus ess ivofjj/.ti <ra nX«,no-
mine vectigalis. Et pubiicum t vecligal
interpretor sisco debitum, ex mercibus qu&
aduehunturvel euehuntur.ex pr&diis sisca-
libus aut publicis, vel aiiis rebus,cttius con-
dtictores publicani dicuntur. Hi * csuam
sraude,auaritia,immodessia,audaciafupe-
rent c&teros ho'mines,nemo ess qui nefciat,
& velM.Posiumij pubiicani, qua. resertur
a Liuio xxv.exemplo suspciet,quaque de ho-
ritm moribtts a Suida defcriptio his verbis,
-7r\7rvsptGsjtyn @iu , JsJt7jj7ifAH~ry; a/rretjn ,<soai-
o-jujjtos -inXiiWfycL, Gr£y.[yjntia. \iy>" sxn t^sm,
tuiuontifj.TTot^. id est, libera vis , inculpa-
tus raptus , impudcns habendi cupidi-
tas, itudium raoione carens, inuerecun-
da mercatura. qua decaufa exedicto Ne-
roms aduefus f publicanos primhm pra-
tores & pr&sides extra ordinem iura reddi-
derunt,vtCor.Tacitus lib. 13. Annal.
scrtbit, deinde prsttores ipsi ordinariam a-
itionem dederunt , qus. hoc titulo proponi-
tur ,siquid publici nomine publicani vei
samilia eorum vi ademisiet, aui damnum
iniuria , surtumve fecisset; intra annum
in duplum.posi annum infiimplum.qus.gra-
ttior ess quam actio damni iniuria ex lege
Aquilia , & mitior quam surti aut vi bon.
raptorum. fed non ideo tamen minus tenen-
tursurti aut vi bonorum raptorum,sicut ra-
ptorsi apprehendatur pr&ter aclionem vi
bon. rap. etiamsurti mansestitenetur. imb
veroineo quoqucgrauioress hn,cactio,quod
sinon exhibeant samiliam qua. damnum,
vim aut surtum fecit, aut aliquid ilTiciie
exegit,in Jolidum fuo nomine leneantur.Sed
& pleraque * alia nonpertinentia ad hanc
actionem boc tituto continsntur, de vecti-
galium locattone, <& rebtu immunibus a
pretssationevecTtgalis,\sy de poena fraudati
vectigalis improsejsis mercibus, sy de ptxna
iUicitarum mercium , vt & improsessn &
illicit& fisco committantur. Commjfa t

\ CornmiiTa in conduciidnib. s.proso- fant res qU& ex h;s cattsss sssco vindicantur.

ijuit). c%o, Cic.in A71ton.de pro-
uincia consulari. ify in
episs.ad sfj"ratre. Hor.j.
£/>;/?.Vide [cn9ta.ad l.
xv. ~j. de verbor. fignif.
C V I A C.
q, s Nomen habent. h

vel crimina ipfa propter qu& vindicantur.
CV I A C.

Pro exAiSlis illicite apublicano vel
eius samilia, datttrablio ex hocedi-
£lo isfsattnm ad dnplwn intra an-
vnde Matthxus suit num , nijt exallum resituatur : posi
hinc didus publica-
i Publicani nus.alias dicitiir publi-
quasi procura- canus.i.publice pecca-::vt in Euangelio.
torw sifcj. f. <r j«wso»iM.anciuam ' procuratores coiligendo pro sisco. s Et

h Pubiicanus
quis dicatur.

quod subiicitur,t;e/ etiamtributa consequantur. s. iure suo a, & ad « lst,
iuum commodum,reddendo fisco certammercedem pro hot. vel &ar. ' ^
etiam dic quod & hic vt procuratores. & tunc dic hic vel, pro id
est i>.& sic poniturpro eod.^Et no.disferentiam c inter vcdtigal ^ n
& tributum. 1. Ve&igal i enim est quod prxftatur ex rebus qua: Bar.' ^"
vehuntur : & inde 110- c Veai0j]-,
v ■ r , . t. men ailumpsit: & eft tnbuti6 j;!,!
annumveromsimplum. er prohoc oftaua porrtlo eius rentia. *
fablo samilia, si non exhibetur,com- mercis qua: vehitur, 1Veeti|
petit h&c aciio sine nox<z dedttione
P A V L.

efti

inert,,

1. VrpiANvs libro quinquagensimo-
quinto ad Edicium.
Rsecor aic : Quod
publicanus a,eiuspu-
blicani nomine b vi c
ademerit, quodve sa-

h


cuius nonnne eit prae- qua. v^
standum:vt C. de veci.
s-y com.l. vniuersi. <sy /,
ex pr&ssatione^tQ. l,a le-
gatis. Sed tributmn c fTrJln|
iiue annona vcl publi- ftantur »,
caruncho icu penla- nefol'ap4
tio praestatur rationc dentibu5. i
soli a possldentibus , &
dicitur etiam census:^ /Censas,
vznot. C.fine censu vel
reli.Lij. tryfina. & C.de

milia publicanoru ^:
fiid reslitutum non erk c ,in*du- t*"no.&trib.l.j.fr ij. & ty^
plum k: aut si poji annum ao-ctur, m c-deex<*a- *r& '• i»si- aupia i^
fimplum mdmum & dabo. Item si ^t^^T^T C"+"'h
J r . . . , r , r r, emm Iex tractat de
damnum mutrut n,surtumve sactum tributis, ponit de pos-
efise dicetur.-tudtcium ) daho.Siid k -s sessionib.& possldcnti- tsiijad^1
ad quosea res pertinebit l,non exhi- Dus 1U1 eoguntur ea
t'/v » « ■ J ■ r n proeftare. i. Itcm tri-
bebttur m ; * mdornmos me no.x& n £,,,.„„, „.„a . * ,u,
.... ... / butum praeuatur ra- exhib>ebur,,
dedttione (& tetdicium ° dabo. tione soli proprij pos- tur-
sidentis : sed Tedtitral
Publicanus dicitur qui ejlpositus ratione publici soli \<n
ad exigendum pnblicos reditus j fiue 1uo Portantur vel ve-
exkat immediate pro sifro :siue im- ,?untIu' ca ^nx ydmn~
r » r rfi-jri- rr tur-AccvRs.
meatateproje ,Jed ahquidjoiuitpsco s s ^ sisio. vel a ci-
a quo conduxit vei emit. Pay l . uitatc: vt J. eod.lsed &
hi. v. pr&terea.
1. s Hic ticulus ad publicanos Si ^ asisio.Vidc Ccri-
pertiner.Pciblicani autem f sunr, ptaadtituium Cod. de \MJf
qui pubiico p fruuntur y ( nam
mde nomen habent H ) iiue siico
vedtigal pendant r, vei tnbutum
consequaiitur.Et omncs qui quid
a risco ' c/[conducunt 3 redle ap-
pelianturpublicani.
Aciio ex hoc ediclo mitior esi,quam
vibo. rap. in duobus. Pavl. d e
C A S X R.

VideBuA
fuf.tx qm. m.
je&tg. & comtjf. duun- „„. fdUh
tnr etiam «a«v^. Cv- ctmrmm. \.
I A C. tjti op-m.ii.
t J Ad qtiid. id eft, Alex.abAle».
.____ Ub. l.t^Hii.
d s.cd/1.25.

2. ^ Dixerit aliquis adcjuid *
vtique hoc ecuctum propoiitum
elt?quaii non Sc alibi praetor pro-
uiderit surtis, damnis, vi raptis.
Sed e re putauit u & lpecialiter
aduersus publicanos edictu pro-
ponere.
3. s Quod quidem edictum
in aliqua parte x mitius y eit:
quippe cum in duplum datur z,
cum vi bonorum raptorum in
quadruplum iit3 & surnmaniseiti
xquc in quadrupium a.
4. s Et reitituendi sacultas pu-
biicano vi abreptu b datur : quod
ii secerit, omni onere exuicur, &

cur.
u ^ Et re putauit. vt
coprimeret eorii pra-
uitatem:g vtj.e.l.qua- gPublicanorii
U.& ar.s.nau.catt.fia. m<i~c'u & "'
1 Y . .. ■ „ J mentassunii,
/. (y tta. §. ). & vt non
videretur negligere:vt
j .de inittr. I. item apud.
§.hoc ediciii. ts-y ad idem
s.depac.l.iuri/ge. §. doio.
x J In aiiqua parte.i.
in aliquo.A c c v R s.
y s Mitius.C. h quam * Ecjisturn
vibon.rapto. & surti
manifcfti: vt subiicit,
2 ^ Datur. s.hoc edi-
dtum dc publicanis.
a ^ In quadruplum. i.
non pcr omnia aeque:
vt Injti.vi bo. rap. in pr.
b J Vi abreptum. vi-
que l ad iententiam. »' Pccniterc, id
vnde videtur arbitra- eft>facin!'s!
■ y r 1 > r «are publica-
ria Ssecundiirn quoi- ^0 (& ej si
dam : vt dices J. eod. I. mecum intjilit
hocedicio. Ideni in a- licct vfquc aJ
(ftione quod mct. cau- sententiam *
r — } i„ 1 r non siiri &rJ'
ia:vt s.auod me. cau.lJi ■

publicanis nn-
tms qium vi
bonorura n-
ptorum&ftii-
ti.

ptori.

cum exceptione. §.satts. j. Arbitrarri

quod non eft in surti qus tiicantu
pcenali attione ex hac parte cdi- & vi bono. rapto. vt J.
di llberatur. defttr.l.qmeamente. &
"j.vi bono.rapto.l.penult.
Vnde qusritur,si quis velit cu c s p#- vt & c- de
publicano non ex hoc edicto, fur- ls'etiam- ,.Scd.?P; ._ rra ,„a.
? , 1. • 1 quodcxtraordinanu ' /Extraornnu
ied cx generah vi bonorum ra- nondeberet dari,vbi ri,,m a"^"
ptorum , damni iniuriacjVcl surti lociim habet ordina- |""cu* ^X^
agere,atl poilit. Et placet poile c, rium : vt s.de mino.l.in -r-inario alj-
causii. Sed illudquan- quo tcmedio
do extraordinariu eft compctente,
contra ius commune:hoc secundum ius commune. s Scd fi priiis
egit hoc iudicio : nunquidpoterit agt vi bono.raptor.vtl surti in
id

<Dcl.<cit^m'
■»&&*
aatc cag»"1; m.lMcrei
u..quodspe
»c Itejs* ief*- '
w»l.wls" AoDlT.
cjft »»••»•* rale p<

nasciwn-"?? ^

iUTTZ pw»lsi'

iW<.W^7- gcnaal
4 Spccialis leglS?«
pronilio gcne- [0l|Uitu)
ralcm non ex- ^ r s
f %**> ^r
prouilio lcgis cedatui.
non tollit cius uisionc
prouilionem qusitur 1
geneialem. b , Cu
riSpcciah pro- J
milonehomi-tumm.v
nisreceditura cs Cl
generali pro- fa, 7 w#l
nmone legis. ^-^
smilid.i
verhs.gi
samitin.
tio.j.). ^
ctr.l.).§.!
riiilu.
d C C

t licet.

arg.cor
«qni.l.
•e ^
t Nomssimum tde[t,s
pro vltimo. ei.sti,
... jfe,l.
cani 1
pinai
gs
nem
edicli
/Propriupro ij eft
S Dcfcndere, r ] {
«igcnere ne- ende
nio eum tenc- !• resp,
tut<l«e 111 iua li s
fttlUte non i r
habcc. J '
^Exhiberioue Vt J-«
Pcr accidens mortu
1ll*per Mtu. k -v
«"011 poffint. >
' Nlt«iatx(ii
mwtmis, * s I
ad cditi
r
^iafimale. „ V.
IWmalsifc, vtM
***& &Un
ne.& ■
uospuj
sacit j,
*u
Ps s,
«dst«
loading ...