Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 233
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0119
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
lll

'Rs.
1Ia«cPa

luib

•us

"y~~K

eos

CIlUt.

Non,

p^«.iI3
^ptio^
)dni0«iparc,: ^
n.MVs;c>
Ut'sisllb«.Itema^
a-sicdttiIsi-nailb-«\
lem «*um vg ft ;
UIU»«. DiciUlrW
. .»m vcnicnte^"
laoncestia^ J
c siwi * dire- Sj
in Per fidcieorn-'
;in velit cssc li. **,
R.AccyRs, *k
u quu seruo.Viie
iad^sultd.xij.lie
Cv I AC.
Peruenin.sacitl
L genemliter.".sn\
?«.(.j.&alterocastt
lrcinus,altei'olie-
liberrus: vt stssif,
J. reb.persideicom.
.qui attietn.
cptu. ] Casvs,
icet diues succe-
pauperi, non pro-
hoc libertates da,
.•stamento valent
ius: licet quidam

ent contra,&ma-
:cundodicit:qui-
non soluendo exi-
; reliquit liberca-
seraosuo, cumis
mm sit exolutiun.
mt quidam non
. liberum. Alij di-
quod lioc valet,
non in fraudcm
.torum sit maim-
.is.Franc
Traditurn ejl. &
: vt & C.eod. L iti
km.& i-f>y*
:um kereditas.&l'
tis.isin.
VeceJferit.noMZ-
respiciu.ntu.rtem-
jiortis,sedadiw
[itaris:vt diw-?

cupkt

uinprin
Consilium.
o dicit: qma

.dfdi-

cr

rg- -
fideicornnuM"
r solus eucntus;

pponit^ cone ' ^
-idctur veUf c B'«»

31, V
dimp^

leri./'

„i ' n ,

cnfflp*-

si,i■
Sed atg- cu; „. „,»»»•
ii r-

*- Et not; <iac r«

rocati

Liiec

Vel verluS

a vt 1**
siti*

isse data

libciras:

crii

(H

bst«(!;

5S*«

233 De fideicommisTariis Iibertatibus. 234

■;tur quod si antequam adeatur hcrcditas mca, reuertatur in se primogenitummatris iam facie, libera_,vt legatum consequa1
bonis meis:libertas tenebit.F R a n c. . Respon.quod non.F r a n c.
s Verum efi.Viie notJ.Seruus.s.eod.

tur.

Tempus

dicitur. a tempore
mortis debcre else de-

^t^- rlinfti. Sob.Sa\is emz
titi

_„_*: vel W videtur defudto si he-
©mne qu<~- ' reditariusfiat: cuhere-

a C Z.!^ _?«• scilicetdiresto.
5 s PeMenire.Comr3.s.eod.l,Serniu4*& lnfl.de sin. re.persideicotn.
rel.§.quiautem- qssibus —-
Seruus liber esfe iujfus,& a tefia-
tore ante mortem alienatus.-fi rursus
ante aditam heredihztem reuertitur
in bonis tesiatoris,adita hereditate es-
f TdlT- clitasbsustineatvicem-^a>^r/^sri h.d.lexsequens ponit ca-
Kredita- person* defunfti: « sHm bngum,
Mjbcianvs libro tertio
Tideicommissorum.
Erum est «,eum qui liber es-
se a iuduscsser, alienatum a
testatOL'e,si ante aditameius here-
ditatem rursus hereditanus fieret,
mox cum adiretur hcreditas,ad ii-

r
V
tam

defunSi susti
»et

temputat esse lnst.dehered.insti.§. ser.
Alberic. , »t^s autem.&s.de hered.
I Heredita» inftit.Lnon minus.§.j.&c
:icf <*$". $ facit S.eo.lfemi.sic s.de
hered.insti.l. quotiens. §.
Jeruitscum libertate.vbi
dicit idem in instituto.
Sed arg.cotra. ~i.de adi-
men. legat. l.cumferuus.
Tltta. ] C a S v s.
Titia in testame-
to suo reliquit liberta-
rcm quibusda suis ser-
uis & ancillis: tande sic
dixir,pediseque_ omnes
quarum nomina scri

IVIII.

VI

ertatem peruemre
lix.S Civoi a libro vigensimotertio
Digestorum.
Tltia seruis quibusdam Sc an-
cillis nominatim diredas li-
bertates dedit. deindeita scripsit:

pta sunt in rationibus Et pedisequas omnes,quarum nomina
meis, libcras cssc volo. m ratimif,m meh scnpta sunt,Uberas
mueni quanda ancula — , - J '. J , .
nomineEutychia q«x eMe ^-quaisitum est,an Eutychia
crat pcdisequa tepore qux testamenti facti tempore in-
testamenti: & tempore ter pedisequas libertatem accepe-
morcis Titie, innenitaz rat mords autem tempore jnue_
cuidaseruocaltaldioni . _ . . , l , . .
in cotubcrniu tradita, ^atA&on c in contubernio d
& sicdesiitessepedise- tradita, ex generali capite pedise-
qua. quaeritur an sit li- quarum libertatem consequi pos-
bera ex illis verbis pe- sIt- Respondit, nihil impediri li-
disequas omnes, Scc.Sc 1 . i-r \ j
dicirur quod sic,insPe- bertatem pediscqus, quod mortis
sto quod tepore testa- ctemu tepore pedisequa eise desiit.
menti erat pediscqua. i. J Puram & direcStam domini
[ Pvram. ]Reliqui li- fai testamento libertatem Stichus
bertatem directa seruo „_-___. . 0 i ,• ,
a . acceperat: & ex hereditate multa
mco m teltameto. tan- r r
dcmhic seruus multa Pei" «audem amomile^ dicitur:
surripuit de her. Dici- qussitum est, an non ante in li-
tur quod propter hoc bertatg proclamarc debear, quam
non vitiatur hbertas ea £X hercdiwte amouilse
quin sit lrber heredita-

te adita. heres enim
tWss voxnon meus habetaft. in fa-
semperait,seu sta c6tva illu fure pro
^firmauux b subtraai r Ly_
vim habet: m- r
tcrdum tamen CIVS.J Intestameto sic
habet, vt nott- dixi: Onesiphore liber
t»r in Ghss.si ne esto,nisirationedi-
tum.insi.frpri Ijggter excusseris.Dici-
i^rmturquodpcrhecvcrba
Putant hanc non videtur libertas
particula post data:posito quod appa-
orationem reat cu diligeterratio-
negatiua.m,. nes excusfisse : sed po
adftrmatioms.

g J Tefiamento ita c/i«^.sequiturGra:cum,cu;us interpretatio pcs
Bud.est talis,Eudoni,&c.A c c v R s.
li € Primo sitgenitus. id est, primogcnitus fuit posl manumissio-
nem matris.O t.P.
i s Confultationem. i.id
quod dixisti in consul-
tationc:quia prxuenit,
&c.nam valct legatum
etia si no sitprimoge-

probari poterit,heredib. rcstitue-
ret. Responditjsecundumea quae
proponerentur,eum de quo quse-
reretur, liberumesse. Claudius,
Videtur absoluisse §c id de quo
quajritur. nam heredib. satis con-
sultum est edicto de furtis e.
i. ^ LuciusTitius testamento
suo ita ca.mt:Onefiphore,nifi diligcn-
ter rationem excujseris, liber ne esio.
quan-o,an Onesiphorus exhis ver-
postadfirma-11 per hxc verba vide- bis libertate sibi vindicare possit.
tiuam exce- turadimilibertas. F R. r> _r. / j-- t •
fZis loeum c s ABori. s.seruo. Responai , verbis qua: propone-
habere. Adde &t incontubemio.cigo rentiir , libertatem adimi potius
JarticSa sc" n°pedisequa.M. &sa. quam dari '.
psi inmeis ad s.de leg.tij.l.legatts.*,.).
hanc legem ^ s Fersmude amouisse.
r®tis,& Albe- Hinc Gratci lib. 48.
xicum hicvbi /3*„Kh5cfaciuntaaio-
ftiones nega- hocnoest propne tu-
tiuasnonha rari, cii nullus sitpos.
beri pro affir- scssor.Vide Ccrip.adtit.
7diUadCiims C.*nseruus.C v 1 a c.
verba°refcrarn* e 5" De fartis.pcia.c\ionem in facl:um:vt ~j.siqu'ts tesia.lib.ejseiuf.
tur:prior, ad l-\.in princ. *-'.„.
verbum,s««/. f s e^uam dari. vnde & si primo fuissct data,uunc rcuocaretur:
/om:posterior, Yt ~£.de adimen.leg.l.legata inutiliter.& de condit.& demon.l.cumta-
0 _rblT le.^.sin.&H.eo.Lfiquis locuples.Cic crgo nisi c , positum in hac 1. non
negationes ponit:dequo plene dixi s.si quts cau.Lsi eum.msi.
adsirmarc' l. /~\~~~Fsiariento. ] C a s v s.Testamento meo ita dixi: Eudoni,quia
ditob. infra de _|^ primogenitus est matris sua;, postquam libcrtacem accepit,

Falsa demonsratio non vitiat le-
patum.boc dicit.
lx. I D e M libro vicensimoquarto
Digesiorum.
Estamerito ita cauit ^ ; Ew/o-
vt /3«Xo/K{ts cT^oSitttt) vopicrtA,a,rct

T

%i~\tu mc) t^Qetcriv i^uvm&Luj^ s£) ro
r»v (Unrip* dxrrk s-^sji^vtj i^iuBipxv.
[ id est: Volo vt Eudonidenturmil-
lesolidi,eo quod primo fit genitns l~
possea quam matereius ad libertatem nha.non obstante falsa
peruemt. 1 qusro an si Eudo non ^*™*- defondit-&
' , r n rr aemon.l.dcmd (tratio.au-
probet ie.post manumiiiionem ssiodo post maniimU_
matris sux natum, poiTu his ver- sione matris sit nata,&
bis testamenti libertatem conse- iic libera.s Sed quid si
qui. Respondit , non oportere «atancilla, quiaprius
eiusmodi consultationem ' prae-
iudicium parare.

nata: an per hxc verba
tcstantis erit libera ?
Quidasic: licetsitarg.
contra.C.^e leg.l.ferutts.
Jy C.de tesi.mil.l.ex h'ts.
SCio.]CAsvs.Sidico:
Stichus cu morie*
tur, liber esto. dicititt

Pandefts

lxi.Pomponivs libro •vndecimo
Episiularum.
SCio quosda efficere volentes *
ne serui sui vnquam ad hber- _uod non Yaret: idgest »«J»£ t«-
tatem perueniant, haclenus scri- si dica,Stichussino as- 1..7 supr„eo«
bere solitos: Stichus cum morietur, cederit Capitoliu,libcr Mdt GU.in 1.
Uberefto. Sed & Iulianus ait, liber- esto.ng non valet: eum ^f/jlt
r _ • 1 • • donccviuitpossitasce- <&,, % -^
tatem qux m vltimum vitz tem- der_.nec [r[ Jioc casu &*
pusconferatur.nulliusmomenti prxstabitur Mutiana
eslc : cum testator impedienda: cautio, puta quod non
magis quam dande libcrtatis gra- ascendet.sed si sic dico:
►:„ ;^„ /".-;. rrs • 11 k o Stichus si Capua ierit,
tia ita icnphsle mtellcjratur k.& ,-, . a . r- - 1
.. *r ■ r r ■ libcr elto:alias 110: hasc
ldeo etiamh uasitscnptum : Su- adic<aio est superflua.
chus fi in Capitolium non ascenderit, idemsisub aliquaalia
liber efto: nullius momenti hoc es- codi.libemm esse iussi:

ttfla
leg.i.

se,si apparet1 in vltinnx vnx tcm-
pus confcrri libertatcm testato-
rem voluisfe : nec Mutiana: cau-
tioni ™ locum eise.
t.s Et Ci itain testamento scri-
ptum f-icrix., Stichus ftCapuam ie-
ritjiberefto: non aliter liberumcs-
se,quam si Capuamierit ".
2. } Hoc amplius Odtauenus
aiebat, siquisin testamento sub
qualibet conditione libertate ser-
uo data,ita scripsillet , Ante condi-
tionem nolo eum ab herede liberum
fieri: nihil valere ° hanc adiectio-
nem.

D E FIDEICOMMIS-
sariis hbertatibus.
T I T V L V S V.

alias nolo eum manu-
mitti. na haec adiec.ro
cst supcrflua.neutro e-
nim casu cogiturheres
manumittere aute eue-
tum conditionis.FR.
k ^ Intelligatur.i/ts.eo.
l.libertas.inprin.
\ s *App«tret.-\u.oi si no
apparer,serua.quod di-
citur s. eo.Llibertas.§. j.
m ^ Cautioni.vt caueat
seCapitolium non as-
cehdere: & sic sit liber.
M.hxc a cst enim cau- a Cautio M«-
tio Mutiana:vt s.deco- tiana adea re-
dit.t/y- demo.l. Mutians.. x r .l.,aE ln
J?J . .rr . non tacicndo
n \ lertt. nisi tortuito consiHunc.
calu impediatiir: vt s.
eo.l.libertate.in princ.
i ^Nihd Wcre.i.bpro b V. *d ha»t
superuacuacst habeda: Ghjs.l~?ma»um
ciim neutro casu com- si"gui"r' 282.
pellatur heres anre ma- £ •^*"'"»
nunntterc. Sed certe
imo vtilis:cucprohibi- c Prohibitus
tus non possit interim inanumitti,
manumitti: vts.dema-

r v r. - - ne an manu
nu.l.firum. alias lic : vt

ante conditio-
ne an man
mitti possic.

Supertor titulm esi de diretia Uberta- cjell(itim libert.tol. J.
te, kis de sideicommtsan^codwillis Vel rd ^ si sub c(mdtt.Rc-
teftammto rcltda , de qua reserunturple- s onjlk]oqui quando
r&que Conmtutiones principum cr S. C. *
-oeiuti Rubrianum, VitrasianumsDafumia-
num,Aniculeianum, Iuncianum, & lun-
cianum a Consule lunco , corrupte legeba-
tur antea,Vinco,atque etiam hodie luuena-
lis Satyra nefcio qua,& in Lampridij Com-
modo,Iuncto.C v 1 a c.

fuit ironice " prohibi- sl)lca varia ad
tus e,non propter ali- fideicomiila-
quam causam-.s. suum rias manumis-
dclidum , vel heredis siones Pe"i-
commodum: quo casu nentJar
.... '' , dlronicepro-
prohibito non valet; ^„„^,„^1
vt s.delega.').l.siliussa.§. operanMir.
diui.-sy de lega.iq.l. Lu~ e Prohibitio
cius.in prin.

lromca nihil
operatur.

DE F I D E I C O M M I S S A R II S
LIBERTATIBVS,
$C$@ 1 quidam. ] Casvs. Titius instituerat pcr fideicom,
^g)| vt hcrcdes macumitterent seruos sups postquam adiue-
rint hcredi. duo ex hercdibus incipiunt abscntare Cc
iusta de causa. alij duo latitant nolentes prxstare libertatem.

itrb.sigms. centumdari volo.que^ritur an Eudoninecessesit, probare eufttisr alij duo sunt pra;sentcs, Dicitur quodserui csficiuntur liberi
ff.Nouurn. H j pec
loading ...