Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 489
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0247
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
l'adcr,

488

duobu* i.K,

pore

lcett{.

PSdlcitur Pv"leli^enfi^

«*■&!

C^Cri6c°nti>
***«■««$«
CQnttastua«i Ct
*"*■*•* *S
dLlt10 Pfefei
;a?csH>st
P°sswintcn,c„ite„;
sMKaauseuct.-ia,
liisnoniic.FRA!(cH
A C C V R,
quo conttactu px%tn"
veditionem.puta fun.

dumcxcausa%,ve["!
ilona,
luto. »]
o s Pafw.ajias oofc"
t/f J,;to«ii>j. (.}«/«.Jj
dum.§. simustnm.jjbt
J. />r« /ko, Lkmkn'*
\ SaUiocquodliki'?
citur, udemr fillk
quiaerrorufalsa»
la» vi"ucapion€ nonpt'.';
i §.OTw.Rcsp6.liocit-i,t
ciderciustocnoieiiMi
teruenkntc. hs\U
[ idemestinemptw:
t vtmsrasroemfisd
■ ^l/o.quodiiifal'-
tira ncgat. Scci dic
quodibi hMm^v
vtinalienofaao.SeJfc
uftio,idc(W^
,o.
icm.AccvR- . .
%££&*#■

U.&\

titl). )•

,*»/*

. !/ (ic I»'

s/^'

!,v:^4"'

t„tk«^'
V« ^toi ii.«"'1";
&sicss<*adp JW
v' ■ ' /

489

Pro emptore.

490

di&um refertur, scd ad iilud ,sussich , &c. & ibi coniunges istud
sicut Item qtiseritur quare secus in vcndicione quam alias?Respo.
vtstit.].L^nprincAiccs _ .
Slauid est.] C a s v s. Rei furttua: noti sic vsucapio,msi pcruc.-
nerit in potestatem domini.hoc faliit in casu.nam st obligasti
mihi rem alienam , &
iru. Labio libro quinto Pitbanon a
Paalo Epitomatorum.

Slquidest subreptum 3 id vsu-
capi non potest a antequam
in domini potestatem perueneric.
Paulus. Im6 forsitan &c contra b.

eainde mihi subripias:
talis res non potest
vsucapi, nisi perueniat
in potestatemmei cre-
ditoris.FRANC
a s Non potest. \tsu-
pratitu. \.l.fequitur. §.
qttod autem.
b s Etcontra. scilicet Jsjam (j id quod mirii pjgnQri de*
m ca u qui equ . deris,subripueris,erit ea res furti-
c s Inmeam. 1. crcdi- ' ,r
tods:vt & C.pro emp.l. ua tacta: ied iimulatque m meac
citm sit probatum. Sed potestatem venerit, vsucapi po-
contia.."j.tit.).l.firem.& terit.
S.tit.j.l.seqttitur. %.[ire.______________________________________
Sed hic aliena,non de-
bitoris erat:in contra-
riis erac debitoris : &
plene dic vt in d-§-sire.

PRO EMPTORE.
T I T V L V S V.

\ Titttlus pro
causa poiles-
sionis. adde
Qtt.hnm isi.C.
jamilu.

%,-vit.nunc smgulas exequitur. Vroempto-
re. i. quasi emptor poffidet qui ex causa em-
ptionts vel ex negotio emptioni proximo
rem naftut est. Cviac.
Soluctu aftimationem litis vfuca-
pit tit.fr0 emptore.

t An & quo-
moJo titulus
transaftionis
sitsulficies ad
przscriptione,
T. /. tx cauf
twtjitBitnis.C.
it ysnus. pro
mplire Baibi
traS. de j>rxs<r.
3 imrti /.7«.?.
b Manu mili-
tari auferre
nihil aliud
quimpcr mi-
nistros ludicis.
1 Manu mili-
tari non est
opus vbi aftor
conientus est
rei arstimatio-
nc.
il Posseslor pro
eoqui poteft
a posscHore a-
uocare.
p Possidcre
culpa qui de-
siit.rem i pos-
sesfore potest
auocare.

PRO FMPTORE Sequuntur tituli f,ideft caufi posscssio-
num,quai proposueratgeneraliter tit. i.l. 3.
sJ52?Fundum quem
possidebas , petebam
a te. cum elTes con-
demnatus ad fundum
icstituendum , volui-
sti libentitis soluere
jestimationem rei, &
eo-o sponteaccepi. diciturquod rem istam amodo possides titulo
pro emptore. Franc.
d s Obtulit.non cx cansa transadionis a.nam tunc non habe-
ret causamabeo,& sic non vsucaperet pro emptore vel pro tran-
sacto: vt C de transaB. I. si prosundo. s Sed quare non f uit res
ablata manu militari b , vt ~i.de reivin. I. qui reftituere ? Respon.
quia c aclor fuit c"bntentus tei a;stimatione : vt in eod. tit. I. qubd
st pojsejsor. Vel dic quod reus non posfidebatjsed^polTessor dicirur,
quiaciim e culpa,non dolo desiisset possidere,potest a posseiTore
auocarc : vt s.de rei vind.l.siculpa.
e s Fojsidere. rem quae nonerat petitoris:alias statim fieret eius,
ii res elsct pra;sens:t;t "s.de rei vind.l.eim rei,fy l.si res. & facit s.de
Publ.Lsed & fi.§.si lis.&"].Liij.& s.de euicl.Lsiseruus.§.).t\ c c vr.
PRo emptore. j C a s v s. Ad hoc vt quis vsucapiat rera titulo
pro emptore, debet in veritate emisie:nec susficit si credat
se emisse ciim non emerit. Secundo dicit: si credo me tibi teneri
ad rem tradendam tibi bonafide accipienti: vsucapies hanc rem
titulo pro soluto. secus si tradam tibi ex causa vendi.quam credis
interuenisse ciim non interuenerit. nam vsucapies titulo pro
emptore. Sc est ratio diuersitatis,quia in cxteris contracfibus ex-
cepta venditione susficit tempore tradi.iuberi bonam fidcm.vnde
licet tempote stipulat.stipulator habeat malam fidem : si tempo-
re ttadi.habcat bonam fidcm,satis sit vt sic posfit eam vsucaperc.
at in emptioneduobus tcmporibus dcbet cmptor habere bonam
fidem , scilicettemporecontracfus : item tcmporc traditio.sic er-
go emptio dcbet interuenire , vt sic poslit vsucapere.sed in nostro
casu non inrcruenit contradt. emptionis. [Separata. ] Ali-
quando polsideo,& non vsucapio : vt si emi a non domino sciens
rem esse alienam : & ess: mihi tradita. nam posfideo , non tamen
vsucapio.sSi svb c o n d 1 t 1 o n E.]Emi remalienamanon
domino subconditione. diciturquod interim , idesl, antequam
conditio extet,non vsucapio. Secundo dicit:Pone quod credo co-
dit.extitisse,quce nondumextitit. nunquid vsucapiam interim-Et
dicitur quod non. sic & si putem me emisse rem quam nondum
cmeram, nonvsucapio. Tcrtio pone quodconditio extitit me
ignorante : nunquid vsucapio i dicitur secundum Sabinum quod
sic,inspcci:apotius veritatequam opinione.[SABi Nvs.]Emi rem
a non domino pro x.hoc paclo apposito, >t si 116 soluam prajdifta
xan carnispriuio,sit rcs inempta: & est mihitradita res.quxritur,
quando incipiam vsucapere ? & dicit Sabinus quod tunc demum
incipio vsucapere , quando pretium solui. poliea loquituraudlor
legis , dicens quoddiftumSabini debemus intelligerequando in
modum condit. prtedictum paftum sit appositum. secusautem si
in modum conuentionis siue patftionis suerit appositum.sSi in
diem.] Emi remanon dominohocpacfoapposito^quod sialius
osterretplus intracarnispriuium , sit res inempta. dicitur quod
emptio dicitur pura, sed rcsoluitur sub condit. & idco interim
vsucapio.licct quidamdicerentcontra,sed male. Vltimo ponit si-
milem casum : si emi rem a non domino hoc pacio appo(ito,vt d
mihi difplicuerit intracarnispriuiuro,sit inempta.nam & hoc ca-
su vsucapio interim. [Cvm Stichv m.] Emi Stichum a non
domino; & traditus est mihi Daraa qucm non emeram, dicitur
ss.Nouum.

qu6dnonvsucapioDamam,cumeumnonemerim.[SED et si
FVNDvs.]Vendidisti fundum inttacertos terminos , tandem tra-
didistimihi etiam vlttaterminos. dicitur quod totum vsucapio.
[Eivs.]EmibonaTitij ,apudquem Titium crant deposita man-
cipiaSempronij.traditasuntmrhibonaTitij: & etiam illa man-
cipia quac etant apud
1. C A 1 vs libro fexto adEdicium
Prouinciale.


Oslessbr qui
aestimationem
tulit d , pro
ptore incipit possi-
dere c

litis
ob-
em-

tor v^didisset rem cui-
dam cxtraneo.[ P r o-
CVRATOREM.] SiptO-
curator emit rem au-

Titium deposita. dici
turquod illa mancipia
non vsucapiam titulo
pro emptore. [ T v-
t o r. ] Duo erant tu-
tores pupilli. vnus tu-
torum cmit rem a pu-
pillo qua; non erat pu-
pilli ,a!tero contutore
, pratstante auistorita-
ln empttone reqitmtur bcna pdes tcmmunquid hic em-
duebm tetnporibu4}ideo iuftns error ptor vsucapictsdicitur
caufam vsucapiedi non praftat.E ar. 1,u6d slc;nan?aut emtt
' ' plus quam aliusemis-
m.Favlvs libroquinquagensimo- set: & mnc taceat Pu~
quarto ad Edicium. Plllus 'cum non sit la-'-
sus. aut miiuis dedit
PRo cmptore possidet, qui re «l113111 alius dcdisset:&
vera emit: nec sufficic tant^m tunc a§et ^[[^s c6"
. . /T, tra tutorem auctoran-
m ea opimone eilc eum , vt pu- tcm & etiam contra
tet se pro emptore possidere , sed tutorem ementcm acTr.
debet etiam subelse causa em- rutela; perindeac si tu-
ptionis f. Si tamen existimans
me deberc 8 tibi ignoranti b
1 r &
tractam : viucapjes '. Quare er-
go & sl putem me vendidiise, 5c &ore procuratore ven-
dente nomine domini:
dkitur quodvsucapiet,
idem esc & si gestor negotiorum emit tem a procuratore domini.
[ S 1 s e r v v S.] Si scruus emit rcm bona fide a non domino ex
peculio,diciturquod inspicitur scientia serui,non dominiSecun-
dodicit quod quando scruus emit rem bona side a non domino
ex peculio:vsucapio procedit etiam domino serui ignorante.secus
si non ex peculio emit. Vltimo dicit, quod si seruus accepit poss.
alicuius rei per vim,non vsucapiet. [P o m p o n i v s. ] Si scruus
possidet rem nomine domini,inspicitur scientia domini,non ser-
ui : secus sicx causapcculij possidet. nam tunc inspiciturscicntia
serui velignorantia, non domini, etiam si dominus postca au-
ferat istam rem & totumpeculiumseruo. [Si servvs.] Scr-
uus emit rem a non domino cx causa pcculij,& bona fide.tandem
dominus serui coepit habere malam sidem: dicitur quod vsucap.
procedit. secus si aprincipio ctim ieruus ccepit posliderc ,domi-
uusseruihabueritrnalarnfidem. nam vsucap. non procedit. VI-
timo dicit: seruus emit rem a non domino , & mala fide: tan-
demistam rem dedit seruus dominosuo ad hoc vt manumitte-
retur :& manumissusest. dicitur quod dominus setui istam rcm
non vsucapit. [Si a pvpillo.] Habebam rem alienam pre-
cario a patre pupilli. tandem eandem rem mortuo patre emi a
pupillo qucm credebam esse puberem,cum non csset.dicitur quod
vsucapio inspeila veritate, scilicet quod ha;c res erat aliena, non
inspcdta opinione, scilicet credendo eum esse pupillum. Crede-
bam autem licere de iure pupillum posse vendere iine tutoris au-
(Storitatc.dicitur quod hoccasu non vsucapio : quta iuris error
nulli prodest. [Si a evrioso.] Rem c^uam polsidebam.qua;
tamen non crat mea, emi a furioso bona sidc credens eum sana;
mcntis.diciturquod vsucapio.[S 1 e a m. ]Rem alienam vsuca-
piebas bonasid. pro emptore. eam rem interim vendidifti mihi
scienti non tuam.diciturquodnon vsucapiam. [Eiiam h e-
r e d 1. ] Testator vsucapicbat rem aliquam.heres cius adita hc
reditate,& ante appreliensam possesshuius rei decesfit relicro he-
rede. dicitur quod heredipossessio primi defuncti ad compledam
vsucap. proderit. [Si deevnctv s.]Defunftus ccepit vsuca-
pere rem aliquam bona fide titulo pro cmptore. iicet heres eius
sciat hanc remalienamaion impcditur processus vsucapionis. &
quod dixi in hercde,idem in bon.possessore ordinario,vel extra-
ordinario.idemineo cui restitutaest hereditas defuucti cx causa
fideicommissi,& in similibus : vteorummala fides non impediat
vsuc.rccteadesunfto inchoata.[E m p t o r i.]Vsucapicbasrem
alienam,& eam mihi vendis & tradis. tempus quo tenuisti eam,
mihi proderit incompler;davsucap.[Si rem ALiENAM.]Rcm a
non domino bona si. emi. & eam vfucapio. fi verus dominus eam
a me vindicet,non interrumpitur per hoc vsucapio. & de hoc dic
v t in glosT sed pone quod rei sestimationem soluo vero domino,
causa posscssionismutatui,idest,vsucapiocessat,cum efsiciardo-
minus.Idem si verus dominus eam rhihi donet.
s s Causaemptimu. vcl a iustissimuserror:^ ~\.eo.l.quodvulgo.
aliassussicit qualis qualis.
ss Debere.tx aliacaufaquam venditionis.& sicmutat ca,ium.
's linoranti. & iuste tcmpore rraditionis.
{ s tfucapies.^w [oi\sio,vts.tit.).l.iij.

4 Paria siins
caussi emptio-
nis habere, &
iuftiffimum
errorem.

Q^:

asss«
loading ...