Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 451
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0228
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45* DigeslorumLiber xlj.Tir. iij. 451

fcPofTeiiioms a s Vcrmisceri cttusas. vt sit vna causa. diix a enitti sunt,nec se'
& vsusfrustus Contingcntes,&penesdiuei'soscxisteatcs.
dui sunt e*u- b ^ ]>0(ses,0ruS.(cikca ciuilis. Accvri.
^1ge^"sC&1" c 1" Mifceri. id cst confundi oportct: vt sic 1> vnurrvfcpri possit
pcncsdiucrsos eiTe sinc alio : quiabenepotest.
txisrcntes. d <J~ Dcbent.vt & h.eo.
JPolTcssio si- l.nMUralilcr.§.nihU.& r r ,*. rr
: ?.de exeept.rti itsdiJ.& "pErmisceti causas ■ polfcssio-
c v r. JL nis b & vsusftu&us non opor-
c ^ Mtcr possideat.non tct,qUemaclmo<iurn nec poslessio
crenscquiturvnumad •* .f . c A>.nr 6
aliudremotiuc. s. si v- & propnetas roifcen l debcnc -
■\ sic Fi: sed in nus habet vnum : ergo namque f lmpcdiri posleslioncm,
d alius fruatur ; neque alterius
fnidhim computari * , si altcr
possidcat c.
i. s Eum qui ardificare ptohi*
bcatur > poiTicfcre quoque prohi-
bcri maniftitum l cst.
Per fecnndum decretum missus ac-
jisc7vindic!uoci§.'fi quiritpofjcssionem:& tn ea debet per
quts. iudiccm immittetem descndi :fcd pcr
s s Specics. vcre cst tracHtionec]U£ sitapriuato Jicet ad-
•pccieSjfiue modus.na . rr ir 1~ *.„.*„■» M, *,v;
quiratur poJJeJJio,non tcnetur tlte pn-

n s Bono publico. i.a ad vtilitarem omhiurh eorhriiunem conira «aj

bon

ujd

«quitatcmnaturakm:b vts.de neg.gest.l.).ih fi,& s. de condk. in- P»Miaim
dt.l 'inm natura.kd sibi imputct ncgligcns : vt j. dereg. iur.l.quod '•""■ttirqm
9««. iic & seruitutes sunt contra ius hattiraleii/* Inftit.de turepir- vtij''«cm
/i). §.fimitut. & sic cil aliud c bonum: & aliud aquum : vt & C. n™"'" c6'

de pact.conuen.supcr do- y.s

PMtinciit,

"""rjll.

,"ssePotcst:&e yaccxecpt.rcttm
contra. an ead.^.sin. A c

Vatic.ino & alius non potcst habe-
rostris maini- rc aljuJ:vt hic,^ l.ad
Pil^-M* ******
quidem qiram 6* l.Ceisttt.$. lulutnttt.
Flor.
* amputari.

f" s. Mttnifcftum est. 6c
£c habet intcrdi&um
vti pos. a/f j. iitiposl.si
duo.§ij.rj> ~j.dc vi dr vi
ttrmat.l.vim sacit.& S.

a iudice per
euindcm de
fendi dcbct.

potest quisinduci, &
in ca retinicda defedi.
<•In possessio- & c hoc facit prx-tor
|S cum mittit aliqncm in
pot. vt hic. (y"]. ne vis
stttt ei.l.].§.}.& ij.lt>z po-
tcst induci a venditore
vcl induccntc. ncc ta-
men dcfcndetur in ea
mincda.& hoc in pri-
uato vedentc.vcl indu-
cc\xtc:vt inst. buittt <j.
h s Inducendi. Duo-
busllmodisquis indu-
in possciliong cimr in poCa prastore
• 1^1 -i r-.v-Bri-.--s *■ . .»

j Inducimur

ttatm eurn in illadesenderc.Vavl
z. ^ Specics s incluccndi h in
possedionem ' alicuius rci, eft
prohibere ingredicnti vim hen.
Statim cnimcedere aducrsarium,
& vacuam rclinqucrc possessio-
nem iubet k: quod multo plus
cst quam restituere '.
l i i i. I d E M Ubro 5. lntcr-
dittorum.

. \ , . te.l.hac lege.AccvR. de fufaipi
Trmo dcclaratttr propter qnid o s Ferh hoc idco, t™"W.s,
suit imrodullavfucafito-.Quiapropter ^1»1 s1 d vsucapio non &V[li"P'u"t:
bonttm publicttrn. Sccundo , in cjuo ^ m£ cn" "
conssiat iliud bonum pubiicp.m : fci

dominiamquibuidam natum]ci„.
casibus de e iure p-en. sodnas.

licct rte domima rcrum fim in inccr- quos habes Instit.^«, ' V("«rionC,
to. Tcrtib rcmostet obieliionem qua dmi.§.smgulorum.vsqttc jn^f"1*0
pojfet sieri de inicjuitatit. P A v L v s
D £ C AST R.

.»>.s/r.&adhancla- '^T^
uoncmfacit Inftit.eo.in nantrieni

m. tii

G A i v s Itbro Ttcsismo primo
adEdictttm Vrommiale.
Ono publiconvsu-
cap io in crod u£ta cst,
nc-Xcilicet quaium-
dam rerum diu &
fere ° scmpcr incer-
ca dominiaesTcntrcum sufficevct^
dominis ad inquirendas rcs suas
stacu.ci * temparis lJ spatiumf.

prin.dltk alia,Vtsit fi- 'g;t"r ,|
ijislitiuimx* insrapro ^1"»aliud
fuo.l.sin. Accvr.

^Sl1«ra.

coll,

Vlll{

g'tur ob


vcl i practorc
vcl a pnuato,
puta vcndito-
ic.
€ Indiicit in
poircssioncin
pKtorqui pro-
jiibctvnn fic-
ri

(qui c & prohibct vim
ficri ) a priuato, vt a
vcndetc,& prima pla-
nior:sccudum primam
positipnem.
i s rojsejsionem. sc. a
prxtorcex causa d.nn-
7 Scu.in Indi- ni itlfecvti,vcl siniili.
cc Uc hac rc k s" Iubct. prxtor il-
vHe Gel./»4.7. kq j pWhiDet ingre-
y Ctar.

ADuersus"1 cxtranecs yjt
sa possessio prodcsse so

tio-
et.

P 1 Sttssiceret. i. sussi_ vtll,
oerepossit. bKei^Js
q s Tempom. in vsu- Mte recedi
capionc. l)0'rc-
r s ^««w.quodha- ferS"'\
bes lnstlt. devsucap.in sunt , (/5)
?"«• «"saq^rav!
s T TSurpatio.]Intcr- ^"«piortis
V rupiio. vt^.] ' Pr*
eo.l.nMttraliter. ^"^'Mt
t s 0^rw.i.dista..rvtS'S
tores. & ctiam lcgista: «ile noti esser
quandoquc:^ ny JJe f-^jfanna
miur.l. iniurU.%.sina: "™V5qu' '■
Interdtim verkt impropnamur: & frfr*^f"' m*: L f M%£
. . ' ' constante. ii. qujttens. in DH.sft,
ejuut vjttrpatio fumttttr pro vfuca- fin.kccva. *SicmUt«„m
pionc, citm tamen non sit vsucapio, u s Atttem.pvo sed. a Tribonijno.
--S«r. H^-.fifs^
fiw.i. adquisi- ,.i^\m
tio. & accipe didtuper j Vsucapio
causam. Est cnirn vsu- «««6 eit d<>.
niillij adqui.
tendi,non ipsj

sedvfacapionUinterruptio.Vavl/ x "\7"

i i.

10
^»1'^ Cjtnnn.t.
* Vsucapio
<JU1<J.

qiu pr-------_v..0.
dicnti vim fieri.
1

C Reshtuere. prma-
tum priuato cx prxce-
dente obligationc. sc.
vcnditoiis,qua ei tra-
dcre tenebatur. nam
tenetur cum inducerc,
sed non dcfenderc nc
siatci Vis : vt hic , ©•
C.de acl. empt. I. exptti-
\ ftKtniii figuta. sos. at sccus cum pra-
tor dicit se millurum.
na & tueri debctpro-
* "Vsurpatio hibendo vim fieti: vt
^uid. dixi.Vcl dic sccundum
Io.plus c estprohiberc

sProlnbere
cl i.. vim hen
vitn heri plus
ell quim iu
bere restitui. ciTe apudcum pro quo
hoc alteriitra, ptohibet. ) At cum iu-

quia lic ci-
11 uilcm & naturali- vult

DE VSVRPATIOMIBVS
E T | VSVCAPIONIBVS.
T I T V L V S III.
Terposseslonem adquiri dominium hic
tittdtis demonftt at .nihil cnim ctiittd eft vsu-
capio * quam adquisitio dominijper pojfef-
sionem protixam cy ittftam , vcl adquifi-
tio pervsum. l.xxiij.§.vlt. cx quibus cau.
mi.qtuplcnum ius trtbuit. I. xvij. in fin.
dc rci vindi.cc/.xi i .tab.atque ideo ve-
titfttlsimumitis ejse dicitur boii&sideipojjls-
sorit.l.in bello.§. (iquis scnumi. dc cap.
ik post.^r» vftts nonnunquam. 1. deducta.
§..iutc. ad Trebel. $• pojjesso , vr 1. cum
miles. &1. deniquc. cx quib. cau. ma.
cx qua esficitur tj*»"» f elegans.pojscjjionem
sine possejstone non consistere. ^iliudenim
possesjio in initio , aliud postca signistcat.
Vsucapioni contrxria est vsurpatio. * est
enim vsttcapion'tsinterruplio,qu& fit amif-
s* pijfejsi01*6 a>ue tempus complend» vsu-
capioni sinitum , vel interpellatione aut
vsu dominifa Grstcis dcfinitur \*fyi ti'/£Sn>
m jptrv tt[xi/i nsn thaitOTni.

\

V a v I. v s libro quinquagensimor
quarto ad Ediclum.
T.Surpatio cft vsucapionis in-

ptot

illo,vtraque ^ct pra;l:01- restitui,potest cisc restitutio in sola ciuili vel naturali.
possclsio cuu- Ducrsus. 1 C k svs.Situpolsidesfundum viaTitio.non
llS COIUJIUtlir. Z\ '. .? . - , • '. yr, rr \ ■
_£\_noccbittibiquin obtineas interdtcto vti posiidetis contra
alium:vt & hunccastim habcs J.vti possidetis.l.].in fin.YR anc.
m C Aduersus. Ponc casum vt J. vti possidetts. I. j. m fin. <ty 1.1,
i. Item vt l.devi t&viarmst.l.cum ate. 3. Itcm vt C. vndt vi.l.\.
4. Itcm vtC\ deret vindi. I. rcsalicnas. Et iic nou obstat 'i.eod.l.
iompomut.infin.aji.ia. nihil hic dc acceisionc dicit.A ccvrs,

D E V S

E T

VRPATIONIBVS
VSVCAPIONI DVS.
Ve cseclu posfejftouu dtctt qttid estvsucxpioj vt J.eo.l.sine polTcs-
sionc. Item'vsurpat\o,idcstinterruptio:\ t").co.\.i\.
O n o. J Casvs. Vultdiccre ldtiontt quarc vsucapio
sit introdudta.& est ratio,ue dominiareru sint incerta,
idcsr.indubio.Seciido qutdiit Vsurpatio.Tertioquid
sit vsutapio.hoc dicit cumduabtis lcgibus seq.FRAN.


terruptio s. Oratorcs' au-
ccm " viurpationcm ficquentcm
vsum vocant.

1 1 i. M o d s. s t 1 m v s lib.$. Vm-
dectstrmn.

capio causa gacquisi-
tionis dominij: v.6 ip- „
ia elt acqmsitio:iicut ATndiijoon.
ncc tiaditio n sadla a st domintjad>
domino , dominij cst quirendielt,«
adquisitio , sed ' causa n™¥* M"
' .,■ • . r quiiino,
acquihtionis : sic ncc , U}uikh
fadfa a non domino ipsa & causj
cst vsucapio,scd causa adssuirendi
vsucap.Si autemalitei a','I«>"it.
dixerim:cum vlucap. f Duuem

hoc

x iOCO Isjs-
possit cile ex plunbus jum putallic
eausis : ctgo&domi- adeptio,wrf-
niu.quodest talium^: ?"■ ^■'"■&ii<
vts.tit.j.1. iu.i.expluri- ('*• !• li3m'
AiM.vbidchoc dixi.Ite /J „l,s„,
large ' accipc vsucap. e.ts.(titiH
pro prxscriptione: vt ceiilio m»
hic&totohoc tit.vtl. d"m- ,„
1 ■. c lm„,r, ' Vlt cGclllill»
eo.Lqumtur.Sedfino- ,ib,
prie vlucapio eit ln re Hora[
ln iure ,non cadit in feruo : esr ideo ■ mobili, pra-scriptio in ojj^w,-^
seritus tdi titulo nonpotefi vfucapere *c immobili, vt C. dc cndiimjilft
pro se,nec pro dornino. sed si tpfc ser- longitemp.pr^cr.l.ij. Sc
' V • u- ■ J ■ ■ rr j cundumhoccrgonoi, ■
uussit tnshtuttts, ejr adtutt msfu_ do- s0iuravsucapioncqus- Z&<*

VSucypio esl * adic<£bio f do-
minij «pcr continuationcm
polltsslbnis y temporis * lcge de-
nniti fi 3.
TittdiM pro herede curn confistat

mini: ipse dominus esi illt qui vfttca-
pit tali titulo.Y? A v l V s.

mdittipil »/*•
/• VsllMPio VI
cundum nocergo non ^
sissit,it»i
ritur dominium,quod niinium.
secundum omnes con- l Vsiicap»w
fat:vt&c.de-p<t£U. '*r:
,. . , ,- 1 • ptioeiiJiri'0
tradittontb. sed cttam [mftlir
prxscriptione. n quodM.concc(Tit:a^ hic,&insraeod.l.e!tmqui.& m viucapjoiii)
Instiiu.eod.circaprincipinm. ScdBul. dixit principalitcr quxri cx- &ps|icripn^
ceptio.sccundario vtilc dominium:sr C.depr/iscrip.tt■igirita ann.l "1S "' .tt'1^
si quisemptionts.inprincip.&c hanc & alias intelligit de vtili. Patet 7' '^,«*
crgo quod hoc vcrbum dominij O,diuersimodc accipitur pro di- .— ,j,,,r«
redto& \ti\i.fics.deossic.procons.l.ij.AccvR. quist.%>-t
« s AdieBiodomi»ij.M.silim adeptio , vt dcfinit Vlp.titu. 19. de ,, pr*/crip«*
srttg. Videscriptaibi.CviAC.

"s Vossesstoriu. sub.qux posscs.cst habita P bonafide,& iusto ti- "rwlJ"BgI

nc prmcir»
ter ({"*<■
exceptio.

tulo. A c C V R S I v s
z 5" Temporit.(.conunu'\:vtbic,&~j.eo.l.nunquttm.§.j. &l-posejsio.
/2 s Ttmporis lege desiniri. Vlp. in frag. rerum mobilium anni, 0/.cr •?""''
immobiliumbieunijex iureantiquo,quodex Iustiniano Tribo- <t'mi's'fil'u
nianus mutauit. Cvi ac

cunrfario vtile
domini"i,''v',
i'M-
t.
mtsiiin»'1"'-
C Je mft"-
a % Definiti. aliterolim,& alitcr hocuc : vt Instititt. eodcm. tn c no,ninium
prh/cipio. aliud >>>«:&a>
. ji Vsucapiorcquirit bonam fiJe,iuRu titulu,vt & tcpiis cotinusj,v( Glos.prox. aliu'1vC,le'
Scquitur.]

' 1

d»"1

453
**$
Ca? f ili eU
PoneV !rc
*?&
ciuavsu^'osc
vtprocmptorc
HSei-uu'^1
tcstpomdercP
ac:&fc»ecvt!
i &sicvidimusd
aicmbK). Nun
dcsccundovi.
£(l;scilicctquc
(intv-sucapi.&
sidcfunauspo
ionifidc paw
(ill*,vel ftuftt
vclfcetumpco
sicvsucapicbat
riin deceiTit:pc
sucapcre pl*di
reseius.Itemrc
ua non porelt v
jiiii icucrtatur
potestace cius c
rcptacst. &I10
kx Atinia. Ha;c
vltima verba,»i/
«;«r,&c. indig
politionc: & c
nius ea hoc
quoclin doraini
Itatem dcbcnt r
hinc est quod
mca subrepta e
diwdvcl com
rioaion potcrit
pi,nisi reucrta
potestatcmci dc
Si autcm rcs pec
seiuo subrcpta 1
*]uideme ignori
sufficit reiicrti
sciuum ctia mc
rante.vtiicamc
tuiicmesciieo]
lic amodo vsuca
nes seruum in p
«[uando volui il
in pcculio serui
sic dcsinat eiTe \
tipuit,& eaixidc
ellefurtiua?Et
reucrsani,& tui
««iitfif. stcadicitiScruu
£2 ?li0'dicitur 1
ktj ?amiU"iquBrn,
(f(««iw !n P«ulio,& ci
^iilMi. t'-i»ilcibi>o.l,t.J
:i::i[Et wrcs
***»1ZtmXm
'%, Hnamaliasfiu
mm tfit.perq.u, ,
"4p«. 'dcminvctcran
S, '.•Antmumt

■-)

«011».

, 1Unduparit:Sc,
; '.tfycttpit.J.
i.tit 1 / r ■ ' fc*
W f s'7*!«i«
°'ciedctet(
|.> S. ii„iu -lcd d<
?Cncs>Psun^
ft.Not,

^

«.lt 1
loading ...