Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 503
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0254
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
503 Digestorum Liber xlj\ Tit. vj* 504

A1

Lienam. ] C A S v s.Fundum tuumbona fide possidebam:&
_antcquam praescripsissem ,a:dificabam domum ineofundo:
& ctim a:dificai'em,denuntiasti mihi ne a^dificarem.dicitur quod
proptcr hocnon interpellaturpraescriptio.FRANC.
a s Emit. aliquis.
b s Denuntiante.no-
uum opus , ne xdifica-
ret. Veldic quod de- ISsuniiatio noui opcru non tnter-
nuntiauit suam esse, rUmpit yr&scriptionem foli.B A R T.
« fcenurieiatio non a tamen pcr exe- XI x x ,Scjb\ola libro ■y.Res^onforum.
d*™" m" rUt°rem n Ta TC K Lienam arcam bona fid.e e-
dicuim no in- {CCas:vtC. depr&scrtp. i\ . , „ . ,.
'""'X ' ***• *»»• '• A- Nec -TJLmic %& ante impletam chu-
?vsucap<"o,e. OD- c' ^ m' wW«. l.si tinam posTelTionem acdificare cce-
xecutons seu simdum. quia ibi fuit pic,ei derjinitiante b dominocso-
li intra tempora diutins posies-
sionisperseuerauit. quasro vtrum
intcrpellata fit;an ccepta duraue-
rit. Respondit, secundum ea qus
proponerenturmon csse intcrpel-
latam *.

iudiciali Je-
nuMuoneim- mm;vtsJe peti.bere.
peditnr. » ... . * J . .
,Denm>eia- <- ^w ™»???'; §'?c s"
tiore perfe3a *«>». quia lbi speciale.
interueniens &facits". de li.causa.l.
non constituit non solum.§.sieum.
quem in mala r j Dommo.\n n6 do-
minocertum cll:x*C.
«k refc.vend.l.si maior.

pojs. I. iij. §. <?.v pluribtu. Item ille qui apud defunc"tum rem vitio-
sam,nunc purgatam vitio,pollidet pro hcredc : vt s.de vfmap. /.
vbi. §. j. Item ille qui iustissime errat: vt ~s.de vsucap.l.non folkm.
§.\. Item ille qui tenct rem in qua defurictus carebat titu.tenebat
tamen pro sua,& bona fide: vt j. eod. titu. l.plerique. & hoc si esfc
extraneus : secus a in * vs"Mp;llllt
suo : vt infra l.proxi.§. uro ner<tfe
rat esfe heres-.quia viuebat ille cuius silium. & facit infrade susr*ne,',l,0«
fe heredem-putabat. Pavi. d e farJ.siquuexbonis.
C a s TR.

An b

^Vsuc

frh
* Flor inter

peUacum.

Oui emit ab dliquo tamquam a
IKteslata. 1C a s v s. „„„ —!j , '. * r.
Duo fratres succes- neg.gelore vtl comuncla persona,
serunt sorori sua: de- eftmaUpdet : nifi credateumhabcre
mandatum.BAKT.

\

funcras ab intestato.v-
nus istorum fratrum
erat abses:& alter pra-
sens. ille qui erat prx-
sens vendidit fundum
communem nomine
suo & fratris. quasritur
an emptor vsucapiet,
seu pra?scribet?Et dici-
turquodsicmptorcre-
diditquod veditor v£-
dat de volutate fratris,
quod pi'a'scribet.FR.
cl s Fundum. non he-
reditarium,sed pro he-
reditario habitum.

Xiv. I d e m libro •vicensimoquinto
Digessorum.
Nteshta: sororis hereditas ob-
ucnit duobus fratribus , quo-
rum alter abscns erat, alter praj-
sens. prjcsens etiam absentis cau-

sam agebat.ex qua hcreditate suo
&C fratris sui nomine fundum d
in solidum vendiditLucioTitio
bona fide ementi. quresitum ess:,
cum scierit parcem fundi absen-
e s Si credidijfet. & tiselTe, an coium fundum longa
A r.edui.tati5 iustsT- ca.usa,m ha-UiC polsessionc ceperir. Respondit, si
d Cteduiitatis cl-e(julitatis d : vt ). de l ,.,rr t-1 i r ■
r Z°l7eS verb.fign.lbontsi.nonz credidisict mandatu fratns ve-
Jionem habes J4 , J -rT t 1 ■* ^ -/T
v(ucapere po- autemldeoquiafrater: nisie v,perlogum tcmpUS cepiHe.
qniaiicesTet error iu

Pomponivs libro trigensimo-
fecundo ad Sabinum.
Ro herede ex viui
bonis nihil vsuca-
pi potest § , ctiam
si posiesior mortui
rem fuisse exifii-

s An " autemctota- - v,Bcapi
lis hereditas vsucapia- Possm tlm\0
tur ? Resp. non : qma Vr°J}e'<:dc.
ciun sit vniucrsitas d redi"Ca?' ^"
iuris:x;s J. de-verb.fign. Iisnon


l.nihil altud.etgo non e std

tota.
Potclt,

mauerit

Cll's tes
possidctur : -vtl.de ad- sing"!ares :&
cjuiren.re. do. l.feruut.§. J's^°do-
incorpomles. nec F ergo vniuS,''"-5
vsucapitur: vt fitpra de potest)& c "°
vsuca.l. sine. Sedresg 'luranSpos-
iingulares corporales, 5^??*r.

si alienq sint in heredi-

/Vs,

caP' non

Misfio ex primo decreto prtscri- tate t slc . vt in hoc tm_ Pj«j,
ptionem non intirrumpit. P a v t. sciiicet h mobilis trie- tur.

PossiJcn.

DE C A S TR O.
i i.Ivri anvs libro quadragensimo-
quarto Digesiorum.

nio:immobilis decen- i singiilarnln
nio (licet quidam di- rerum Wrcdj.
cunt omnes dccennior "Uir'i & ip.
>w hr

ne > niueniaturinqui- ,;,j:,
buidam neres jinains h Hered

credita.
stntia.
tsrii

.. argum. supra de rcs singuli a.
here.inss.Lexfacto.<]uoi s n'«bilcSj
nonplacet)personali- ^1??'0 :im-
bus autem adionibus nin.Tr
suisKtemponbus prx- Ics tnccnnio
scilicet xxx. pratscnbui
i Hcrej
nondico titu. pro he-'b"sd:"n eirc.'n
...,. r i »uis non csse

teft.
t Coniuncta
pcrsona cen-
setur liabere
mandatum a
gendi pro co-
iuda sibi per-
sona : at non
veciendge eius
rei. hoc enint
casu magnum
prsiudicium
continetur.
\ In indice ti-
tul.Sc.
s Prsescriprio
non curric ad-
Uersus ciuili-
ter possuknte.

PRO HEREDE,VELf
PRO POSSESSORE.
TITVLVS VI.

ris,qm noceret:t;f s.de
vsuca.l.nunquam.
^ Sed op. quodcohe-
resabsens polTessionem
ignorans non amisit:
ergo nec emptor qua;-
suiit. ergo nec priescri- Titulo pro herede , vel propossejsore pof-
psit? Respon.absens no stdet quiex caufa hereditatts velbonorum
possidebat: vel quia no posisesionis rei incumbit.Cviac.
adierat;vel quiaposs. • , .
non f apprehenderat: Titulm putatmm pro herede non
vts.de adquir. poss.l. sksjicit ad vfucapiendumfi non pote-
cum heredes.
f J Venisse.i.\<iclim csse.
_______^,_________________________________. ——i—.----------------——.
PRO HEREDE,VEL PRO POSSESSORE.
Aliter accipitur hic , aliter supra de peti.here. 1. pro herede. cum
hicvere,ibisalso heredes dicantur.fy qu-tndo locum habet,no.infra l. j.
Ro herede. ] C a s v s. Credebam Titium mornuum,
cum eslet viuus : crepi posliderc bona eiustamquam
heres : & inter canera bona erat qua"dam res aliena
quam defun£rus tcnuerat bona fideidicitur quod non
vsucapio islam rem tit. pro hercde, ciim Titius adhuc viuar.
Fr AN c.Ac C V R s.
I Vsucapio g s Po^.i.oportetgesTemortuumeum incuius bonissumhe-
pro hercde vt ics:vt C.eod.Lopinione. non autem dicas quod rcs h viucntis non
habeatlocum, possit vsucapi:quiahoc esset falsum:x;f arg.s.proleg. l.eares. Item
eportet eum esj. ratio:quianec'liereditascst viuentis:^? s.deher.ven.l.).Acc.
fl 1,Z°J^IZ h s Extftimauerit. quantum ad opinionem. non crgo sufficit
sum heres. opinarnsed certus csse debct cum mortuum elie,vt possit adire.vel
fcVsucapires bonorum pos.peterc : vt ~s.deadqui.here.l. qui hereditatem. Item
viuentis pos contrasi putct eum viuum qui decessitit/s in eo.titu. I.heres inflit.
^s}' j- Ouis k ereq vsucapit pro hcredc?Resp. M. illc qui renet re quam
non est viuen- defunftus mala fidepossidcbat, & nolit vti accessione experso-
tis. na defun&KW Cod.de pr&fcript.long. tempo. I. j. <sy supra de adquir.
k Vsucapere p0f. l.Vompo.^.cum quts. Sed Io. contra: vt j. de diuer. pr&fcnpt. I.
pro htrede cum heres.& no.~s.de Publi. l.siego. §.partus. Dic igitur quod ille
«juis dkatur. vsucapitpro heredc , qui possidct rem quam & defundus vsuca-
piebatpro cmptore;vtlic duobus modis possidear: vt s, de adqu.

uersaliter.

rius cui beres debebat
missus estin
possessionem huius rei
legatorum scr-


QVi legarorum seruandornm
causa in polTellionem mit-
titucno incerpellar posressionem
eius qui pro herede vsucapit. cu-
s-todia; enim causa re tenet. Quid scribitur, icinttt xxx. pr*'criDunrar,
ergo est ? ctiam implcta vsuca- ann- ,vel aliotempore:,s5cr«in^
pioneius pienoris retinebit ':vt
\ ,-r , i ^ r/ rede:sed petitonsne-0
non pnus discedat k , quam si so- gligcntia,sccusin vni- ssi£
lutum ei legatum fuerit, aut eo uersitatc^fa&i, qux v- t«r personaies
nominesatiidatum «. niuersalitcrvsucapitur: aa°nestrw-
Oui detinet rem quam scit alie- T not^f/ t VJM?-' ™f^*
r ■ ■ ■ i i !-rerum.§.pnalt.Sc ad l- /vsucaDirnr
nam, txfuperuemenuut.pro herede dem sup}a de rei vin_ gg^
non incipit pofsidere ,nec vsucapere: dic. I. vindkatio. Ac-niucrlitasvai.
quia non potefi fibi caufam posfeffio- c v r s i v s,
nis mutare.P avl. s\FJ H^rum ]
, i , r , V/Casvs. Heres
I. J Quod vuigo responde- Tinjpossldebat rema-
tur ' causam poslcssionis nemi- lienam tit.prohercde.
nem sibi mutare polTe.-sic acci- tandem vnus legata-
piendum est, vt possessio non so-
lum ciuilis , sed ctiam naturalis
intellegatur:& propterea respon- cauta
suni estjiieque colonum m, neque uadorum.dicitur quod
eum apud quem res deposita, aut "6 inteil'nrnPitin' vf
1 l, r, t . r heredis vnde procedit
cui commodata est , lucn facien- in YsQca. & si interim
di causa pro herede vsucapere compleatur vsuca. ni-
posle. hilo minus legatarius
erit ,& durabit inpos-
sess. ncc disccdet dc
poss.nisici satisfiat.[QvoD WLGo.jQuod alias diciturncminem
sibi causampois.mutare posse : habctlocum in pos.ciuili & natu-
rali.hincest quod colonus vel depositarius vel commodatarius
nonpossuntmutarecausampossess.&possidcre pro herede. [ Fi-
LivM.JPater donauit filio suo,quem habebat in potestate,quam-
dam rem.& sic filius viuo patre successn patri in solidum: & rem
sibi donatam apatre vultpossidere titu. pro herede. diciturquod
nonaudirur,idem est& si filius succcssit patri in parte hercdita-
tis.nam non potest possidcrc rem sibi donatam proparte cohere-
dum,ncc pro sua tit.pro hcrede.FB.ANC.
i 5" Retinebit.Yt s.devsuca.l.iusta.<~.nonmutat. Accvr,
; k s Difcedat.\t sic tardioaffeclus hic heres satisdct: vt &sii-
pra vt in poss.le.l.is cui.in princip. & fa.chfupra titu. j. I. misso. A c-
I c VR s i vs.
« ^" Satifiiatum. Vide scriptaadl.$.§.fatisacccptio. j de verbor.
\ obligat.
I J §}uodvulgorejpondetur.\t&s.de adquir. poss. I. Hj.§.illud<
vbi plcnedixi.
m s Colonum. s Arg.pro cis m qui dicunt istos naturaliter pos- m Podcssio^

suletc.sic & siipra com.dtui.l.communi diui.§.nec. Scd tu dic nullait), nu'Ia

vt~s.de v[uca.l.nonfoli'.m.§.\.infi, & quod hic dixic posscssiociui- L,jCpo(itariii'
lis&naturalis,dixitnpropriepro ciuili : improprie pro naturali, np0ssVssio na-
id est detcntatione.jjc suprn.de offi.procon. & leg. I. ij. Vcl dic quod tUralis '^v'^
hic vcrsus.^r» proptcrea,8tc.a.dda.t pra:dicT:is,quasi dicat;si ita cst in prie pro "e
ciuili & naciuali:crgo magis in nulla.Accvx.

Mtiope.

Tilittm.

505

vofa

rtdp*-

^piat.

bc

* filif
tusnowV
&hi^uia
tation^" |
s.Lnit»1-&
^^subii^s
,v, u"1' 11 nthu.
ptosuo?
BBTK Jf»
/, tvinl. 1 l
iomto ?c ]
turquod n<
(jonauit vt <
stnontene
seddemum
firmatur: Ct
incipit rem
refilius qua
icgati: -vt C
do.Lij-^
co quod sil
vel donatio
tis. aut dat
in peculi©:'
scilicet quo
capiatis/ in
)■ J.} Vel ]
quod hic V
donaue;it,.<!
pro donato
temporc fa
tionis: vt in
):'.[. sed e:
conhrmatioi
mtrespatri.
tcmpore coi
niscsset filij
iiibi,qiund<
vetin pceu!i<
c ^ Qonfeqt
quando soli
res: audi cju;
alio.quia id
siiiusin pot
& superiori
quidam dici
nuncipato;&
"vsqcapir, s.t
i'cde:quia n<
ad eum posli
fuittctapud
tcmpore mi
milla tunc
fiIium:quod
vt vsucapiat
ic.Vt sJe '
heres. itejn
eos hoc cai
parteno vsi
sua llatim fi
d s Uertx,
c 1 Cohere,
Pccaliumq;

i%

«ls»«ih,

tres

^solus'^; C.com.de vsi

«41

,.«»tita.v
2??"<~
'»ttrtde
fe»C
lf «ettd.

t'

scien
l

Vfucttp

COnsi
, qui

ln(piciturtt:
"««■alias no
?ri.devulgt
4 s Hdet.A

«»6
"'■k„


f'c,tu^uod
loading ...