Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 193
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0099
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I

91

l?1UmA*o.
ndu'«diesev'ca-
Snfr?*S
",e "* »»,. ?•«

193
... < <r rMttitutionem.Cc.cmus au&oritate locus cst Falci. a in do-
^salcidia lo- a ^ ,.° } ':,
Cum habst in na.causamortii.
donationibus b s^rrentun etiam m vua.. ,-..,„ , ,
causa mortis. J- perempta.O' ficJMt s.ecd. Uij. mprmctp. & s.ac aotepr&leg.K
ttdde Gh. /.U./. c . o. jicnoneltcontraiscdconcordat.
2s«.B*/4 «casa folt.Accv*s.
As«mdormt'"- e ^ Morientem. ele-
m'A«/. C. <"'/. ^jue ponitur: vndedi-
Fatcid.Gr.-ssw» £jacst donatio iuter
^%;:S:viuosFaIcidiabJ0cum

De manumissionibus.

194retli, ^- Jb,l'»t
"§• s-".t.&rf < c
dJantJ"cpet>;,
10 ^untuiil. £fl
: vt de hered C
^s&aliis, Ist
!« , ld ess '*
ia «t,cau- ptraj.^
,l0P*i doM, s
iitium. viucntc
:ll°r # ratio.-
^tueritdona-
^mortis.po.
ltian>:vt/^i *.«,;
al« ratio: qUja "«ipt
«quiseilelb.
de iiereditate
> • Vi"S.devulg.
!.■ §• interium.
' rationes to|-
:ontraria, s. k
omnibus. cyfe
■ /• quod s( m
in.\.rejpon.
iterfojita atu-
onte. naui ad
potest mulia
hcrmn eit.
ranjlato.m Ti-
£s«.i.pa<frum:
tsi Titiusan-
ita decederct,
is ad eam re-
C V R S.
mittimrxml
ibium,dicens,
.abcns certam
Ua verba:vt < Bomw
msueuerunt: tcr,WB

lo esset dona-

dnbio p

locjiciuuiu- am!^
"ed enitn. s Et quim t:
uima coiiata caiisad»'
iu^siliissuis:"1"11""
Mlg.l.qHOli- (nmd.
remanet: sed „)0ltjito
lidsir noua- io,its
secundaagMfai.
,. , n.iw »!"
^nonresol-^.,,,,
bcau.l.ea.& d
:. vts..

l.L ter vHiotj*
seWuiii»1;

iurc, Wl
trjditiC*

5. Vel dic,
poteft fieri
ne: vtCWt

juando eH
:vts.«^

ata.

constitutionem a pertinere,quam
qua; lege certa donarentur , &
morte insecuta quodammodo
bojiis auferrentur b , spe reti-
9»rf/?.8. <»»m<- nonhabente.&racit 3. nendi percmpta c. eum autem
qui absolute a donaret,nontam
',", hoc Per pcenitentiam ™or«s cauiaquam monentem c
donare.
A& donationem catisa mortis iriter
virum & vxore)n,sussicit mortis co-
gitatio. Bart.
xliii. NiRati v S libro prhno
Rejponforum.
FVlcinius s:intervirum & vxo-
rem mortis causadonationem
itafieri,si donator iustissimum
mortis metum habeat. Neratius
suificcre existimationem donan-

Gussnmd.bce.

Vum 2. repu*-■ tt t i, l.silius. §.sed enim
4. H.i7'C°»*r- meminissc.&L non posset
ruuittn de ti-
sJlU&Aii in reuocari: vt s, de pactu
mortis causa do.l.cummaritiU.%,).
e!jpione?^></« P^iw.JCa s v s.
Gm/?»m </.'«"■ H Xunc potest vu
*F"° vxori.velecontrado-
cum tion ha- .
bct /n dona- nare causamortis:cum
tionlbus inter ^onans habet iuitum
viucis vtbic. metummortis: vt quia
/n in dona- £Qn£ „r:ia[tel infirmus
a^restdonanS.«Schoccasu
donatio tenet,uo alias.-
&hoc dicit Fulcinius.
Neratius autem dixit
sufricere quod donans
cxistimct se morituru:
& ob hoc scilicet cau-
sa moitis donet : sit
nunc infirmus vel nom
& hoc vltimum scili-
cetdicTumNeratij est
verius.FR ANc.
f s Fulcinim. constat
,Donaricansa i"ter f virum & vxorsi
mortis inter valere don. causamor-
virum & vxo- tis:vt s.dedon. interzii-
rem potest. *. mm fe, vxey l n eum
de Joie prale sed intertm.quodquih-
gtu. ter sit intelligendum,
exponit hxc lex.
•g s Susceperit. alias
susceperit. s. prajdi&am
xstimatione. alias suc-

secundum iura noua.sic ergo temporc mortis donantis inspicitur
ansit liber,& eumcionatio sequitur: velseruus,&tunc dominum:
vel mortuus, & tuncest extincla. utinprin. huiws 1.& ad bocs.
qutmdodieslcga. cedit.l.sipost mortem.§.si.secus in contrastibus, vb'"
contraftus tempus inspicitur: vt ~s.de verb. oblig. l.sifilim. sy~j.de
regul. iur. I. qu& legata.
tis hanc eiTe,vt moriturum se pu- Item faci}?- de d°nat-
. a v / r r ■ p- • tnter w- & "vxo. I. sed
tet: quam mste necnesuscepent S, intenm^maritlu_ £ §
non elie quaerendum h.quod ma- confequenter. & s. de.
euiciio:l.minor.§. denun-
tiare.
<* s Ante apertas tubii~
las. Vestigium cst iuris
antiqui ex 1. Papia, dc
quo vide scripta ad si-
nem tituli srag7n.Vlp.ad
/26.40.C v 1 AC.

gis ' intuendum est.
In donatione causa mortis, quan-
tum ad execmioncm insyicitur tem-
pus mortis.B art,

xtiv.

P a v l v s libro srimo
Manualium.

SI seruo mortis causa donatum
sit, videamus cuius mors in-
spici debeat,vt sit locus conditio-
ni: domini, an ipsius serui. Sed
magis eius inspicienda est,cui do-
natum efset^ised tamen post mor-
tem ' * ante apertas tabuias <*te-
stamenti manumiiTum ha?c dona-
tio non sequitur.

DE M ANVMIS-
SIONIBVS.
s Dtxit de relicTts pe- ResPondet li.
cuniarics , a libro de 48./2aOTX.th.r.
teilamentis vsque ad
, librum superiorem:
nunc de libertatibtts,
sr&mittens titulum
generalem.

*morte eius.

3$g3£3£3$3$&i«

sS9

X L.

m

f Titulus ge-
neralisde ma-
numiuionib.

cesserit. & tuc dic iuste.

L I B E R
DE MANVMISSIONIBVS.
T I T V L V S I.

Voss bs.c traflaturus de pr&iudicialibws
aciionibus, quibmqutcritur, ferum quis an
liber,libertinm an ingenum sit,non de liberts
agnoscendis , de qua e re -nata iam anteuer-
tit dicere lib. xxv. altius Hm orditur : (y
quia manumisfione siunt libertini, more
suo genemlem f in primls titulum expo-

1. bene succedit,cum nit Demanumi(Iionibus,/jw declarat qui
nonsequiturmors: no manumitti vel manumittere pojsmt, oy

apud quos. Manumissio esi datio libertatts.
C v 1 a c.

iuste,cum (equitur;.
h ^ Qu#,rendum. sub-
audi (it.Ac c v r s.
i ^ 6[ttodmagts.aictum
Fulcinij secundii quos-
dam,pro quibus s.loea. Vie mMOr- B A R T

Qui ess in vh ima die viginti anno -
rum, nonessminorviginti annis, ne-

i.Vlp ianvs libro sexto ad
Sabinumf.
Lacuit ra, eum qui
Kalendis Ianua-
riis natus * post
horam sextam no-

6tis n /3 pridie Ka-


/. babitatores. §.sin. Tu
f Refponuet dic,Neratij.pro quo est
lib. 48 sia.cn\. s.eod.l.senatmA.mortis.
«i/.4. Ang. tib. q 1 feru0m ] C A S v s.
a.M,r>/i*.4. ^Donaui seruo tuo
*na'tusest. x.causa mortis. qua;ri-
tur mors cuius sit in-
spici£da. s.ferui,an do-
mini?Ad hoc respon.&
dicitur quodserui. Secundo dicit,hicseruussuit ate manumisTus
ante apcrtasmeas tabulas,& post mortem mea. dicitur quod hxc
donatio non sequiturmanumisTum,& hoc si habes in si. no.si aute
non est, tilc eodem casu retcnto dicas quod ha;c donatio sequitur
manumisTum,& hoc secundum iura noua,secundum qux a morte
donantis,cedunt legata & donationes. fedsccundum superiorcm
casum loquitur secundu iura vetera, sccundum qua: erat secus. &
dicas quodhanc donationem seci in tesiamento meo.FR.Acc.
k ^ Cui donatum est. sc.serui,cum non contemplatione domini
suit safta:vt dixi s. eo.l.sisilio. A, c c v r s.
1 <[ Mortem eim. Duobusmodis expone. primo eius.s. domini
d Adire etiam serui,& dice$ quod mortuo domino ferui,heres hunc manumisit
clauds tabulis ante apertas tabujas,& sic non tenuit manumissio, cum heres non
eres poceit, crat dominus ,cuniadire non poterat ante apertas tabulas , & sic
atque ita eo ■ r \-1 ■ r,- *r 1 1 i» j n i- ■- 1
tcmpore scr- non eL'at ln iolidum rnltitutus: ted hodie d potelt adirectiaclau-
nos manumic- Cis tabulis, & sic teneret libcrtas, & donatio eu libertum fequere-
terecum effe- tur: vt C.de cadu, toll.§.cum igitur, Secundo 4ic quod poft mortem
stu- . . donantisante apertas tabulas, & sjc antequam cederet dics legati
rror,!rati?T veldonationis.suitfadus liber adomino.fed & hoc corrigitur
'"urtis caula 1 ,. \„ n . . ,: .. ..„ e,
«Ji« f vt& le- nodie,quia ae morte teltatons ceduntdies tahum rehctorum : vt
gatonmi )ce- d.§.cum igitur.fy §.innouijsimo.& hoc fi habeacin finc, non,sequi-
*ta mortete- tur manumisTum.nam secundum primum nullomodo. fecundum
t-uoris. aiium iluCrim ante apertas tab^. Si vgrp habeas siae»o».-loquituv
rl,Nouum,

Lacuit.sLzx^ h LsSis ^1'*
^EIia Sentia Sendxsenteni
-=s--. • tia.
prohibuit muiorem
xx. ann. manumittere:
vt Infiit. qui manum.
non possunt. §. eadem.
CUiis dicitur minor,
ha:c lex dicit.
n s Noclis. quasidi-
cat, inchoata vicefimi
anni die vltima.R.quaj
in media c nocTc inci- 'Dies ? mcdin
pit: vt s. deser.1. more n°aeinciPit."
lendas, quasi annum f vicesimum Romano. \Ct>»cttx.in(.
compleuerit, poise manumittere. ^ J^borantsextam ,„pr4tHtU
... r r. . . '. . . noctcs. Vidc scripta ad extradeprobat.
Non enim maion vigintt annis i.66fhde verbor.oblig. t?i»<.cumi»
C v I a c

permitu"manumittere,sed mino-
rem manumittere vetari. Iara au-
tem minor non estp,qui diem su-
premum agit y anni vicensimi 1.
11.1 d e m libro decimofeptimo
ad Sabinum.
SI heres deliberante legatario
seruum legatum manumiserit,
moxlegatarius repudiauerit: ma-
nurr.ismm liberum foreplacet r.
iii.PavlvS libro trigensimonono
ad TLdi&um.
SEruus £ pignori datus s,etiam
si debitor locuples sit, manu-
mitti non potest c t

ittnBis. (y ibi
o ] Vermttti. scihcet % lUB\ & m
tantum per 1. iEliam cU.fi.deata.gr
Sentiam.i. iex^EliaSC- 2««//.
tia non dixit quodma-
ior viginti annis ma-
1. umittanverum est ta-
men sine dubio quod
potest d.sic j. tit. j. l.si </Maior xx.
colletfanem.kccM R s. ann;s mami-
p iNoneft.vteJ.de™™?0- '
verbo.oblig.l.si minor. e M;nor no„
Scd conua..s.de minori- eft quod ad
bus.l.iij.§.minorem.Solu. saculutem
plene vtibi.Item hodie manumittendi
., , atcinet , qui
yideturinnouariquod diem ru;rei
hic de tcmpore dictt. mum agJt an-
quoddicvt Instit. qui nivicelimi,
manum. nonposs. §. ea-
dem.vbi plene dixi.
v T QH1 diem sipremumagitkxcc\\\m\\\om<i\\KA ciuilis com-
Paratio sit a die in diem. Vid.cap.).de pr&script. Cviac.
q ss Anni vicesimi. concludit crgo quodmanumittere poteft.
Slberes.]C a s v s.Seruumtibi legatum cgo heres legantis ma-
numisi : tandem tu lcgatarius rcpudiafti hoclegatum. dicitur
quod manumilsio consirmatur. F r.A c c v r s.
r ^ Placet. vt& infra tit.j. l.iij. &s.de optio.lega.l.sicum optio.
& supra sicert.petat. l.proinde. & adlegem Aquiliam. i. nam ficut.
A c c v R S.
SErum.]C a s v s.Seruum tibi pro dect? obligaui: eum volo ma-
numittere.nonpofsum^ctiafialiasfim tibi solucndo. Fr. Acc.
<^ <T Serum. Obhztlexgeneraliter. §.fiquisbomo.~j.defideicom.lt-
bert. Dicendum , seruus pignoratus dircclo quidem liber non ht,
sed fl diredto slt teftamento manumifsus.ea libeitas pro sideicom-
miflaria habebitur, & dcbebitur seruo foluto pignore. Sic expli-
cantGra.'ci/i&.48.^\f/s.ix/.Durantevcr6pign'ore,eamanumis-
fio descudi non yotctt.Videfcripta ad Lferuumsilij. §.si idemferum,
s.delegat.yC v 1 a c.
s s Datm.Cpccialke\:(:vtC.deser.pig,dalabeB. ^ /pignorisrE»
t s Nonpoteft. vt &").qui &a qui.l.seruum.Sedconua.. J.desi- cja]iter obIi.
deicommisf.ltb.l.generaliter.§.fiqu'tsseru9. Sol.vt ibi. oyfacit C.de ntr gatus feruut,
ces.fer.bere.l\.k c c v R s. manumitti
ts Manumttti nonjnteft.HiCi consenticntecrcditore.C v 1 a c. nonpoteftr
• Q lsqui.~\
loading ...