Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 487
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0246
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
"487 DigestorumLiberxlj.Tit.iiij. 488

i* s Oppmat.quzsi dicat,non potest.
\> J QubcL. id est,quia.
C s Hereditarius.idesr,hereditate iacente.A c c v R,
d |s Hereditatis. adita? & apprehensa; post. rei quas vsucapitur:
vtl.titulo ). l.Pomponius. §. qu&situm. & J. ^* «5. eJs 0^%./. g»i «
/er#0. s Scd contra. s.
so.Liusio. §.nondum.Sec\ . , .
jbi ante cceperat possi- opponat * i veljj ,cpis_qtipd___10
deie.-w *fo »<*. 1. Item ssaminis publici.cliu£Ltticulo solus
cotitra. J. de cap l.pen. ladblIS" annis piscams si^ ake-
Sed m pecuharibus lbt r . . ' , .■
dicit: hic de nouo Hbi uxm eodgra nKtpr ohibear.
peculium cqstituebat: ^« adcjuisltis perseruum heredua-
cum alias non haberct rium heredkate iacentejion ex caufia
Wiq.uid in P«ul»o:vn- j • ^ J^^ w„«jj ,^ W«l-
de ldem quod ln do- ', J .. /»/i /i-. „ J» *,/>««
minicis censetur.nam dopepulmmsitbt confittuere ,de nouo
non incipit vsiucapio ntji pojt adiwm
J:ereditatem.P a\l,
1. 5 Postmorrem domini ser-
uus heredicarius c peculij nomi-
ne rem ccepic cenere. Vsucapio-
nis primordium eric tempus he-
reditatis d aditae. Quemadmo-
dum etenim vfucapietur , quod
ante defunctus non polTede-
rac?

& dominicx sunt. &
facit Cod.de temp.inin-
teg.refiit.l.ea qu&.in si-
PRO SQLVTO.
rfjTitulus pro Hictit. estgeneralis a:
soluto,aliis ci- sed fuperior genera-
fulis genera- lior esi.M.
lior elt, w bic,
& rubrica,;»/.
pro suo. Cur
ita^vide Cx-
polam Titnla

Ro soluto, ] C A-
1V»SVS. Si pro-
miiiiti mihi rem non
tuam , vel vendidisti,
vel ex aliquo alio ti-
tu.mihi debcs , & lol-

pr> siltt', '»
prixe.
f Hiflitmnw
titnKis in Pan.
Flo.cso eit,sed u:seam: vsucapioeam
leges qus snb tit. pto so.luto.idem est
j\oc tituloco si debes mihi pecu-
tineutur, titu- n;am_ & trididisti mi-
d^enfaS' "hi *cm "°ntllam loco
bi,r"ru*t*in- pecuma-,& eamspon- vfiusapiturtiiuloprofilutosPAvlvs.

PRO SOLVTQt.
T I T V L V S IIII.
Cum datur res infiolutum ex causia
tju£ non cadit in titulum sj>ecialem,

causa venditionisputemme tibi teneri tradcrc rern: & tradam
nam non vsucapies.niii vere vendiderimmon auce" suificit ii cre-
dam mc vendidiire,& non vendiderim.Et quare sitsecus in ven-
ditione quam in aliiscontracT:ibus,est : quia in aiiis coutra6tibus
suflicit eumcuitraditur res, habere bonam fidem tcmporc quo
traditur , sed in vendi-
, , , . - •, r tionc debet habere
mine adprehendent. quams poi- duobus tgporibus bo-
sideam eam , non vsucapiam ': namfidem : scilicett^-
quia vt ienorances vsuceperimus. Porc contlacT:us , &
• 11 \ 1 temporequo traditur
in pecul.anbus cantum tebus re- ^ zJm in £ £
ceptum eft K. giS dicitur, exponc vt
in oIo.Franc.
_.. , r, . . \ 1Si *x\sijmtms.»As- « ^t^
Titulo pro Joluto ettam putatiuo signat diffeientiam in- &,liomn,c6;
pr&ccdit vsucapio,no» fic titufro em- tcr venditiooem & ce.- ^q°* *
ptore. Item inprimo fissicit bona si- teros fontt^«* =« in m
', r/.'. . Ji ,, . csctcris contradib.suf-
desiemporetraduioniuftenndoetum ficiatputare deberi ex
requiritur tempore emptionis.VAvL. CQntraftu,qui non in-

terim numero te accepi:dicitur quod

rumquisingu-
Jis legib. prat-

tiiluata serie.
Ant.Aug.li. 3
fap.i,

istam rem vsucapiam
titulo pro soluto.
" Fr.nc.
e 5" Profaluto. Si quid
ex stipulatu debctur,
vel aliquo cotraftu in -
pominato : illud iolu-
tum vsucapitut tatiim

I.H ermogenianvs libro quinto
iurii "Epitomarum.
Ro soluto c vsuca-
pit,o,»irem debiti
causa recipic. Et
non rantum cjuod
debetur f , sed &


timlo Pro loluto.quod quodlibet pro debico soIutumS,
{1 debcturex ahquo ti- l .-„. 1 r • n_
tulo, qui inter titulos h°C tltul° ^""P1 Potest-
Trocurasor adquirit dcsnine igno-
rantt pojfiefjiomm, «0» vftcaptendi
conditiunem. P a vl .

I 1.

Pavlts Ubro teriio ad
Neratiitm.

SI emptam rcm mihi h procu
rator ignoiance rue meo no-

vsucapionis nnmcre-
tur, vt ex causa lcgati
vel iimili, vsucapitur
eod.titu.& titu. pro so-
luto,& iic ctiam ex di-
uersis causis:quod esse
potest:^; s.r;s. ij.l.iij. §.
ex plurib, & hcc si-ue
verc sit titu.siue creda-
tur : nisi in emptione,
vbi vera debet eile : <vt
J. /. iij. vel iustiilima
causa ertoris:x'i "j.tit.).l.t]ut>d vulgo.
f s Dcbetur. prxdidis modis superiori ^los.notatis.
g s Solntum. volenti creditori: non ahas: vt s.si ar.pe. I. ij. §• ij.
s, Vsucapietur vbicumque ergo si b id quod soluitur ,fietet statim accipientis,
pro so.uto si esset dantis : ibidern si non est dantis , vsucapitur hoc titulo.&
ssuod nobis ^ facit s.delega.).l.cumincertH4.A c c v r s.
1 C^Iemptam. ]C a s v s. Licetper procuratoremposs.mihi qua:-
ijtaturctiam ignoranti: non tamen vsucapiam ignorans rcm
quam cmit procurator a non domino. ignorans autcmdominus
vsucapit in casu,sciiicet in rebus peculiaribuspeiseruunr emptis.
Francisc.
{1 s Mihi. adquisitiue.
i s N(>nvfucapiam.n\siCchm;viC.de adquiren,possesf.i,).& l~.titu.
ij.[.poJfeJso.r.§.fin.A c c \ R.
k s Kcceptitm cft.vts.tit.)-l.Labeo,&ytit.).l.qui sundum.§.vlt. &
i.(f.§.Ce/y*M.niii abaliopfl.lideaturseruusqui qua^rit nobis pecu-
liariter :vtl". titu. iij. l.homo libtr. in fine. & est raeio diueriita-
tis:quia in' vsucap. rei qua:sita» per procuratorem bona fidcs de-
bet eise:at ^noransd,bonam fidem velcmalamnon hahct.sed in
peculiaribus^causis publios vtilitatisest secus : vtsupra titu. ij. I.
peregrl.^.qu&sitHm. Item dic idem siue filij siue serui pecuiium sit:
vt s.titu,ij.l.}.i.kem adquinmm.Sc large ( accipe peculium, vt ibi
«Bonse&ma- notaui.AccvR.
tefideiawdjsi ^jexij};manSm] Casvs. Si credam me ex stipulatu vcl ex alio
/ Pcculisi Jar- iJ1irnilr contraiftn deberc tibi rem,cjuz non est mea, &: tradam,
gc accjp«ur. iw dcmurn vsticapis, si & tu piucs tibi dcbcri. secus auceai ii cx

«ou dpmino.

#In vssicapio-
pe rei quasita:
pcr procura-
torem hona
sides essse de-
btr.
ssl^norzs bo-
nam fidem vel
inalam non
habet

DE CASTRO.

XII. I n e m libro secundo
Manualium.

tercesscrit, quem tamc
crcdit intercessisse.Scd
in vcditione non suf-
ficit putarc deberi ex
yenditi'one,nisi & ven-
ditio prxcesscrit &
hoc probat: quia cum
debeat interucnircbo-
na fidcs duobus tem-

W. iuiU (jiu
^0111- emeiiJent,ii|.
n s Vsucapio. pro so- fiio. i. vradi-'
luto. l'°- c§» nillll
os Putes.a})is nofc: mm-a?*'
vtytitulo \. l.qutfun- &llim^
dum. §. feruui meus. jy & tracutui,
j. pro suo. I. horniiiem. * twm.

SI existimans ' deberem tibi
tradam : ica demum vsuca-
pio n sequitur,si & cu putes ° de- ?W&*S£ tcpore con,-
1 .• ir ai- j r n tractus venditionis &
bitum eile. Ahud si pucemPme ira'A,-,;««« . i". !
r ... r traainonis : hxc noi\
cxcauia vcnditi teheri ,& ldeo possut intcruenire nisi
tradam. hic enim niii actio 9 -j- contractus esset: in a- , .
prxcedatr ct, pro emptore vsu- J|is non iic'lR A Nc- L2jy
capio locum non habec. Diuersi- mCrVn/ 'nVau^je.
r. 7j. .„ „ ", m J Vebere. ex ali- gitur cmpuc<
catis caula in iiioclt,quod m quo contradu prxtcr vc & paub
ca?rcris causis l solutionis u cem- vediti,oncm,puta fun- polJ P"""-
pus jnspicitur.neqi interest , ciim
stipulo.v,sciam alienum eile ,nec-
ne.sufficit enim meputaremeu*
esTecum soluis. in emptione au-
tem & contra&us terapus inspi-
citur x , 8c quo s soluicur v: !icc
pocest pro emptore vsacapcre s Sednocquodiucdi-1*»4
qui nonetnit, nec pio soluto z, citur, nidetur falsiun:
sicut incaxeris comractibus. quiaenor b fa[sxCiiU.
ia; viucapionC non pa- b,yM1fm
Kesptgnorata,s^editort jubtepta §.error. Respo. noc ac- i;.;, iuttiiitp
per debitoremsjsisitur snrtiua ejr in- ciclcre iust° er*01«iu' r0s-
vfiucapabilis retieclHweditoris feu tc.luenita»te- ^iUud
. . '_ . . . •» J ldem elt 111 cmpttone:
turtsjm : vtttum tarnen pnrgatw st ^t infrapre erhp. I. quod
res in potesiiatan creditorii rtueriA- vulgb. quod infra sta-
f«r.PAVI.VS. tim negat. Sed dic
quodibi iufliilimusc,( rE[TOr ytff
, vt in alieno facTx». Sed simustii»l*
alias qualis qualis Jsufficit erro.cvf hic,& s titulo ).l.non folum.§.'). ctoalirmi
ibi,hocampiius.&c.&c dixi inl.Ceism & bocpatet:quia.legessn aliis •' uWj£
contraftibus dicUnt*putans velcxistimanSi & cau6m npn inse- J^jjg.
runnsed qua; de venditionedicuntjrrcquentercauiatncrroiJS 110- m05>
tant:^s ~).tit.).i.ij.mprin.&l.quodvulgo.&proJiu.l.hotninem.Acc.
p s Putem temporetraditionis.
q s Nifi-iclig. aliasemptio ,^c aliasauctio, id cst,emptio:quia
vtrumque auget,vnum re,a!terumpretio.
r J" Pncedat.&c tunc habeat bonam fidcm.AccvR,
« 5" Nisiemptiopr&cedat. Flor.astio,id cst auclio. SicVip. tit.lt,
sragm.Cvi a,c.
1 s Caufa, intet emptioncm $. alips contradus.
c s In ctteru causis.id est contraftibus ; & inde a&io vcl obliga-
tioprocedit.AccvRs _ & „,;
u s Sclutionn.id eelt,tiadittonis. _ '■
x s InJ}icitur.xtfupratitulo).L(iis.$>.Jina.&1.titti.'y.l. ij.inprin.
Ac c v r s.
y ^ Scluitur.Sc sic duo tem^on;vt ~s. tit. j /. j/.so prbtc&c iic in-
tellige i.^e Publ.l.fed & si.§.jin.gr l.dcpretio.Qr s. ^/V«. j, l.fi alie-
na.inprin.ln cxtrancis heredibus ti'ia:ytlit licres capax ; vt'■■ar.gu.
contras.de hered.infiit.l.Jialienum.§.i» extranas.
z s sfec profoluto. s. ppsTumus vsucapere,qi4ai,n.noneininius,u- ■
cet emisse crcdauuis.Qu.odautem l'ub'ncit,sicut in c&tcru, &c. clt '
similitudo r percontrarium : vt&: alias j.^e accu.Lhos accufare. §,fS.'ml-^
omnibut. q. d. possumus in cajtcris. Vcldic recVam fieri simil.itu- Pcr'
din.cm.adid quoddestipuiationc d;xit:& iicnou adprpximunj
diclum

489
neritioP;
talis if .»°
Tsucapi>nl!lf
Lotetocem
MtitH-)-1-!11'

I ,r £(«»w
incasuqiifc
c j inmean>'
tods-vi& C.
dmstpnbM
contta.j.WJ-'
itit.).l.ft<ltiit*
Sedhicalien:
bitosis «as.11
riis erat deb
plenedicvti
,0ipto PRO E.MP
*J"^ IJs«Fundan
' polltdebas ,
a te. cum e
demnatus ad
lestituendum
sti libentius
sstirnationen
etrosponteac
pro cmptore.
i»Js titulus retcaulamab
mnliaionis sjfto: Vt C. I
s,sufcsoaaayaumanu:
mfSiM.C. /ifojrsJjir.Vel
ii/«ti;. /ot quiacume cu
npm «<//» auocare:«s
uliisusir. „ r „ /i"j
, , s ' e s Pomiert.
JMiBii mili- iiteseiietpiM
tiriaufcrre PnbU.fed&ji
»M aliiid T)R„ (?«,«„,.,
:ai 1 w
ittuaili. Ymiuecum
tiri aon est ad rem trader
•jnvbijftor titulo pro soli
twntiis est interuenisse
:*M"°-emptore.&e
JPosttlwpro «pta venditi
tosiipotd) licet tempoti
J(*fca. re tradi.habt
wat. ,,:,
<Hht rV CT10
ah'ii dc. dcm'sciiic
'•Jtiipos. g° emptiod
M«tpotcil casunonintt
*!tt' qiando possl
remessealiei
vsucapio.[Si
dominosubc
conditioexte
feextitisse,,,
dicitur quod
«neram.no!
'S^rantein
^''nipedap,
an°ndomin,
x-incarnisPri
S^ndo incm
.""P^suca
leS's,dicens:
?od»m cond
2*-]Emi
y^icitu
?io'licct
^Clacasum
j saCipio i,
doi^c4;;
loading ...