Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 281
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0143
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*»suosse
lct^t0r

18

hic"f;xi>»%

o

•8»nth

"l lOn-, ° "t
f1'""<l»iJ>»
00an--j.-. dllllll

De ademptione libertatis.

&■!*****;

l%h

f*it,S±
;VS.Hcr• hif^^i^:

la ( Pspcrit, Di& «o>«« li-
Mr inacnmi. ''nit IJ qi"
enimlil? ' cfctfcessitate
^«1'batas, wiik>
blica,iS ileres P«
CUcial^laaat
«Cltatsni C-j Mater ma-
*™BIt. heredi. i„ 0 ssit.
dmmhuiusancilb.j
h«>c vt eiuspaitum|!1.
b«etsemum:tuncti(
partus natus est fa
u"s. _ tradctur tamen
matn ad manumittn.
dum. scdsunater vd
ems heres.non vuii
manumitteie, co»im ignorilntia
turad hoc. Scd pont stc excusat0
n„,U U ! iputari non
quodharcmatct nolii ,test.
sibi luinc fllium ccadL dicenuum.
tunc heres teshtoris
ad hoc compcJLitui
Sed pone quod hcrts
non studiose diihlit
adire.adhuc idem, Sd
pone quod anciliapt-
perit antcquam heis
cognoscat se heredca
adnuc idem. taiira *
Jioc casu ipse lieie »
manumittcthuticpar-
tum.Sedponccjuoddi-
reclo reliLtaeratlibcr-
tashuicancilht:&aii-

28l ^^^
eum vero. $• npparet. & debeat a.Sed si nondum debita li-
dcC.de contr. & com- bcrtate fideicommiila ancilla pe-
mtt.stipd. magnam. & ■ studio tamen heredis ftierit
de iurc emphyteuttco. L r . ...
iij.$.pc»ScdMg. contra effedrum vt nondum hbcrtas de-
s. quorum leg. L ij. §. j. beretur.vtique qu6d tardius adic-
quod non placcti quia rjc b hereditatem, vt qui nati sint
/■ *'d- Lfidsin"n dMf- ex ancilla.serui eius fiant; placct
habes ldcm: lc. quod . . r , ,. r
debeat peti.Dic ergo manumittendos. ied trach matn
quodvltro debeat ofl oportete,vt ab ea manumittan-
ferrcsi veiiteum habe- tur,&_ liberti potius matris c fiant.
Nam quos indignus est heresser-
uos habere , ne libcrtos quidcm
habcbit.
Liv. Maciakvs libro fexiodecimo
Pideicommijsorum.
SI mater postquam filium ac-
cepislet d,vel qui in eius e lo-
cum succeilit, pracstare noluit li-
bcrtatemrcompellendi sunr. Am-
plius Ji mater aut nollet sibi filium

282

re iibemim__________
a J" Debcat.timeiis ne
eo diffexttte lcx prestet.
b s Tardius adicrit.sic
s.de vsusrucl. legat. I. si
*ofusfructtts leg. in prin.
c s Matw-iion tamcn
imponeta operas, cilm
ex necessitate manu-
mittat : vt ty C.de ope.
lib.l.ij. &adiunge duas
seq.ll.ciim ista.
d Pimttter accepisset.
Ivt manumitteret.

IIVL HI411UIlllLail.L. I--------
quod b fit quandoque: tradi, aut in rcrum natura esle de-
iiJFct :non ab reestdicere,nihilo-
minus ita natis ab herede liberta-
tcm prasstari.
L v.M arci ANVS libro quarto
Regularum.
QEd&Ji nondataoperatardius

vt "s.l.prox.insin
c s E/^.sc.matris.
f OEd&sinon. ] Ide
\jdiccndu. quod in
/. st quis rogatus. in fin.
continetur, vel quod
ctiain in vtraque supe-
riori.Ac c vr s.
g s Esse. libertati.
h <![ DeWif.quiani-

adierit, scd dum de adeunda
hil est quod possit ei hereditate deiiberat : ldem di-
imputari,iusta c igno- ctum f * est. & si postea COgnouit
rantia eum excusante. se heredeminstitutum, quam an-
I r. &addCdistma. vt ciU it kcet hoc
i s Nxm ibi.Cc.iasu- ^11 iubueniendum esle fc.hoc ta-
perioribus casibus. men casu ipse manumittere debe-
« t; Petitur sideicom- bit h,non matri tradere.
miss.liber. ad liunc lo-
cum Graci notant fi- , * sed si djrecB libertas data
deicommislam libert. r •' -11 o I ™ l: ;J
s> . . • , j. hieru ancillx , echorum aliquid
esle «» twn/TOOTijdire- l .
ftam autem compete- eiienent : quemadmodum natis
rc <w-nnsrm(. Paulus Li. subuenieturmam ibi' quidcm pe-
iv.fent.tit.j. insin. d. I. tjciu- sideicommisTa libcrtas * , Sc
«S£S£\:d Wtmtosubuenit.cu„,vc
bell. vide notata ad d. I. 10 directo hbertas datur,non peti-
mulier.&c scripta ad l. tur.Sed etiam hoc casu puto nato
xxv\. §. j. s. dekgat. j. subucniendum eile:vt aditus prtE
C v 1 ac. ■ •- • \:

[ eemmenseSfiatus natdve erit: ex Se- tem his scruis statim,
misse heredessumo. Ga. hs Seius exse- an e^Pc<Sata condi.sub
misse heres eslo. Sttchnm & Pamphi- JhunJfeiTem nad ? Et
lumseruos meos & Srotem & Diphi- dicitur quod statim da-
lum peto, & sidei heredum committo, da est libtertas nec con-
vtcum ad puberteitem m liberi mei d!uo l'xPeaanda cst:
■ ' ■ , ■ 1 cumnonpolUtenenirc
peruenennt, manumittant. demdc in ^^horum ^
nouislima parte ita cauit: Quod fi stitutorum. secus si es-
mihi Itberi nati non erunt, aut intra sct alia conditio.F h.
pubcrtatem decefserint ,tunc hercdes m ^ yt cum ad pu-
' ., ./J r ., ■ , bertatem. hxc estcon-
ex paribus partibus sunto Mucius & ditio de qua cst qusc
Aiccuius. Legata,cjuapriore tesia- stio an asubstitutis sit
mento " , quofilios cJr Seittm reliqui, repetita.
pr£(larivolo,hoctf&asequenttbus ?, J ?™retcssamento. •
', ,., J J l id est, pnma partc te-
heredibus. stamenti.
Deinde codicillis ita cauit: o sPebettXciiiaAi
Lucius Titius heredibus primis cjr substitutis. ,
subsiitutis salutem. Peto , vt ea qm P ?'^eretur. Ac si
J J J . , . . J apposita esset, quar est
tejtamento cam legaui, cr ea qm co- t\ ac; pubcrtatem per-
dicillis cauero legauero,pr<zflitis,C[U%- uenerint.
ro,cum liberi Lucio Titio nati q s EJset.in prima
nonJint,anSticho& Pamphilo pa«etestamenti.
ot- • o t-» • 1 -i /• • r rs Non -utdert.ncc a " Repetita
& troti & Uiphilo Jeruis conre- incodicillis:nec inse- non'nte»'-
stim fideicommilsa libertas pra:- cunda parte testamen- ^""^"^yf.
stari dcbcat °. ti: Vt^» s. deleg. j. /. tiarent.«<We
Marcellus respondit , con- firuotlieno. §.siriim- D#"*W**
... ,.\ . pubere. & l. sl quis a. fi- s*l/".C.detran-
ditionem qme libertati eorum ^ ^ r^/Argum. /-a-
de quibus quacreretur p , si fi- contra. j.rfe wt. 0%.
lij heredes extitiilent , adposita '• Tttia.§.idem rejpon-
esset 1 , rcpetitam non videri r: ^&^-decond.instit.l.
ideoque confcstim libertatem
pra?standam else & aprimis s & a
substitutis hercdibus. nam vt su-
prascriptum c est petiit,vt qux te-
stamento cauisset, prajstarentur.
cauit autem de libertatc eorum
seruorum. atquinsub conditione sic C. de condi. infer.l. 'eurprve1"":°
cauit:& si alterius gcneris con- cumpatrem.& d.l.feruo
... ,r 01 ,i- r 1 ctueno. §. 1 ao tmpubere.
ditio eslet, cxpectanda ciiet. ied AccvRS.
nonestveriJimileu,vthoc in ista-----------------------------
conditionecogitauerit,cum fidei DE ADEMPTIO-
substitutorum committeret * : "clibe"fs- , *F,f"?ittere
. ... .1 ,. yfcsl Vm hbertas. 1 ETaJmuti.
qui admitti ad hereditatem non \Jgj/ Casvs Ouo-
poilent, si adimpleretur condi- tiens libertas in tcsta-

tequamadiret hcredi, C v 1 a c. . rem matri k deccrnat adtio-
*.„ a„. k 1 In rem matn. , r , . .,-,- .
anci.llapcperit.hoca- ^.^fi_ s N3ot> s • k d nem , cxcmplo fideicommiilana:

lanuraiia •

ium ctiam

su mater m
petet hunc partum.Scd Mter p0test.
ponequod directo li-
bertas fuit tiliMf
uis: sed antequam Jc-
reditasadeatin;hito-
uiabahquosuntVi-
capti.Diciturquodsie-
reditate polta J
pe, p«tO«B s"bJ-
i.iturhisseruisvtefE-,

I3^ •«nntari qiBBrtWtitarchus
losfit -lmpotau i ^,.b rf
ma?ni.s.autemP

icit cum

duabuslhH

,er a iiitcrpelW
sedmatritxad1»1 ,,
lumaliaiu»' 0
riuato de"1»

matetvindicet filium: libertatis. Sic dcnique &Marcel-
argurnen. contra.j.^ lus libro sextodecimo Disesto-
sur. I. mater. ln patre r r „ ,. °,
constat quod potcst: vt ™? scn.P»1'& ante adlCam hei"e"
s.derei vm.l.). ditatem vsucaptisqui testamento
I s subueniendum ejse. manumissi. sunt , subueniendum
vt ").tit.ij.Lij.m j.rejp. & e£le J, vt eis libertas conscruetur,
I .Testator in prirssa hiS imputan polht quare viucapti
parte testamenti insti- sunt. In paruulis autem nulla de-
tuit posthumos & Se- prehenditur culpaf.
ium, & libcrtatem set-
uis reliqust quando po- jyon inulligitur repetttum, quod
repetitum vitiaret.Rart.
Lvi.M aRcellvs libro singulari
Rejponforttm.

citm feruus. __________
s s A primis. ex vi
codicillorum.
t s SmpHtfw.incodi-
cillis.
u s Verisimile. Not.
non subintclligi h ln-
tcllcctum quod vitiet. non debct in-

b Subintclligi

tlO.

DE ADEMPTIONE
Ll BERTATI S.
TITVLVS VI.

mento data cst legc in-
hibenre, berinde estac
Ji nou eslct relista, vel
ac si a testatore cssct a-
dempta. & da cxempla
in seruo accusato dc a-
dulterio cum domina
commisso,qui non po-
testmanumitti. Ide in
seruo dc phigio dam-

Tantus fuit olim sauor libertatis vt fe- _
mel data teftamento vel codiciltis adimi nato,pro quo dominus
non potuerit ,fed hodie* poteft, si tamen pocnam soluit pecunia- * Libertas te-
ctdimaturnominatim sicttti data est. 1. si riam. sunt & alia exe- stamemo adi-
seruus. s. tit. prox. 1. 10. §. vlt. de man. pla , vt habes in gloss. mi tiominaam
test. & non afemetipfo. 1.1 3. §.penulti.de Franc.AccvRS. P
lib.& post.C viAO, x s Lege ctdJrmitur.
quod fit e in seruo de t L>bcras
i.Terentivs Clemens libro adukerio cum domina ^it°uqrfeao

sthumi essent pubercs.
In secunda yero parte
substituit posthumis
hoc modo.s. si postlut-
mi non nascentur , vel
nati ante pubertatem
dccedant: substituo il-
los. Terno fecit codi

P1

«igiquo

ddixi"5'

«

LVcius Titius testamento ita
cauit :_ Si quos codicillos reli-
"_?: A"-.1-1" *•"" ~s"' quero, valcre volo. (i quis mihi ex
cillos , iii quibus dixit v, , A • 1
velle scmari tam a pri- ™ula,qtu vxor rnea smt, mtra de-
mis quam a sccundis
hcrcdibus siue substitutis ca qua: in testamcnto cauerat. po-
stea euenit quod posthumi non sunt nati, & sic Scius &
lubstituti habcnt bona. qua:ritur , an debeant dare liberta-

decimooit.%iio ad leg. luliam
& Papiam-

---------- ^, s .(111 MULUl J.lUll.
commissoacculato :vt ip(-w scrur)
Inslit. de hered- instit. %. quam.oque
_J r /*.\J. I. . -* - '-


Vm liberra<: \ecre siruum.&supra de he- t»&a_ ip-ius
Vm libertas lege \edib(U instAMs verbis. dommi.
adimitur x, aut pro ^inteYlium. & deleg. ij.
non data haberi l.cumfijius. §.feruus. ItS
debet,autcerteper- poncin scruoquiser-
• 1 \ r ^,-; -,r uaturintralx. dies ob
mde obseruari.ac stioncm adulterij:
s\ ( postea ; a testatore adempta Yt ~ ^ ^ ^ qui lpro,
esset. Jpexit. & Cad l. lul. de
adalt.l.verba. Item po-
ne vt l.demanu.llegTlauia.& Lferuw.tk hoc ex persona serui.Ex
personaetiam domini quandoque prohibet lex, & tunc idcm : vt
insra qui & a aui. I. qtusitum. & de manumtjs.l.qut pcem.
loading ...