Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 399
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0202
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3Q9 DigestorumLiberxl). Tit.ij. 400

Jeum qui.%.sin.fy s.de dena.mter vi.& vxo.l.si ssionsut.in princip.&
l.sed intcnm.§.idem Marceilus.
a ss Tua esk. rationc piopinquiratis.
«Ripevsupu- b s Kip&siumini. qua: quo ad vsum a suntpublica.. Xo _. N.scd
blicae.- proprie- q_6 ad proprietatem sunt eorum qui postident prope: vt lnjltt.eo.
Mte, vicinoru, §.rjparum,
c j" Continenti agro.
agrum vocat locum
adiacentem ssuraini:
vt fupra eod.l.infula.in
sin. (s j. desiu. *& ne
quidin siu.publ. l.pen.
i Litor* pu- Sic ergo litora b qux
blica. alicui agro propinqua
Verba Labeo- s_nt.publicasun-.sic &
ms" . mariproximasuntpu-
c Publicu pro blica c.idest.publice
pubhce com- CQmmunia: \tlnfiit.eo.
inuni, §. iq> quidem. _r- §. lito-
rum.& s. eod.l.quod in
litore.
Vcrba Ljbeo- c\ ^ Ea tua esi. ratione
ins. vicinitatis. Ac c v rs.
e s Tropemodum.nyn
eius proprietas non est
publica,sed eiusvsus:
& sic non est differcn-
d Insulte solu tia inter hanc d & illa
tangentis & qU£E solum tangit. Vel
non tangentis dic quod & hmus pso-
«Wterent». prietas est publica : &
sic ditsert ab illa quse
tangit iblum: & prope
est philosophkum te-
peramentum.
r s Paulm.fa.cht.eod.1.
insula.A c c v R s.
gs £_y<?.».s.agrum.
n «j~ ^«'...vj. «r.qoasi di.
cat nihil interest.
i J Si id quod. alias, /j
... quod.&cc.& tuncdic,
y?, id est , quamuis. &
quod subikityf ublicum
esi ,scilicct ratione v-

3 Siir.ilit.c_o
pcr contcarhi.

Idem accidet in liis literis quas
tu_e dumtaxat rei gratia milcro.
veluti si petierisame,vti'tcalicui
commendarem- &eas commen-
datitias tibi milero literas.
1. 5 Si c]ua insula in ssumine
propriatua est a , nihil in ea pu-
blici est. P A v l v s. Imo in eo
genere insiilarum,ripx ssuminib,
& litora mari proxima , publica
sunt : non secus atque ln conti-
nenti agro c idemiuris est.
2. _ Si qua iniula in ssu-
mine pnH-rr rr nYirm r11 — fu. ...n
mOA^L,e-a tua est d. P A v l v s.
Videamus ne hoc falsum sit de
ea insuia , quae non ipsi alueo
ssuminis cohazret , sed virgultis
aut alia qualibet leui materiaka
sustinetur in ssumine , vt soir.tn
eius non tangat, atque ipsa llvo-
uetur. hsec enim propemodume
pubiica, atque ipsius ssuminis est
Jnsula.
3. s P A v l y s f.Siinsula
in ssumine nata,tuafuerit,deinde
inter eam insulam & contrariam
ripam alia insula nata fuerit:
mensura eo nomine erit instruen
da a tuainsula, non ab agio tuo
propter quem » ea insula tua fa-
jsus.&in fine sl habes 6la fuerit.nam quid interest,c]u.i-
!ine »_•»: dic, del t ra- _js ager sit,puius'propter ptopin-
quitatem posterior insula cuius
sit quaeratur h?
4. s Labeo libroeodem: Si
id quod ' in publico ini.atum
aut sdifiCatum est , publicnm
est : insula quocpe qua. in ssiimi
ne publico nata ell, publica esse
debet.

lec.um._Si viR.]Posses.nudam fundi denauit vir vj_ori:&ccssit
ei.nunquid ipsaposside_edicaturcraa.ritur. & videturquodpossi-
deat , ciim posleslio sit facti,quodtolli non potest pcvr ius ciuile,
quodinhibctdona.intcr virum & vxoretn sieri.Item & aliaratio-
ne donatio inhibetur inter virum & vxorem.ideo, ne pauperior
vnus eorum efficiatui
CVm praegnans mulier leeata, f^19.^:^[n no~
r .'•/ & itrocasusidiceresnon
aucysucaptaa,aliovequo- ad iri poi: mullcn:
quo modo alienata panat: eius tamen vir amisislet.
fiet * partus k,cuius est ea f , qui melius
emeretur* : non cuius tunc fuis- camus eam P
r v . • ^. . quiri mulieri. [ Ithm
setjCum conciperet.

est ergo vt di-
posse ad-

* fient.
t qui.
* «m emitte.
retur.

DE

L> A

f, Domimum
iure ciuiliad-
quiritur vsil-
capione.

tione vsus: si cum non,
dic, ratione proprieta-
tis:vt's. eod.l.adeo.§.in-
sula.zllis sicut idquod
in publico natum aut
inardificatum publi-
cum non est: ita insu-
lapublica debet esse:&
est tunc similitudo e
per contrarium, vt &
ibi, Laz,arut similiter
tnala.h. c c v r s.
Vm fr&gnans. ]
C a s v s. Pras-
gnans ancilla legata
est Titio vel ei vendita :

ADQVIREN
vel amittendaf pos-
sessione.
T I T V L V S II.

Plaeet definhio JElij Galli , PossciTio
est vsus rei ,si modo "vsum accipias pro
detentione , siue, <vt ia his Libris scriptum
ess duobm locis , detentationc , non pro eo
quodGr&ci xfi""* dicunt. ab <vfu enim hu-
iufmodi plurimum pojseffio disiat. plures
eamdem rempro solido pojsidcre non pof-
sunt^vti ea pro folido poJJunt.Seruitutes &
sorttm non pofsidemw, ets njtimur tamen.
& hic *vfm in feruitutibuA,quia tangi non
poJsu?it,propoJsejsione est.Adquiritur autem
possejsio corpore (y awmo.AmittitUr etiam
folo animo , non corpore solo , quia animo
retinetur , siue proposito, iit loquitur lex
47. alibi •voluntate, ajseciione. Gr&ciet-
'iam ■varie 4^xf''vCJ<a^'?>' «si«T*'<r«,wpoeuf£?«.
Dcminium longe aliter , potest enim ad-
quiri ipfo ture,(j> non amittitur nudo ani-
mo.C v 1 A c.
yfppellata esi pojfejfw apedum
pofiuone: & ab ea olim incepit domi-
nium: & hodie incipit ab his qu& in
r/nllius bonis sunt. Bart,

t In ardie.

c

lxvi.Venvi.eivs libro sexto
InterdiEiorum.

velTitius vsucepk eam. posteapeperit.
diciturquodpartus cst eius cuius est anciiia tempore quo pepe-
g Vsncapio:no rit:& sicTitij ent. F r a nc.
cst smc possc-s- ^ ^ Autvsucapta.Legend.vendita.ficri enim non potest,vt qua»
^Aniittere & apudTitium concepit,pariat apud eumqui vsucepit,cum vsuca-
retinerc con pio ancilla; saltem vnius anni sit, parieudi vero tempus adsum-
traria. mum sit 11 .mensium,vt constatex Nou.j 6.C v i a c.
i Comrarioiu i. r -gtetpartus.yx. & C.de liber.cau.l.placuit. Scdcontras".£j«/po.
11 dl in pjgno.ha.Lpotior.§.fide sutuKit.Scd ibi in pignore,vt ibi dixiinus:
pos. hic indominio.Acc v R.

sciplina
gnittone, p^
scssione , seu
potentia & iu-
ris deciiione.
vno enim

DE ADQVIRENDA VEL AMIT. &r.
Dixit qualiter iure gentium adquiritur dominium : nunc qualher
1 y°~, iure ciuiii (, idest,per vsucapionem-.qus. sum g mn sitsmesossioue:
foanosciturT vt J.tit.i. l.sine poss.Aea pr&mittit.& not.quod hic dicit amittehda,
quod fien po- sid ^ C.eod.dicit retinenda; qmdmidem recidis.qma contrariorum '
test in vno co- eadem eft difcipiina.
trariorum,hoc v&gi nrrr.(s;„ ■ "1 C. a s v s. Dicit vndc dicatur poiieliio. Sccun-

fit in akero
decisio vnius
alterius quoqs
ilecisio:scruaca
tame cuiusque
Contrarij qua-
litate. adde
Huerardum

o- eadem efi difcipiina.
00 43S2 Osslsio.-] Casvs. DkitviK
,." ^i-ci do dicit de effedu posiession

is. nam ex posscssionede-

5_4s do dicit de ettectu p-
scTndit dominium. nam ammalia fcva statim dum capimus, &
incipimus oossidere , eoium efficimur domini. Dat & alia cxem-
pla. [ A d i P i s c i m v ii. ] Adqnrere possumus posieii. pcr
nosmetipsos. pupillusautem & furiosus non possunt adqairere
poss.sine tutoris austoruatc: cum tur.ons autem auaont

fcuerarcuim in ^u.'"»- >»>------------------ ; . , , „1,_;ti„. _„
locoa contra- sunt.Ophilius autemconigit in pupilIo,dic_squcd pupillaspo-
test adquirere possess.etiam sine tutore : dum tartie» laabeat in.Ki-

adqvirimvs. JSupra
dixit pei nos quaen
poss.nobis: nunc dicit
per quas alias personas
nobis qua.ratur. & teX.
est satis planus vsque
ad §.veteres. [ Vete-
RES. ] Heresfuturus Possessio.^
nunquapotest adqui- *-uit: -^lius
rere poss. alkttius\-ei S^'1"5 aPu'i
hereduarieperseruum ^Jgg
hereditarium.sed sile- di , non ipfc
gati sint mihi plures fundut.
scrui vel donati vel ve-
diti,& poss.vni5 postca
incepi habere,per istu
possum adquirere pos-
lessionem aliorum.[S i
ex PARTE.JSi teifatoi
vni heredum prselega-
uit seruum, potest ad-
quirere posiess.illehe-
res per talem seruuiss
fundi hereditarij.idem
& ii testator habebat
seruum commune cum
vno he redum.nam per
talem scruum potest
heres adquirere pos-
sessionem fundi here-
ditarij. [Per. procv-
katohem.] Per pro-
curatorem , item per
tutorem siue curato-
rem adquiritur nobis
possessio,si nostro no-
mine accipiant: sed R
suo, numquam adqui-
ritur nobis. & verum
est quod dixi nobis
qua-ri, sinostro nomi-
neaccipiant. Si enim
nobis non qux-ritur,
cui qu__rctur? eis non:
quia non habuerunt
ammumsibi qmjrendi:
necisqui tradit,habet <_.<_/>.iy.H.
possesi. ciim eamami- co c*p. 20,
iit. ergo dicendum cst i«ra<"«
quod nobisqua.rant.[Si ivs_ERiM.]Enumeratquosdam casus in
quibus nobis adquiratur poss. etiam sine apprehensione nostra.
[Mvni ciPES.]Munkipes persc nihil dicunturpossidere,cum no
pol.int consentirc.& dic commode.cum nec forum nec basilicam
dicantur.possidere:sed promiscue vti.Perscruum autem commu-
ncm peculiariteradquisitum possidere & vsucapere possunt, Iket
quidam contra:cum nec ipsos seruos dicantur possidere. Scd con-
trarium cst verum. nam & possidere & vsucapere possunt. Ttem
possessio adquiri potest eisperseruum eorum,& per liberam
persoiumab eis possessam.& hoc dicit hic §.cum l.seq.F r a n c.
1 s y_ sedibus. alias a pcdibus. Et tunc si habeas fedium , re-
spicit fincm distionis possessio: quiaibi sedebant. aliassi ape-
dibils, & habeas tunc pedum : sic rcspicit principium. & hscc ne
bona : vt subiicit :&hicest allusio b vocabuli , quasi compo- l> Alluslo,*0*
•sitio seu deriuatio vocabuli, vel descriptio vocabuli. sic & su- capU'/ses_-onis
pra si certum pet. I. i/. §. appeliata. s Definiri c autem potest dcsii>i-i°-
sic secundum Ioan. i. Possessio cst iusquoddam rem deti-
nendi.sibi. 1. Velsecundum A zo. duobus modis. primo iic: ./incorporal'»
Possessio estiusquoddamquoquis remcorporalemvere vel in- proprie '""
terpretatiue sibi habct. 3. Tu dic, _i_ idcm Azo postea dixit: palhdeatw-
Possessio est corporalisrei retentiocorporis&animi ,iurisad- _ Poil-fiio*'
miniculo concurrente. Decorporali idco dkit: quiaincorpora- unfur„„™,
i-j •> r-j - . , ' , l~ re&anirii-.
lia d propnc non polsidentur: vt J. eod.l. tij.m prmcip.&). tit. rU portessio-
j. l.fequituv. §.sivir.m. Itcm retemio dicitur proptcr id ejuod sta- ne adqttirenJ»
tim hicsequitur ,corpork e fy animt : prnpr.r id quod estt-'-'.- &«"'
??;jf.-i».Iurisadminiculo idcpy.:] ;:a:u_ ' 0|>eratur & in adqukeh- iitttfp»**1"6,
da,

i.r

ATtVS libro qur.iquagensimo-
quarto ad Edicium.

OirelTIo appella-
ta est , vt ik. La-


ait

beo
dibus
li positio

]

a se-
qua-
quia

♦VideA!..«..
ciijpn,:. 1. r.i.
0- tib.i. Dua-
te./ili 1. dij}«-

a Possesiio a«
a sedis,an *
pedis poiitio-

4OI

d»*

in

teti'1'
iu.in

i«'|!l" Sfi- VI mi«

il../lir.

ki» :;seiiij
jjfferer-tiass»

**• % n_Curalis?Rm ideo Va
natutali pn»:
im esten
LilW-Aest'le

ms,
s:.,I(rtitc- cumquc
jatilrfi* ueritpestuus
<Pf'".. eotposis auxi
:, quod &

0 m tequan
?g totutum

vt
terra

-.riC.i-Jr P,
^;tlliora. qaidam qu'->c
1H« aim posTidere: nU1
' «-■ ■
Jle.
tf
IBItllt

i::^

t«'*sau' domosunt.p1
^.§.lnpamb
ciuiliter.qaoi
sici-ikm retinetnatura
' «i P" vuk.Sed oppo
.Jf*"s.lissmcnatusa
jS£ habetnaturalt
[tssfcneni scilicetduosu
imwittitsi cst eodem iun
itiincospc- jn„rC(iiens hal
„hab-.t:h - . ...
Itoatinkmciuiliter.
«speau(csse amimtnatura
iitera in con- seditinfutldu
irM intelli- mu\csse possu
F1™ ,Io._n_abe_t(
«iwlema- mm.(vtpeitil
niittiViwlem ftruw,t&\.jdi
Mdatt, Jiabeat tanmr
JPossessio «i Ke.t(,eteritat
'olotonlneau ,. r r .
». Iis,iilitincor
Itatio fi- tur:vtjt.w,..g*
ti«t (li j_. it superjiciebui
ffm' noncstmco
Um pro c«-'-'»"'.Sed
twttlltiiii .u°d cito n 1
tonspcSu. cjustatuttvt.
Aiirmc.. Item qui^ o
'siredeat.&C
.iWitom- r r ,-■
wiil peraliumh;
'»«iratest cu.filiumve
£;c»-ncciiti„co
s*N. nutn>si«ic
'Wtfctjus ty«i*dhxm
"t(■»ton- quarto casu
J*.«c in ritjs:yt7 eo 1
H_;';: J,...,e.™
«*i»cj Wretineturl
Wnin sccundocasi.
JJ^eciuilis
Mihilo, ^«damcit
»"*„„,. pkcct: quia
*; b,. Potesttvtdic,
ST« ^usdeti,
««^«'mw.cum;
!"*trpos. «hscomn:
*«i.,,n6 retinetttrqu

<**■ ««JJtalis:

:vt

1 . Dtn,

ms ni,.
'!'cc,t"per.
1' 'sscir,,

ni

's Pcr r'
,H« .lch,i!^rc
'^C&^ci^
*lun. nat
loading ...