Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 353
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0179
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IB*»«.-r ^

tlas.

«*_,

Nc. niat(-"'
Cinte4nire
dub.&;.lub''cdc;
°JD^4.1iCe-r-
TT* «£&
Jahnm, '

"ttt.

,He

Ca

«0 voleb;

svs,

ac ve.»|

?sset K<» se v J
"Hibenatem.Scdeco
llbero homine vendi.
tD>^ileiobesl„
yendamr:sedsecusia
hoccasu.cumfamKt
<jm vcnditttt. quidt,.
goeritJ&cettedicii
quod&Iibcrhomot
ieruuspoteicvendiis
stipulatip de euia.po-
teritcommittij&inttl.
ligasdceociuiignoiij
liberum homineemit,
si enim sciens libenin
emeret,tuncbenepol-
set prouocare in life
tatem.In nostro anttn
casu etiam inuituspo-
tui t vcndi :licet poslitei
imputarijcum adiibet-
tatem non prouoa
petendo iudicis orBciS
vtmanumitratUKqd'
non polset impuuri
stat ulibero cui relidi
est libertas sub condit,
' naminterimropoK:
, petere liberatem. sd
venietecondir. poteni
scprouocare in-likr-
' tatem.innost"»10
casudicendumest»
posleprouocarcinli-
bertatem.cumiMl™
v^dicdmpossctpeCT
libertatem.Fu>«.

1-
Cj
.1-
C,,
:st
as

, \ j>*»/«JaluB3nS
LdHoncmtalo».
A c c v R s-
1 ■ AsCVS

tt

cst homo

liber.

ientibushisq

interuenireci

\

x
s.tit.)
cvR1

Ac<

./*<■<•

*«*35s£

,9

353 Silibertusingenuus essedicetur.
- C t>ebetur. scilicct in seqaenti easu- A c c v r s

354

b C Statuliberum. i. sub conditione nunuinillum.A ccvrA
i Renuneia.e c C Denegandam. nec enim tacitea vel expres$e potuit reriun-'
«juis an possit rdare iuri futuro : vt & J. quorum leg. I. qaod aitpntori & de lega.
tacite vel ex- jij.si ita§.).&- dixi C.depact.L).
pressc iuri de j ^- j„ proposito. ad
fcfim V- pri^nmn tantutn yide- deberur *. pone statuliberum b
If^—*-^^™^^ passum fc veriundati. nemo di-
thjtmpUx iii- demxquttas m pote- r
rh<te s»t»r° »> statiua conditione- sic: cturus est, tuperuemente condi-
Ts«/«.vi» ?**■ cl\mpotestatiuabcon- tionequ«enon fuit in eius pote-
iiuttxttftionti ,. ■ a ■ ■ T- r
„„/-s«. dltl° &, P„un, ; Pana statejibenatis petitionem eis de-
o- s\nv.vt& s.de her.insi. , - ii
negandam c. Idem puto etiam
ii in ipsius potestate fuit con-

leg. patronum. 3. Vcldic quodhic non fuit instu, £on..
£tor j m 11. contrariis sic : vt ~j.de collu. dete.l cum noni„sst, & ar„
S.de mossi.tcsta.l.cjui repudiantu. infin. C Itcm contra huic 1. s'
de coliu.dete.l.ij.inpriri. vbi intra cminctueiniiurn tamiim auditur*
5ol. vtibi.A ccvk s.

ur.

i, Coditio po-
tcstatiua &
puricasparia.

: <Q> s. de her.inst,
l.suui. per quod dicunt
quidam ad vtrumque

casumrefcrriquodhic ditio. Sed in proposito d ma-
dicitur:& facit c.eod.l. gjs probandum est , vt denege-
].insi. & s defidcicom. . ljbel.utis irio qui po.
lio. I. quidam. ,j. sin. . . . r l x
« C vrttorufideicom. W" petcrc libertatem , &_ ma-
mijsari). Uc hoc prasito- luit se vemimdan:quia indignus
re fideicomissano va- csc auxiiio praetoris tldeicommis-
rios locos scripsiad ti. r


I libcrtus akerius
alio agenre f inge-
nuus pioiHintiatus

/~~\ Vise venire.]C A-

z 5.Frag.Vlp. C v 1 a c.
SI duo. ] Casvs,
Duo emerunt libe-
rum hominem tam-
quam seruum : & vnus
eorum sciebat eum li-
berum, altcr ignora-
bat: quarritur quid iu-
*is ? Dicitur : scientia
vnius ignoranti non
nocebit:& fict hic ser-
uus totus ignorantis.
I k a n c. A c c v r s.
£ C Si duo.Hxc l.ob-
stat l.libcros. §.siduo.s.
de liberali cau^a. vide
solut. ibi & in scriptis
ad /. 5 "i-de iur. jjr> saci.
ig. C v 1 a c.
e C Sed tantum alte-
rim.Contra. s. tit. ].!.
r.on folum. §. j.Sol. vc
ibi.Item contra "s". tit.\.
l.libem.§.stduo. Sol. vt
ibi. C Item no. in per-
sona huius venditi
«Noxiaid est ma„;s c inspici quod

larijar.
v. I d e M libro smgulari ad Senatus
consultum Claudianum.

S vs.Libcrmaioi-
xx.an.passusestseven-
di ad pretium partici-
pandam , & pretium
peruenit ad eum. non
potcstprouocarein li-
bcrtatem ni.si iu casu,
vt cum pretium reddir
cmptori spontc reci-
pienti. [ qvi se £X
LIBERTINITATE. j
Quida ingenuus tam-
Vi le venirepaluiseliet ma- quam scruus alicuius

eliedicetunsine vl-
Ja excepcione tem-
poiis patronus eius cognicionem
iolet exercere $.
11 .S a t v r n 1 n v s libro primo de
Osisicio Froconfults.

s

I duo /3 liberum hominem

rimus, vftus sciens eius condirio-
nem, alter ignorans: an non pro-
pter eum qui scit, ad libertatem
ei proclamare permittitur : ied
proptereum cmi ignorat, seruus
efncietur.?sednon etiam eiusqui
scit,sed tantiim akerius ".

SI [ LIBERTVS ] IN-
genuus elle dicetur.
T I T V L V S XIV.

quenocet ina
gis inspiciun

&uam fem etiam attigerat titulo x 1 1.
eam fsiecialiter resumit isto. hcc est de in-
nocet, quam quod pro genuitate pr&iudicium & de libertinitate,

uam qus dcit. iic s. adSila. l.ji quasiille magts suerit delibertate & ser-
uitute. & S. C. de bonis eorum qtti agnitk
natalibus ingenuitatem repetierunt resti-
tuendis ei cutus samilia exierunt, velfe-
cumauferendts. C v 1 a c.

Res iudicata contra eum quisepa-
tromtm dicebat: non praiudicat ve-
't le dceditvtili. sic ~s.de "ro patrono.hocdicit.
lega. \. l.plani. istdue^
i.Marcellvs libro feptimo
Digesiorttm.

IX

-ytJlK

b vtrn

ainm"

W'

turq1
croiunc. quts in graui. §.sin. Sed
argum.contra. s. defe-
na.l.emancipatum.§.sin.
&").deiure sis. l.non in-
telligitur. §. stqitts pa~
lam.Q' S. ad Maced. L
. sed lulianm. §. nonso-
lum. Cltemno. inuti
Jlnutileced'
Vtili: hoc elt lCjra.\.Lplane.§ftd,
vtile per 111- ,4 ,'-f ''. ..
., r .,; bm.&s.communtatrsi.
utile non vi- *-> . /
eiatur. vidi «• proprtum solum. i& C.
Dynum i» c. de hstret. I. cognouimm.
ynlt dt rtgulh. <fe. s.de bonvs lib. I. cum
** liberum.&~).de stipulser.l.\.§.c,ommurivs.& Lproinde.§.sinal. & l.seq.
s Itearg.contra.suntad hanc \.s.de"lcg.\.Lsi\r6s.<£p l.siduob.inprinc.
dy Lplane.§.siconiunc'tim.(3> L huiusmodj. §. (iTitio. & de leg. ij. Lsi
Titio.& l.Proculo.qy ~j.deverb.obligd.simihi & Titio. <& s. deiureiu-
ran.l.siduo patroni.inprincipio.
SILIBERTVS INGENVVS
ESSE DICETVR.
3^3 Ilibertm.]C a s v s.Pctiisti quemdam in libertum tuum:
2M€ &quianonprobasti,citabsolutus.dicitur ciuod non pra:-
mdrcat illa sententia,nec cursu temporisimihi vero patrono, qui
hunc pcto in libcrtinitatcm.P r a n c.
f s Alio agcnte.<\u.i eumad libcrtinitarem vocat.Ac cv R S.
g C Exercere. vocando ertm in suum libertum : vt j. eo. l.patro-
num. C Sed videtur nullo tcmporc audiri : vt ?. desiatu hcmi. I.
ingenuum.& s titu ij.l.diuifratres. § . \. Solu. in illis fuit acSacau-
e Libertinita- sascruitutis & ingenuicatis: & sic prxiudicac inter omnes : hic
tis&ingenui- autem libercinitatrs & Wciiuiratis, qtia: e non est adco fauo-
estzqsefauo- raBlus : & lcleo non pta^mdicat. %. Ahj cticunt quod hic & j.
rabilisvt ser- eod.l.patronura. nonhiitproniinriatusingenuus , sed libertumil-
uitutis & in- lius non eile : in contrariis vcro ingenuus. & quod hic dicit, in-
gewtmM cstjpro eo qui ingenuum se diccbat.& sic cxponc illam
fr.Nouum.

iorem,scilicet vtpretiuniad ex'st<?s ab codem au
ipsum perueniret: prohibendum "umissus cst •' &«unc
i„ 11 ■ r 1 ,. "attamquamhbertus.
de hbertate contendere diuus hic vult prouocarcin
Hadnanus constituit h : led in- ingenuitate.potest vs-
cerdum ita contendendum per- quead quinquenium,
misit ', si pretium suum reddi- no" vl"a: nisl in casu-
dllTet T- l P0"^11111'!11^11^!'»
'* ^ -*r ?-t • • , ^catsedenouo inue-
1. s Qur * se ex Iibernmtate fc nisle instrumenta ihx * correftum
ingenuitati adserant: non vltra ' mgenuitatis : & hxc ?er » vlt- c
quinquennium>quam manumis- "usa coram pritacipe vblcau-stat-
h'nfuinentaudiemin-. h?Z\- ■
. . . n <J Constttuit. vt &
] Qm post quinquennium s,tit.)l),mprinc.
i C Permifit.C.cx spe-
ciali beneficio ,secun-
dumlo. i.AIijdicunr,

reperille iustrumenta ingenuita-
tis suae adscuerant: de ea re ipsos
principes adire oportere cogni-
turos n.

in.PoMro nivs libro quinto Sena-
tufconftltorum.
HOc sermone 0,adonitis nata-
Itbus pjdenullisahis intellc-
gendum est scnatum * sensiile,
quamingenuis^.
1. tj Verbo autem relinque-
rent, eciam hoc intellegendum dicut,vtAzo.qu6dhk|»/:,»(,-«»,
est,vt quxcumque ex re eius a sPomerecipit. Etdic,««s.A^»*.
• rr j -r reddidtsset,kihcetia.m"l""-P'"''eS-
quomanumisherant , adquisita empt0£ spome atj.j.j*.J.
habeant, restituant.Sed id quem- pienti.est cn£n prxter tenSjeS^
admodum accipiendum sit, vi- rstunipliuquariiperfe-extatial.i.c.
dendum est: vcrumne qua: igno-
rantibus dominis abstuliifent,

scmper - , si pretium f.|pretiutn/ui'
__ j j _ ■ • r «uer qui ie
lcadunt. 1. paran lunt vi-
. . 1 , , vendtdic, po-
reddere.potcrunt de li- rest quando-
bcitate contendcre : cumque em-
aig.Instit.de noxa.§. do- Ptori restitue-
minm.slih offcrat & r,e >?c1ue 1U
j__ 1, _ , - uc libcrcace
deponathvtC.devfur. suac6ceiK,ere„
/. acceptam. Sed hoc b oblatio ta
quando quis vult ab depoiitio dt-
obligatione qua tcne-Dltl habetur
tur , iiberari: sed Mc 5ro so!ucio»c;
nontcnctur^.Tcmj^;.:;/^

icem f quod ex his adquisitum
reddere dcbeant r:an veroetiam
conce.sa & donata a manumilso-
ribus amplexi siints. Quodma-
gis est.

jttatiii'' i geiwitatis.

iftum. A c c v R s. Jeingen.maii.
k "C 'Sjtifi ex Hberti-
nitateS.de facto.
1 C Nonvltra; et.ia.mf Flor. item
lite contesta. vt j. de quid ex his
collu. deteg. l.ij.§. aliter. adquisitunv,
A c c v R s. red"
y C Non vltra quin-
quennium.Vidc cap. 14,
deprstfcrip.C v I a C.
m C Manumist.s.dc
facto:vtInstit.de inge.§.sinal.Sc facit J.prox.§.& l.h&c oratio.scd ho-
die secus:vt C.vbi cattfastatm.Lsinal.
n C CogniturosSa.cits.dein lit.iuran.l.videamm.§.sin.& deiure-
iur.l.admonendi.iQ' quodno.s.proxi.§.
HOiryJrwowe.jCASvs.Erantquedaverbacuiusdam senatusco-
sul.quas nunc vult exponere:& erant forte talia:agnitis na-
talibus prouoccnt in ingenuitatc:sed relinquant manumils ori o--
mnia qu<; liabent cx eiusre.Etdicitur quod hasc vcrbahabentlo-
cum in eo qui apparet ingcnuus,& debet rcddcre manumillori ea
ciux adquisierit ex eius rc,iiue co scicnte,siue ignorante : & etiam
ea quxdonaueratmanumittenshuicmanumisso. Franc.
o C HocfermoneSottc talia erant vcrba senatuscon. cuius men-
tioncm facit ~s.tit.ijj.debonis.& C.eo.l.j.
p C Agnitis natalibm. prouoccnt in ingenuitatem , scd relin-
quant manumilsori omnia qua? habent ex erus re.
q' C §uamingenu'ts. quiaingcnui c habentnatalcs: non st-rui, c Natales non
vel liberti,per quos probatur ingcnuiras : vt jy C.de libe. cau.l.pa- habent serui
rentes-Cf deproba.l.non epifiolis.
r C Debeant. scilicettantum,an ver6,&c.
s s __;w/>/.A,vyF»;.s.scnatorcs.VcI dic,hi dc quorrl statu est qucstio.
ORatio.) C as v s.H.vc prohibitio quadicitur manumrllum
non polsc post qurnqucnium in ingenuitatcm proclamare,
M non

velliberci,sed
ingenuit
loading ...