Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 357
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0181
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
356

- pto0r

lc aute

Ur-FRA^-aud,
:i^u°dwairrta-
*njepjt >'"-
rP^antu;teP^e«ora
?(t Vmquenni^
^spon.nonap\. J4|
carncm «c ossf, P(3 S^
Foptcrpostcros&pt.fc

CUliumquKat^i^Jr

^j-frij. *.*]£#
sinonfucratingeilll„s;?*
ptonunnatuscalTisaec^
mtra quinqucnnilull;
vt J- $./«< interkm
A CC VRS.
0 s Fuit hacderevc-
fus Senatusconsdtum,
Suetoniusin Vespasia-
no v.etuit de cuiusque
defun6rorustatuqm-
ri intra ccrtos annos,
C v I AC.
h s Fisiwt fy C.a.
l.si mater.
i s Piai.q.d.nonso-
lum de mortui statu,
sed nec etiam de stam
viuentisqueripotestli
prauudicetur ei qui
ante quinquennium
dccessit.A io,vt& C,
eo.l.\.&ij.hccvi.$,
k j F«ertf. percollu-
sioncm.A c c v i s.
1 s Litf»r.quilibetile
populo.A c c.
m <J Jutf«ss*«.intn
quantum,dixi I.ssfcj-
/.j. ,
n s P«/ rrmtemM
IMreiuiUS^f-
lumtor.&y^';
neldes»m^um-i
deverh. cW

J

i.

o s C^»sp«iale

b (1S

etuetur

fiat'transitona i
redes;vt^J's^

»/».■

.ficC.

De col I uslone detegenda.

357
i s Secutus sum. id cst.ad eam scntenriara pcrucni. A c c v r s.
TW T On ese.\ C a s v s.Mouebam qua;stionem status filiis alicu-
J^M [us cfc cuius statu non egi: & iam lapsum erat quinquen-
nium a morce eius. dicicur quocsnon audror: & ha:c prxscriptio
quinquerinij currit ctiam pupillo tutorcm non habeiui.nec potc-
rit restitui- [Pk«-
' jcRipTio.JLuis con- t01-j0 pUblico idem secutiis
tcstatio in qua-stione ^m a>
status ante mortem de-
fumfti illata, non tacit Etiam pupillis tutorcs non haben-
urcescriptionem v. an. •» • ' , r ■...
Lxftacumdefuncto- tlbtiS mrnt. h<£c frtfcnpuo qum-

3*8

quK ftatum
xum tuetur, irritam : (I
is qui rnouer quxstio-
ncm status defun&o.a
liialite rrienmo deii-
stat. nam tunc liti re-
nuntiasle videtur. F n..

cjuennij. h. d.
ii-Pap i nianvs Ubro quartodeci-
mo Rejppnforum.
NOn elTe libertatis qua:stio
nem filiis inferendam pro-
b C Retratlatam.zli-is ptCr patris vel matris memoriam
rccttatam:8c ahas retra- nosf
ctatam, scilicct intra

poit qumquennmm a morte non

cjuincjuennium : & se>
per dic,& finitani.
c C Rublicamtutelam.
.,,.„ „, id aeit tutclam quod
tdadicitur, cit pubhcum munus:
quod pjiblicu vt bistit. deexcu.tut.§.].

h iitmunus.

d C Tribuendum cft.lmo
vidctur ipso iurc non
carere:vt C in quib.cau-
sis resii. in integ. non est
necef.l.sina. Solu.vt ibi
nor. in concoz.C.eo.l.si
mater.
e C RrAscriptio.Q\\x (i-
ne posTeslione procc-
dit.A c c v r s.
f C Juetur.vi & C. eod.
l.j.inprin.vel secundum
quosdam eius qui ni-
tebatur statum dcfun-
tti retraftarc.A c c.

retracratam ^jconucnir.
i. s Necin care qua publi-
cam tntelam c meruit, pupillis
agentibus reititutionis auxilium
tribuendum est d: quod quinque
annorum tcmpus , cum tutores
non haberent,excellerit.
i. s Prsscriptio c quinque
annorum , qua: statum defun-
crorum tuetur f , specie litis an-
te mortem illats non fit irrita,
si veterem causam, desisrentequi
mouit, longo S silentio finitam
probetur.
Ingenuus in pofsessione seruitu-
tis decesst. dicitur cjuod & ante

cjuinquennium & pofi quincjuen-
iLongsi tcm- g % LongoX^ nicnnio. nium potess cognosci de ingenuitate
puspro trien- <[Ecno.qu6dconr.esta- eius.Yvi.KViZ.
iii. Hermogenianvs libro
sexto lum epitomarum.

sed interdum. Vel secu-
dum Placem. & Azo.

mo. tioncc noperpetuarur
c Litis contc- ftio.vt ^, --_ Lp •_ §
stationequan-
doque .non
perpetuatur
aftio. ideo contingit , quia
aftor, destitit a lite
JRenuntiaO-e tricnnio: &. d sic re-
jiti videtur, nuntialle videtunvr s.
qui ab ca de- de iudi.l.desiitisii. & C.

ANte quinquenniumdefun-
dtorum status honestior,
quam mortis tempore fuisie
existimabatur : vindicari * non
prohibetur. Idcirco &c si quis
stitittncnmo, depali. l.posiquam. & inseruitute" moriatunpost quin-
*lud,car1' C.^«i accusa.nonpos l. quennium liber deceiTilse proba-
«cc«y}}siowew.aliascon- • nnren.
uzwtC.eod.liij.&Lte- V. /." Jr n- a
nultiA.cc \s.s. De jtatudepmthpojt quincjuen-
h A Nte quinquen- nium poss mortctn eius non qu&ri-
j£\nium.]In sirui- tur: ncc flpetctrn peculium eius tam'
«lanhupA tute.i ■ inpoiTeiTrone qmm rnei ferui :soft cjuinqucnmum
admittar.Yranc.

posfclhonc
icruitutis.

istaione noo 4l?

crpetu«u,aaio,n«P,:;:

iiere
". j-„trinMc- *"
q " . v ^mttitiit,
[icitut^11115,
endo.
?■*$■<

scruirutis.& facit s./.j.
$._/» quidem. A c c v R.
i T~)Zciw«i. j Num-
X mariam. Princi-
palster enim dc statu
desunfti agi non po-
test: vt C. ^e /i^. cau. I.
principaliter. Accvr.
« s Hoc iudicium non
est populare. Vidc cap.
to. de pr&script. (y l. q.
huiustituli.C v i a c.

X uc

' scntcntiam Iatam pcrniisTum cst:& hoc quinqucninii continuum
est,nisi hic iudicatus ingenuus sit impubes. nam turic cxpeclabi-
tur tcinpus pubcrtatis: nec inrcrim currir quinquennium. idem
cx simili causa iusta, vbieriampost quinqucnnium agitaturlixc
cauia:vccxcmplum Jiabuisti l.si libertusingenuus effe di.Ly.insi.Vo~
itca dicit: lioc

DE COLLVSIONE
detegenda a.
TITVLVS XVI.

.]uin-
quennio sufficit conrc-
ftari litem.Sed sccus in
co qui ex libcitinitate
prouocat se in in^e-
nuitarcm. nam intra
quinqucniiium a tcrn-
pore manumiillonis

Hft ctiam inhoc tit. ctliud S. C. quod numerandsuicber rora
Nimiam * dicitur l.ij.C.eod.s sic habent causa cxpediri.Vltimo * SenatuscoH
Basilica } vt qui colludente domino velpa- .diciuillc admittitur ad sultum Ni-
trono ingenumpronuntiattts csi, seruut aut lianc collusionem de- nnanum.
iibenuifiat eiw qui detexertt collusioncm tegcndam,qui proalio
intra quinqucnnium. Colliisio | *fl sub ejst habilisadpoftulan- ^ Collusio
specie iitis lufut , veluii quida-tn inter dum. & h. d. hxc 1. & ql" '
duos litigatores idagentes ex compacto <vt seq. Franc.
■vnus sinat se %>iuci ab altero. Gra:ce k <J Amplissimum or-
avjjJha.7yJ;. C V I A C.

Qui colluftonem dctegitjtdncisci-
tur dominium serui qui pcr collusio-
ncrn ejfcclus eft ingcnuus.
i.Gaivs iibro secundo adEdictum pr&-
torts tirbani,titulo de liberali
caufa.
E quorumdam do-
minorum erga ler-
uos nimia indus-
gentia inquinaret
amplillimum ordi-
nem k,eoquod paterentur seruos
suos in ingenuitatem proclama-
re,liberosqueiudicari ': senatus-
consultum facrum est Domitiani
temporibus,quocautum est, vt si
quis proballct per collusionem


dinem. scilicct a se- " AmplilTimiis
natorum , qui centum or<jo l,ro ("ena"
erant numero: vt C. de ™n° "u"' &
. , , r ■ lcnatonbus.
peti. here.Lsin.tn prmcip.
A c c v R s.
I s Vtndicari. vt quasi
ingenui creenturcjua-
doquc senatores.
m s tsie.de cuius con-
ditione cft collusum.
II s DLtexisiel.vt&li.
de iib. cau.l.quide liber-
tatc.§.sinSi vero liber-
tus, fierct libeitus cius
qui detexit collusione:
vt C. eod. l.ij. tsy~s.de in
iusvoc. Ladoptiuitin.-j.
patronum.
o s~~\Oliusionetn.\\ln-
\^Jgenuitatis.\.Wi\^
tentiarum latarum pro
ingcnuitarc.A c c.
P S Quinquennium.
viucnte tamen eo qui

quidquamfasstum: si iste mhomo ingenuus pronCciatus
seruus sit,fieret eius seruus qui cst

detexiiset" collusionem.

interdum. Sed videtur
perpetua:vt s. si lib. in-

Ollusionem detegere inge-

Solur. ibi non iuftus
ruit contradictor: vt J.
l.proxi. Vel ibi dcliber-
to ingenuus , hic dc'
scruo ingcnuus. Vcl
ibidetegit verus patro-
nusdiic cxtraneus: arg.
~\.in fi. huius l. Ite con-
tra. s. de libe. cau.l.diui
rin.

iv. Calli stratvs Itbro primo
de iuresisci.
Rimus omnium diuus Ner-
a edicSto vetuit,post quin-
quennium mortis cuiusque de
statu quazri.
i. s Sed & diuus Claudius
Claudiano rcscripsit, li per qux-
stionem nummariam ' pra^iudi-
cium statui videbitur sieri,cellare
qua:stionem.

DE COLLVSIO-
ne detep-enda.
D
&uoniam tn iudicio liberalis caufasit collusio, ideo de ea
ponit. A c c vr s i vs,
E quorumdam.] C a's v s. Quia domiili colludcbant
cum seruis,& essiciebant eos pronuntiari ingcnuos,&
sic admirtcbantur ad senacoriam dignitatcm , & hoc
erat turpifsimum dignitari fcnatorumxft sastuquod-
dam senatufconfultum,quo cautum eft,vt quicumquc probaucrit
hanc collusionem,habeat iftum iudicatum ingenuum, in fcruum
suum,fi feruus sueratcolludcntis: vcl in liberrum.fi eius libertus
sucrat.& hanc collufioncm dcrcgerc vsqui: ad quinqucnium post
ff. Nouum.

n.ViruNVs libro fecundo de officio ge.ejse dicatur.l.).& ptn.
Consulis.
COI'
Siuitatis ° post sententiam
intra quinquennium Ppoise diuus
Marcus constituit.
i. s Quinquennium autem
continuum vtique accipiemus.
2. s Sicubi plane a.'tas eins "J fratresJnprin. vbinul-
cuius retractatur collusio, disfe- lo modo auditur. Sed
rendam retractationem in tem- llla lccund« hanc,
pus pubertatis, velalterius rei r
(uadeat: quinquennium non cur-
rere dicendum csl.
3- 5 Qujnquennium autem
nonad persiciendam retraftatio-
nem ,sed ad inchoandam s puto
prasinitum: aliter atque c circa
eum qui exlibertinitate sein in-
genuitatem petit.
4. \ OrationeditriMarci ca-


scilicet nisi sit collu-
sum. & eodcm modo
responde ad 1. s.de fta.
hom.l.ingcnuum.
q C Mtas eiiv.auia)* b yEtatis m-
impubes eft:vt sttpra de cionc differtur
libe.cau.Ldtui frattes. in q^^que
J inuicium,
prmctp.
r s Alteriusrei.icin-
cet rario: vt exemplum
habes fupra fi lib. inge.
esfe di.Lij.§.sina.& l.pen.
tsy J. de adalse. L quin-

quenmum. Accvrs.
s «T inchoandam. Arg.contra.C.ssfe dolo.lsin.& s.tit.) L].§.fedin-
ter.tfy C.detem.in integ.resii.l.sina-
t s Aliteratque.c\u\z. tunc contestatione c non perpetuarur: vt c Licis contc'
^•i.siiib.mge. eJsedi.L^.&Lhicoratio.Sccd ratio:quiaagcns flat.oucquan-
in supcriori rcfp. conucnitur, argum. J de exce. doli.Lpttri.§.si. & c'^"sti|"™.
s. de Car. edtci. l.iij.$. quidsi ilie. & fecundum hoc hodie conrra: ^/0jadae ff/.
vr C. -vbicau.ftaJ.fi. 1. Alij dicuntquod pcrpetuoanditur, 11011 /, ,.„, v,^.,
intra quinquenniumtantum : & eft ratio disterentixinterhunc ccepta.fi^rath.
casum & fupcriorem:quia hic in meliorem , ibi indcrcriorcm/"-«.vbidiw,
starum crahitur:vt fupra tit.)J.\.§.fi.cr Lante. Sed tunc eritcontra.
f.pra fi lib. inge. ejf$ dic. l.ij. §■ }■ & l.penultim. & idco non placer.
M i 3.Tcrtir

sS0t*
loading ...