Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 351
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0178
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3*i Digestorum Liber xl. Tic. xiij.

35^

Q_V I B V S A

P R O-

D LIBERTATEM
clamarc non licet.
tTV^TJ Aiores. ] C a s v s.Maiorxx.annispasTusest sc vendi. si
?p\*li prcrium participatus cst 5 non potcric prouocare in li-
*S"£— bcrtatem : /i
autcm non cit par- _________________________
ticipatm pretium, li-
cet omnia alia intcr

ueniant qu« lnteruc-
nire dcbcnt vt liberef-
ficiatur: scruus potcric
prouocarc ad libertate\
Sed ponc quod cst mi-
norxx.an.licetpartici-
patus iit pretium,potc-
ritprouocarc in liber-
tatemmisi fadtus maior
durauit in seruitutc.
F R a n c.
•Vroclamntio " 1Maioresio.an.Vi-
ad libertatem de cap. 18. tratt.deprs,-
pro pniudi- script. C v 1 A c.
C1°- a j" gj«i vcniit. id est,
venditus est.
b ^ Peruenerit.vete a:vc

Q_VIBVS ADLIBERTA-
tem proclamare
non licet.
TITVLVS XIII.
Quibws dixit superiore titulo denegari
pmmdicium iibertatts , vt adiungat_ atios,
vtquede itlts tractet plenitu ,Jsiecialem ti-
ttilum sacitdeh-6 quibus denegatur procta-
matio * ad libertatem, id esi pr&iudicium,
ttti inde leges, vt optnor,proctamationts no-
men dederunt, quod iteraretur terquater-
que. Mnttiahs, Hoc ii tcr quaterque cla-
mitaris.o- w/.j.C.de ads. tol. horu verbo-
rum toco, fecunda & tertia vice, Gr&ci ha-
bent »» *) t&ith x) h t» Tnupm. Petitio

* Pana siint fr c.eod.l.j. 8c not.s.de m (iruitutem non iteratur. 1. 4. C.dclib.
aliquui non a . t 1 r r J « v
pen' eniiTe , & st^.hom.l. &seruorum. cau. Cvuc
*•'• rr «l-l- ^
Maior xx. annsije vendidtt, &

C r Ex c&terts. i.si non
participatus est lucru.
d s Suprafvripta.i.vzi-
ticipationis pretij.
e •( Dicendum. vt "S.de
li. causa. l.libew.%.).&•
extrauag- & facit s. de
minori. i.siex causa.§.
Papiniantct,
SEruum. ] C a s v s.
Compulsus dcdisti
rnihiseruum,& cum in
tcstamento liberii esle
iuiiisti.diciturquodno
tcnct libci'tas,licet ali.ls
soluendo iim: & tu po-
teris ab heredc mco
vindicarc seruu st aute
diccres eftici libcrum
( quod esTe non dcbct)
iam tu 116 habercs ali-
quaaft. contri hcrcde
meura: qui.t nihii vide-
bitur,$cc. F R a N c.
f *s Pe/"u/w.s.compul-
siuam.& lic dominiu L>
directum traniit: vt "s\
co.npuuusqm quod mcm caitfa.L st
rem tradit

h Dominium
direclum vi
LHllsll

prcttum recepit, non potejl proclama-
re inlibertatem: secus ejt in rntnore
xx. ann. hoc dicit.
i.Papini anvs libro fecundo
de ossicio Proconsults.
*? Aiores viginti an-
P nis « ita dcraum ad
§> libertatcm procla-
mare non poilunr,
si pretium ad i-
pium quiveniit a,pcrucnerit b:cx
caitcris c autcm caulis , quamuis
maior viginti annis se vcnum da-
ri paisus sit, ad libertatcm ci pro-
clamare licct.
1. <J Minoriautem viginti an-
nis nc quidem cx causa supraicri-
pta d debet dcnegari libertacis
proclamatio: nisi maiorannis vi-
gintifacStus duranit in scruitutc.


anutuc.

mulier.j.pen.
g 1 Erit itle.Cccus si 11011

libertas: vts.quod mct.
causa.l.metum. §. idcm
Pompo.Ucct quidam di-
cunt hic in vltima vo-
luntate,ibi inter viuos
factam manumissio-
nem.qnod non placct.
h 1 Agcre.vtiii in rem:
vt "i.quodmet.cau.t. me-
tttm.%.volenti.iy §.licet.tunc cnim sipretium partitus ht,
dicendum e eiit dencgari ci debc-
Fradere , scd manumit- rc libcrtatis pioclamationcni.
tcrc cogatunquia tcnec
II.Marcellvs librovigenstmo-
quarto pyigestorum.
Eruum quis pcr vim f a Titio
accepit, & testamento libc-
rum elle iuilit. :Quamquam sol-
uendo dece(scrit,non critille S \i-
ber : alioquin fraudabitur Titius,
qui non procedente quidcm liber-
sAnautcm ipscscruus tatc cum hcredc cius agcrc h po-
poslitconueqinaaip- ce^ At (1 ad libertatem scruus
nc nuod mct. caula, i n n.
I . ' peruenent , nullam actioncm
quaii ad cum commo- 1 , . n . ., ., . , ,
dumpeiuencrit? quod hablturilS est : quianihil vidcbi-
vidctur:vt 5". quodmet. tur hcrcs cx dcfundti dolo consc-
caus.l.fecum exceptione. cutus (t.
§„■» hac aotione. Econ- s%m marCHU qui se vendttnt, &
traquod non:quianon . . . ' ^ -
eritpccuniarium com- P^cmrnpamctpant, non pofsmtpro-
modurn:vt .xw.s.de tc".
j. l.plane. §.Ji. & t. sequcnti,
i s Peruenerir. idest perueniret:quod cslc non debct.
rNihilhabere k ^ Cgnsequuttts, nihil ' habet qiiilibcrtumhabet:vt hic,& s.
videtur qui ii- de pr&script.ver.Lnaturalis.§.sin.instn.

bctum fnbt

~_J Is qui.}C a s v s.Libcr homoii passus cstsc vcndi ad prctium
X jLP'irticipandum,& ca interucniunt qua: intcrucnirc debcnt,

cilicitur scruus. s Scdquidsi fccmina a libcrapassa cst se vcndi aVa ■
mtciuenien.tibus his qua.' dcbcnt intcruenirc ? an qui nunc nas- teststveiliirtj
cuntur cx ea,erunt scrui?Dicitur quod iic,cum & materiit scrua, ad prCtium
ncc possitprouocarc m hbcrtatcm. ¥ r a n c. P*»«nJum,
1 5 Ventre. interucmcntibus quxdebent interucnirc.
m s Denegari. dicit
clamare in libertatem : ita nec mulie-
res,nec hi cjut nansunt ex eis tempore
seruittttts. hoc dtctt.
111. Pomponivs tibro vndecimo
Epistularum & variarum
Lectionum.

Pompon. vel cauccur
scnatusconsulto.
n s Dubitari. nunc rc-
spon. & sub. scd cum
dub. &c.
o s Danda.WcHtli pio-
clamandi ad libcrtatc.

Iiis

«jui.

qui vcnditur. quidcr-
gocrit ? & ccne dicit
quod & liberhomo &
scruus potcst vcndi: &
stipulatip dc cui(ft. po-
tcrit commitci,& incel-
ligas dc co qui ignoras

Llcinnitts. ] Casvs.
Hcrcs volcbac vc- *
ad llbertatem proclamandi ^rescruum,qucmcrac
i- • 1 ■ ,„ r\ per ndcicomillum 10-
hcentiam denegan '". Quay.o an L» „
. o ^— * g-mis manumitccre:&
&adeos qui cx niulicribus.qua; ipse maior xx. an.exi-
(c palLu sunt venire, naicuntur, stenspassusestse vfidi.
iita scnatusconsulta pcrtincant. quarituran'possitpro-
Di • • n ,l uocare in libcrraccm?&
ubitari non potelt, ciuin ei •, > ,
.r ^ vuleturquod non.nam
quoque qux maior annis vigmti si iam csset manumiC
venire se palla elt, ad libertatem sus,& sic esset liber, &
proclamandi liccntiafucrit dcnc- cnct FiUls le vendi>
ganda. His quoque danda ° non 110" Po£et Pl°«
°_ . A . l - 111 hbcrtatcm. Scdcco-
est qm ex ea nati tempore ieruitu- travidetur quod sic.nl
tis eius erunt. ' libero liominc vendi-
Parta sunt aliquid in esfe consislc- to - nihu ci ohdi ^
1/2 -j ■ J vcndatur: tcdsccus in
re,veltneo tatuqutde proxtmo rem ■„ c. \, r r
, . . ■> ■ i 1 iioccaiUjCumicruusiic
perductt in cfse.BA r r.
iv.Pavlvs tibro duodecimo
&lHS.Jtionum.
Llcinnius Rufinus Iulio Pau
lo p. Is cui fideicommiila Ji
bertas dcbcbatur ll, post vicenli
mumannum1' veniri scpassiisest. libcrum hominCemit
quaero , denegandum iit ei ad li- Cl cnim ^ciens liberum
bcrtatcm s proclamare ? Mouct emcret>tunc ^nepos-
, l . ,- . ,., . . iet prouocarc m libcr-
me exemplum cuiuitus liben ho- tau.mJn noltro autcm
miiiis. nam &c ii cum consccutus casu ctiam inuitus po-
ellet libertatcm, se vendidilsct c, tuitveridi:licetpossitei
denegaretur u ci ad libertatem imputari,cumadliber-
P ,1 , ■ • tatcm non prouocat
proclamarc : nec dcbct mehon - pctcndo iudi Js officill
loco intellegi, qu6d*in seruitutc Vtmanumittatur:quod * »'•?»''
constitutuspallus cst ie venunda- llon. posset imputari
ri,quam (i eslet libertatem conse- statulibero cni relida
c 1 •. cst hbertas iub condit.
cutus. Sed c contrano mouct me, nam }ntcrim n6 it
quod, m hoc de quo qua-ritur, petere libertatem. scd
vcnditio conltitit ,& ell quive- vcniCte condit. potcrit
ncat :in libero autcm homine ne- scProuocarc in 1,l,cr-
_ , i. • n- • o -i -i tatCm. in nostroautcm
quc vcnditio conititit , & mhil r, <■ . /1
r ' ' calu diccndumcit non
estquod f veneat. Pcto itaque posseproubcarc in li- tV'or"m-
me vt plcnillimc instruas. Rc- bcrtatem, ciirn maluit
spondit, Vcnditio quidem tam
scrui quam hbcri contrahi po-
test Y : 6c stipulatio dc cuictione
contrahitur. Non enim deeo lo-
quimur, qui sciens libcrum cmit.
namaduersus huncnccad liber-
tatcm proclamatio dcncgatur L.
Scd is qui a adhuc sertius est,et-
iam inuitus veniri b potcst,quam-
uis & ipse in co malns sir,
quod dc conditione sua djstluui-
lat, cum in sua potcstate habeat,
vt statim ad libertatem pcruc-'
niatc. quod quidem d non potcst
ei imputari, cuinondum libcrtas

vcdi ciim poilct peterc
libertatcm. Franc.
p ^ Paulo.salutem &
quastionem talem.
q t^ Debcbatur.ptuc.
Accvrs.
r s Vicejimum annum,
i\\x xcacis. A cc v r s.
s s Libertatem. & iic
cst homo libcr.
t 5" Vendidisset.mtcx-
uenienribus his qua' in
libcro hominc cmpto
intcrucnire debcnt.
u *, Denegaretur. vc
s.tit. \.l.liberU.in prin.&
C.eod.l.j.in princ.
x s Meliori loco.vt 0'
S.tit.). t.ordinata.".fiis.

A c C V K s.
y ^Contrah)potesi.vt & s.de cotrahend.emptiori.t.tsy liberi.&l.liberi.
Z * Demgatur. yt s.tit.j.l.quisiiens. & l.ltbcrts.^.si quts fciens. sy-
C.de inge.ma.tscien.tts. a s Sed tsqui. vt in casu propoiito. y Proclan""1'
b s Veniri. id est^vendi.' m liberrate«
c <(" 1'erueniat. potcst enim implorare ■> vr manumittatur.
d 5 §&od quidem. ic\ $st/ci
a s Debett r.

luuanda'''-,
ossisso i«'iicli'

&

>**£%

t stntd

i-iit

Uvtl

AlSitW
s't Mpri
fgt em^,
dicitUK&j^
j.ins.&\d'
k l qmMll
t s PHtoni
rc sideicomd
nos locos scr
xjJrag.Vlp-
SI im- ] (
Duo emcr
runi Iioininc
quam scniuiii
corum scicbat
bcrum, akcr
bat: quiritur
jis.»Dicitur:
vnius ignorai
nocebit:& fict
uus totus ign
}'r a nc Ac
iS sSiduo.H;
iiat l.ltkns. §.
ieiiherdi ctius^
solut.ibi &in
adl. si.kiur.
IJ. CVIAC.
c \ Sedtanti
rim. Contra. s
titm soium, §. j
ibi.Itemcomr;
Uikmisiduo.
ibi, s Itern no.
„,.. . sona huius
ihiiJ cst ,_,„• ,.-,••
<:««. maS1S ° ln(P"
siiisficiun. n°cct_, quam q
wqiim qux dcst, iic s. ai J
s*» qwinimvd.%.
avgum.contta.
nn.l.emiincipiiti
&")-deiitre jis
teliigitur. §. si
lam.fy%, ad,
■ sed lulianm.
*Wc(t ed«ditvtd
*K,in. fi*-).l.plane
«iiiin vi- <"!*•& s.comm
•** Lpropnum fok

S»1"-

-■ coi'
& S.de bonis t,
wrum.frlde
Jwarg.contn
£LPt*ni.$.sm
ru,o-& l.Procu
<»n.l.siAu

duo p,,tl
srl
«Is&quian
^"illasen,
hncp«oinii
s 3 Exercere. \
€ Scdv

n>ttn.>ui. ^«r...
i
loading ...